Pojmem legalizace označujeme úřední ověření podpisu, jinými slovy legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině. Legalizace se provádí na žádost  a úřední orgán ověřuje pravost tak, že se před ním listinu příslušná fyzická osoba vlastnoručně podepíše (případně před tímto orgánem uzná podpis na listině za svůj vlastní) a orgán ověří její totožnost.

Vyšší ověření podpisu – legalizace – KÚ Středočeského kraje

V České republice provádějí úřední ověření podpisu tyto orgány: krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, držitelé poštovní licence (např. Česká pošta), Hospodářská komora ČR. Dále notáři, advokáti (činí prohlášení o pravosti podpisu, které nahrazuje úřední ověření), kapitáni plavidel České republiky, konzulární a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.

Ekvivalentem úředně ověřeného podpisu se při elektronických úkonech považuje použití uznávaného elektronického podpisu.

Podle § 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování se legalizace neprovede:

  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která obsahuje žádný text,
  • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

K poslednímu bodu jinými slovy – legalizaci lze provést pouze u listin v českém nebo slovenském jazyce (v jiných jazycích jen v případě, že je k dispozici úředně ověřený překlad).

Co jsou to soudní/ověřené/úřední překlady, jsme již objasnili v článku Co je a jak vypadá soudně ověřený překlad.

Vyšší ověření podpisu – legalizace – Magistrát města Brna

Pokud žadatel o legalizaci nemůže číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Legalizace se na listině označí ověřovací doložkou a úředním razítkem.

Pro ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem se používá vidimace. V případě, že je nutné listinu použít v zahraničí, pak se k jejímu ověření využívá superlegalizace.

Potřebujete pomoc či poradit? Kontaktujte nás.

Facebook Comments