Co je superlegalizace a kdy ji potřebuji?

Superlegalizace je vyšší stupeň ověření úředních listin (podle § 109 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém), kterým se ověřuje listina, která má být předkládána v zahraničí. Superlegalizace spočívá v ověření pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na takové listině. Žádný úředník v cílové zemi nemůže znát podpisové a razítkové vzory každého státu na světě. Z daného důvodu byly vytvořeny dva způsoby, jak ověřit pravost dokumentů: apostila nebo právě superlegalizace.

Hlavním cílem superlegalizace neboli ověřování listin je potvrzení zahraničnímu úřadu nebo instituci, že této listině mohou věřit a nejedná se o padělek.

Jedná se o komplikovanější ověření (ve srovnání s apostilou, která vyžaduje v zásadě jedno ověření) pravosti dokumentu pro použití v zahraničí, neboť superlegalizace je postavena na principu dvojího ověření.

Ne všechny dokumenty musí být superlegalizovány, doporučuje se kontaktovat přímo konkrétní přijímací instituci a ujistit se na povolaném místě.

Kdy potřebuji superlegalizaci dokumentů?

Superlegalizace je nutná u všech států, které nepřistoupili k tzv. Úmluvě o apostile o zrušení požadavku ověřování cizích listin a ani nemají s ČR sjednanou bilaterální mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů.

Jak a kde superlegalizaci zařídím?

Zde je potřeba rozlišit postupy, jestli A) potřebujete superlegalizovat českou listinu pro účely předložení v zahraničí, nebo B) potřebujete superlegalizovat zahraniční listinu pro účely předložení v ČR.

A) Superlegalizace české listiny pro účely předložení v zahraničí
Tento proces probíhá ve 3 krocích:
1) Po přípravě potřebného počtu kolků se listina nejdříve nechá legalizovat na ústředním (nadřízeném) orgánu, nejčastěji na českém ministerstvu, pod které spadá úřad, který listinu vydal - např. Ministerstvo spravedlnosti u listin vydaných justicí či notáři, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy u dokladů o studiu, Rejstřík trestů ČR v Praze u výpisů z rejstříků trestů, Ministerstvo zdravotnictví, popř. jiný instančně nadřízený orgán (např. městský úřad)..) - bližší informace k ověřování listin vydaných v ČR na stránkách MZV ČR. Toto ověření slouží k tomu, že další orgány budou vědět, že je listina pravá a mohou ji dále ověřovat.
2) Následně své ověření přidá i Ministerstvo zahraničních věcí ČR, konzulární odbor (referát legalizace).
3) V poslední fázi je nutné nechat listinu superlegalizovat na zastupitelském úřadě ČR v příslušné zemi. Ve většině případů zastupitelský úřad požaduje legalizaci soudně ověřeného překladu. V případě požadavku superlegalizace úředního překladu musí být překlad pevně spojen s českou veřejnou listinou a současně je nutné, aby pod razítkem tlumočníka bylo razítko a doložka krajského soudu potvrzující, že tlumočník je řádně zapsán v seznamu tlumočníků.

Náš tip:
Správní poplatky: Za ověření jednoho dokumentu/podpisu se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč ve formě kolkové známky (pro české listiny) a 600 Kč (pro cizozemské listiny). Upozorňujeme, že kolkové známky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti!

B) Superlegalizace zahraniční listiny pro účely předložení v ČR
Postup řešení dané situace je velmi obdobný:
1) Cizí listina se nechá ověřit příslušnými orgány a ministerstvem zahraničních věcí daného státu, odkud listina pochází.
2) Pro použití v ČR je poté listina ověřena zastupitelským úřadem ČR v příslušném státě. V určitých případech může být cizozemská listina ověřena též Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Příklad z praxe - svatba v Egyptě a vyřízení oddacího listu

Česká občanka, říkejme jí Kateřina, se chce vdát v Egyptě s egyptským občanem. Pro tento úkon musí mimo jiné doložit svůj rodný list, který musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem. Následně si originál svého českého rodného listu nechá ověřit referátem legalizace Ministerstva zahraničních věcí ČR (nadřízený orgán), který ověří razítko a podpis úředníka matričního úřadu). Poté Kateřina zamíří na Egyptské velvyslanectví v Praze, kde dojde k ověření razítka a podpisu MZV ČR). Pokud si Kateřina poté nechá vyhotovit soudní překlad do arabštiny v ČR, tento překlad nechá ověřit stejným způsobem.

Kateřina uzavřela manželství v Egyptě a zpátky v ČR si chce nechat vystavit český oddací list. Originál egyptského dokladu musí tedy nejdříve ověřit na MZV Egypta, kde proběhne první část ověření, tj. ministerstvo ověří razítka a podpis pověřené osoby. Následně tento oddací list doručí českému zastupitelskému úřadu v Káhiře, který provede superlegalizaci, tj. ověří razítko a podpis MZV Egypta. Takto superlegalizovaný doklad je připravený k použití v ČR, musí být však doplněn o úřední překlad do českého jazyka.