Soudní překlad (rovněž nazývaný úřední, soudně ověřený, úředně ověřený či překlad s razítkem) je překladem vyhotoveným soudním překladatelem, který zajišťuje správnost a úplnost textu k překladu.

1. ledna 2021 nabyl v České republice účinnosti nový Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění zákona č. 166/2020 Sb., který nahradil poněkud již zastaralý a pro dnešní dobu neadekvátní zákon z roku 1967.

Nový zákon oproti původnímu od sebe rozlišuje profese překladatele a tlumočníka, oběma pak dává možnost odmítnout úkon, k jehož provedení nemají dostatek odborných znalostí.

Soudní překlady bývají často mylně nazývány „notářskými překlady“. Toto označení je však zavádějící a chybné. Jako notářská ověření se označují procesy typu vidimace (ověření shody opisu/kopie listiny s originálem) a legalizace (ověření pravosti podpisu).

Tento typ převádění textu do cizího jazyka (nebo z cizího jazyka do češtiny) se používá u překladů matričních dokumentů, úředních dokumentů, obchodních smluv, diplomů apod. Konkrétním příkladem může být např. soudní překlad rodného listu, soudní překlad výpisu z trestního či obchodního rejstříku, vysokoškolského diplomu, oddacího listu, úmrtního listu atd.

Soudní překlad vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (NIZ)
Soudní překlad vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Soudní překlad vždy obsahuje původní dokument, přeložený text a tzv. překladatelskou doložku. Je tedy nutné mít originální dokument ve fyzické podobě, který se sváže s vytvořeným překladem a doložkou překladatele. Pokud nechcete originální dokument znehodnotit, je k němu třeba vystavit notářský opis. Opis je vyhotoven v notářské kanceláři nebo na CzechPointu.

Všechny tři výše zmíněné části jsou neoddělitelně svázány trikolórou a celkový překlad je nakonec ještě doplněn o razítko/pečeť soudního překladatele

Plnohodnotnou a zcela rovnocennou alternativou listinného soudního překladu je od 1. ledna 2021 i elektronický soudní překlad. Soudní překlad v elektronické podobě je vyhotoven ve formátu PDF/A, jeho součástí je kvalifikovaný elektronický podpis s připojeným certifikátem s údaji o překladateli a elektronické časové razítko.

Potřebujete soudní překlad svého dokumentu? Potřebujete poradit? Kontaktujte nás a poptejte soudní překlad některého z našich pracovních jazyků.

Facebook Comments