Všeobecné obchodní podmínky pro veřejné kurzy

společnosti Jazykové centrum Correct, s.r.o. ve smyslu § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 


1. Základní ustanovení
Společnost Jazykové centrum Correct, s.r.o., se sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, IČ: 01463951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78206, (dále jen „jazykové centrum“) poskytuje služby spojené se vzděláváním v oblasti cizích jazyků. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi jazykovým centrem a studentem (dále jen „student“) jazykového kurzu pro veřejnost.

2. Smluvní vztah
Smluvní vztah mezi studentem a jazykovým centrem vzniká na základě vyplnění závazné přihlášky na jazykový kurz prostřednictvím internetu či na základě přihlášení prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a po potvrzení tohoto přihlášení jazykovým centrem. Přijetí závazné přihlášky přes webové stránky jazykového centra jazykové centrum rovněž potvrdí. V případě, že student z nějakého důvodu nemá možnost poslat závaznou přihlášku prostřednictvím internetu, má možnost přihlásit se v kanceláři jazykového centra, čímž rovněž vzniká smluvní vztah. Odesláním přihlášky student potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že jejich poskytnutí je dobrovolné (k ochraně osobních údajů dále v bodě 15.)

3. Předmět plnění
Předmětem plnění je výuka jazyka specifikovaná v přihlášce (dále jen “výuka”) v počtu výukových jednotek, které jsou uvedeny u každého kurzu. Výuka v kurzech probíhá ve skupinách s minimálním počtem studentů 4 a maximálním počtem studentů 8; u kurzů češtiny pro Čechy pak min. 5 studentů, max. 10 studentů. Předmětem plnění není dodávka učebnic pro výuku.

Výuka se nekoná o státních svátcích, v době jarních, velikonočních a dalších prázdnin však ANO. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání výuky v období školních prázdnin) bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny studentů ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu. Studenti budou o této změně včas informováni. V případě změny místa výuky bude tato změna studentům oznámena včas před zahájením výuky.

4. Rezervace kurzu, cena, platba
Po vyplnění závazné přihlášky jedním z výše popsaných způsobů bude studentovi rezervováno místo v daném kurzu. Student je povinen uhradit 100 % ceny za předmět plnění (dále jen “kurzovné”) nejpozději do 7 kalendářních dní po objednání výuky. Prvním dnem se rozumí den odeslání přihlášky. V případě, že kurzovné nebude uhrazeno v daném termínu, rezervace zaniká a místo v kurzu může být nabídnuto jiným zájemcům. Platící studenti mají přednost.

Kurzovné je možné po obdržení údajů k platbě uhradit převodem příslušné finanční částky na bankovní účet č. 2700388973/2010, popř. vkladem hotovosti na stejný účet (Fio banka) nebo hotově v kanceláři jazykového centra. Informace k platbě včetně variabilního symbolu obdrží student na svůj e-mail po zpracování přihlášky. Dnem úhrady se rozumí den, kdy je daná částka připsána na účet jazykového centra, nikoli den, kdy student zadal příkaz k úhradě. 

Pokud chce student pro úhradu kurzovného uplatnit dárkový poukaz na služby jazykového centra, je povinen tuto skutečnost předem sdělit jazykovému centru (uplatnění tohoto poukazu upravují Podmínky uplatnění dárkového poukazu zveřejněné na webových stránkách jazykového centra). Pokud cena kurzovného převyšuje hodnotu dárkového poukazu, je student povinen uhradit rozdíl hotově v kanceláři jazykového centra nebo převodem na výše uvedený bankovní účet.

5. Cizojazyčná knihovna
Student má právo využívat služeb Cizojazyčné knihovny Jazykového centra Correct dle podmínek, které upravuje Výpůjční řád této knihovny.

6. Přistoupení do probíhajícího kurzu
V případě, že student přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí jazykové centrum.

7. Nepřítomnost v kurzu
V případě, že student nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného. V případě plánované nepřítomnosti delší než 6 týdnů má student nárok na slevu 20 % z kurzovného. Plánovanou nepřítomností se rozumí nepřítomnost oznámená jazykovému centru před zahájením kurzu.

8. Storno podmínky
Student může odstoupit od smlouvy pouze písemnou formou (za písemnou formu je považováno i stornování prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
V případě, že student od smlouvy odstoupí, účtuje jazykové centrum následující storno poplatky:

  • stornování (po uhrazení kurzovného) více než 10 kalendářních dní před plánovaným zahájením výuky: 30 %,
  • stornování (po uhrazení kurzovného) v termínu kratším než 10 kalendářních dní před plánovaným zahájením výuky: 50 %,
  • stornování (po uhrazení kurzovného) po termínu zahájení kurzu: 100 %. 

9. Změna kurzu
Jazykové centrum umožní studentovi přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta (z vlastní vůle studenta nebo na doporučení lektora) v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových bloků v daném pololetí. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá student nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.

10. Změny ze strany jazykového centra
Jazykové centrum si vyhrazuje právo na změnu lektora v kurzu. Jazykové centrum si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové bloky, které se neuskuteční. Jazykové centrum si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.
Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dni zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 20 minut po zahájení výuky. Pokud je výuka zrušena ze strany jazykového centra z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí jazykové centrum v nejbližším možném termínu odpovídající náhradu.

10. Certifikát o absolvování kurzu
Student má po skončení kurzu právo na certifikát o absolvování daného kurzu, a to v případě, že:

  • byl na kurzu přítomen minimálně z 80 %,
  • lektor potvrdí, že studentův přístup nebyl výrazně pasivní a tedy, že se studentovy znalosti na základě kurzu prohloubily v plánovaném rozsahu.

Certifikát není vydáván automaticky. V případě zájmu si student certifikát u jazykového centra vyžádá a jazykové centrum jej vystaví v nejbližším možném termínu.

11. Doplňující výukové materiály
Student bere na vědomí, že jakékoli doplňující studijní materiály poskytnuté ze strany jazykového centra jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Student se výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby zasahoval do práv duševního vlastnictví, a to především vytvářením kopií těchto materiálů.

12. Odstoupení od smlouvy
Jazykové centrum si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy (zrušení kurzu) v případě, že se nenaplní minimální kapacita (4 studenti) daného kurzu. Jazykové centrum má rovněž právo odstoupit od smlouvy se studentem, který by narušoval průběh kurzu či ohrožoval majetek nebo zdraví ostatních studentů v kurzu nebo zdraví či majetek vyučujícího apod.

13. Stížnost, reklamace kurzu
V případě, že student není spokojen s kurzem, má právo na reklamaci kurzu. Reklamace kurzu se řídí Reklamačním řádem, který je umístěn na internetových stránkách jazykového centra.

14. Změny obchodních podmínek
Případné změny těchto podmínek mohou proběhnout pouze za písemného souhlasu obou stran.

15. Ochrana osobních údajů
Jazykové centrum zpracovává osobní údaje studenta v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 General Data Protection Regulation („GDPR“) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a Zásadami ochrany osobních údajů jazykového centra, které jsou umístěny na internetových stránkách jazykového centra.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 11. 5. 2016.