Zásady ochrany osobních údajů

Pořádek dělá přátele, proto i my musíme mít tyto řádky na webu. Jelikož chceme být vaším partnerem v oblasti jazykových služeb, tak nám občas něco o sobě musíte prozradit přes naše formuláře. Nebojte, údaje střežíme jako oko v hlavě!

Níže uvedené zásady ochrany os. údajů platí u nás, ve společnosti Jazykové centrum Correct, s.r.o., se sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, IČ: 01463951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78206; e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 00 420 777 99 66 90. Zabýváme se výukou cizích jazyků, prováděním překladů, korektur, tlumočení a dalšími doplňkovými službami.

Zásady vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 General Data Protection Regulation („GDPR“) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jaké jsou naše role v oblasti správy a zpracování osobních údajů?

V rámci obchodní činnosti se soukromými i právnickými osobami vystupujeme jako správce. Osobní údaje získáváme, pokud nám je sami poskytnete pomocí formuláře na webových stránkách, poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Dále vystupujeme v roli zpracovatele osobních údajů, které jsou zpracovávány našimi zákazníky a klienty (např. u firemních kurzů pro právnické osoby). Tyto údaje získáváme od zaměstnavatele studentů, který je správcem daných údajů. Údaje potřebujeme pro plnění svých smluvních závazků.

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu zpracováváme?

Pro účel řádného plnění smlouvy a účetní evidence zpracováváme u níže uvedených skupin vyjmenované údaje.

Studenti a potenciální studenti: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon, jazykovou úroveň, informace o dosavadních zkušenostech s využitím jazyka, cíle výuky, výsledky testů, informace o docházce včetně podpisů na podpisovém listě, údaje pro fakturaci. U firemních kurzů další údaje podle konkrétních požadavků zadavatele, například osobní číslo zaměstnance. U zadavatelů ze strany firemních zákazníků evidujeme: jméno a příjmení kontaktní osoby, e-mailovou adresu, telefon, pozici ve firmě.

Klienti a potenciální klienti (překlady, korektury, tlumočení): jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon, případně IČO a fakturační údaje.

Zaměstnanci (lektoři a pracovníci kanceláře): jméno a příjmení včetně rodného, e-mailovou adresu, telefon, rodné číslo, datum narození, trvalé bydliště, číslo bankovního účtu pro úhradu mzdy, údaje o pracovní době a nepřítomnostech, údaje o rodinném stavu a o dětech a údaje související se zpracováním mezd.

Lektoři: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon, trvalé bydliště a adresu pobytu, číslo bankovního účtu pro úhradu mzdy nebo smluvené odměny, dosaženou úroveň vzdělání, certifikaci a další reference odbornosti, podpisy na podpisových listech. U lektorů spolupracujících na živnostenský list také IČO.

Ostatní dodavatelé (překladatelé, korektoři, tlumočníci): jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon, trvalé bydliště a adresu pobytu, číslo bankovního účtu pro úhradu mzdy nebo smluvené odměny, IČO, dosaženou úroveň vzdělání, certifikaci a další reference odbornosti. 

Klienti podnájmu učeben: jméno a příjmení u fyzických osob, jméno a příjmení jednatele u právnických osob, e-mailovou adresu, telefon, trvalé bydliště u fyzických osob, případně IČO a fakturační údaje a dále jméno, příjmení a telefon odpovědné osoby, která bude v době podnájmu přítomna v učebně.

Návštěvníci našeho webu: IP adresa, identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti; cookies. Pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek jsou cookies (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení) a další informace shromažďovány pomocí systému Google Analytics. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zákazníků a klientů zpracováváme za účelem:

 • plnění smluvního vztahu a k plnění závazků s odběrateli (smlouvy, objednávky - poskytování služeb v oblasti jazykové výuky, překladů, korektur, tlumočení, podnájmu učeben) i s dodavateli, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů;
 • pro splnění právních povinností, které jsou vyžadovány z důvodu plnění platných právních předpisů a zákonů (daňové a účetní zákony, zákoník práce, atp.);
 • pro účely oprávněných zájmů - svým zákazníkům a klientům můžeme na základě svého oprávněného zájmu zasílat informace o svých obchodních nabídkách příbuzných nebo podobných předmětu plnění stávajícího smluvního vztahu (tzv. přímý marketing). Vždy se bude jednat o takové nabídky, u kterých se důvodně domníváme, že by mohly být pro naše zákazníky a klienty zajímavé.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

 Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě níže uvedených právních titulů:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů, který je vždy svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vaší vůle - vždy vám povíme o konkrétních účelech zpracování osobních údajů a o době, po jakou je budeme zpracovávat; vždy můžete souhlas odvolat; vždy můžete požadovat vymazání svých osobních údajů;
 • splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou budete vy jako klient, nebo jednání a opatření před uzavřením smlouvy v reakci na poptávku klienta;
 • splnění zákonné povinnosti, která se na nás jako na správce a zpracovatele údajů vztahuje (například zákon o účetnictví nám ukládá povinnost archivovat daňové doklady, na kterých je jméno nebo adresa subjektu údajů. Nebo výuka hrazená z evropských prostředků musí být doložitelná formou docházkových listů, kde také figuruje jméno studenta);
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro náš oprávněný zájem. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů (stávající i potenciální klient) právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. Pokud tuto námitku vznese, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, viz článek 12 nařízeni.

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu. Vždy jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkových vztahů, tak i z příslušných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Z níže uvedených důvodů můžeme vaše osobní údaje poskytnout:

 • na základě naplnění smluvní povinnosti našim dodavatelům: překladatelé, korektoři, tlumočníci (pracují s vaším textem či informacemi), lektoři (mohou vám zaslat informace z hodiny, dom. úkol apod.), poskytovatele právních, daňových a účetních služeb, příp. poskytovatelé technických řešení;
 • na základě právního zákonného důvodu, pokud vznikne zákonná povinnost: státní orgány, orgány státní a veřejné správy (zaměstnanci a interní pracovníci);
 • na základě našeho oprávněného zájmu či vašeho souhlasu: dodavatel rozesílkové služby - newsletteru.

Vaše osobní údaje pro nás v rámci zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé a další správci, kteří nám poskytují serverové, webové a cloudové služby: Google, Inc. (Gsuite, Gmail, Google Analytics); Dropbox, Inc.; Jazykové centrum Correct, s.r.o. (provoz webových stránek). S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Máte právo být informován/a o zpracování svých osobních údajů tak, aby byla naplněna zásada transparentnosti. Máte právo znát a) účel zpracování (proč údaje zpracováváme), b) totožnost správce (kdo jsme - Jazykové centrum Correct, s.r.o.), c) naše oprávněné zájmy (proč musíme/chceme zůstat v kontaktu), d) příjemce vašich osobních údajů (naši dodavatelé). Úplný výčet naleznete v článcích 13 a 14 nařízení.

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování osobních údajů máte následující práva, která jsou založena na vaší aktivitě (žádosti): 

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu, resp. doplnění;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Kam se můžete obrátit v případě pochybností o zpracování osobních údajů?

Všechna práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete poštou na adrese sídla správce (Jazykové centrum Correct, s.r.o., Jakubská 1, 602 00 Brno) nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Budeme vám maximálně nápomocni a vše společně vyřešíme. A pokud to společně nezvládneme, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).