Soudní překlad (rovněž nazývaný úřední či soudně ověřený) je překladem vyhotoveným soudním překladatelem/tlumočníkem, který zajišťuje správnost a úplnost textu k překladu.

Soudním tlumočníkem se může stát pouze osoba, která splňuje předpoklady podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Stávající zákon nerozlišuje mezi profesí tlumočníka a překladatele – jmenovaní tlumočníci vykonávají obě profese (zdroj: Komora soudních tlumočníků ČR).

Soudní překlady bývají často mylně nazývány „notářskými překlady“. Toto označení je však zavádějící a chybné. Jako notářská ověření se označují procesy typu vidimace (ověření shody opisu/kopie listiny s originálem) a legalizace (ověření pravosti podpisu).

Tento typ převádění textu do cizího jazyka (nebo z cizího jazyka do češtiny) se používá u překladů matričních dokumentů, úředních dokumentů, obchodních smluv, diplomů apod. Konkrétním příkladem může být např. soudní překlad rodného listu, soudní překlad výpisu z trestního či obchodního rejstříku, vysokoškolského diplomu, oddacího listu, úmrtního listu atd.

Soudní překlad vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (NIZ)
Soudní překlad vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Soudní překlad vždy obsahuje původní dokument, přeložený text a tzv. tlumočnickou doložku. Je tedy nutné mít originální dokument ve fyzické podobě, který se sváže s vytvořeným překladem a doložkou překladatele/tlumočníka. Pokud nechcete originální dokument znehodnotit, je k němu třeba vystavit notářský opis. Opis je vyhotoven v notářské kanceláři nebo na CzechPointu.

Tlumočnická doložka soudního překladatele
Tlumočnická doložka soudního překladatele

Všechny tři výše zmíněné části jsou neoddělitelně svázány trikolórou a celkový překlad je nakonec ještě doplněn o razítko/pečeť soudního tlumočníka.

Trikolóra a razítko překladatele
Trikolóra a razítko překladatele

Potřebujete soudní překlad svého dokumentu? Potřebujete poradit? Kontaktujte nás a poptejte soudní překlad některého z našich pracovních jazyků.

Kompletní informace k soudním překladům popisuje Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

Facebook Comments