Jazykové zkoušky a certifikáty z angličtiny

Každý z nás studuje angličtinu z jiného důvodu. Někdo pro lepší pracovní uplatnění či řádek v životopisu, jiný kvůli studiu v zahraničí. Všichni využijeme angličtinu při cestování a pro mnohé z nás je angličtina koníčkem. Jsou situace, kdy potřebujete znát přibližnou úroveň angličtiny, pak postačí využít třeba online test z angličtiny. Jindy je nutné úroveň angličtiny doložit oficiálně, tzn. složit některou jazykovou zkoušku z angličtiny a získat tak certifikát o jazykové úrovni. 

Při výběru vhodné zkoušky z angličtiny dbejte na následující aspekty:

 • účel, za jakým zkoušku z angličtiny skládáte: univerzita v zahraničí, na které chcete studovat, bude chtít vidět certifikát mezinárodní, zaměstnavatel v cizině může vyžadovat odbornou mezinárodní zkoušku a česká firma se spokojí třeba i s českou státní zkouškou z angličtiny, jinými slovy některé zkoušky z angličtiny jsou vhodné pouze pro využití v ČR, jiné mají jméno po celém světě,
 • časové omezení certifikátu z angličtiny - ano, všichni zapomínáme, proto některé zkoušky mají omezenou platnost (např. zkoušky TOEFL či IELTS), jiné platí doživotně,
 • úroveň zkoušky - budu se hlásit na zkoušku konkrétní úrovně, nebo zvolím všeobecné testování a nechám si úroveň stanovit (zkouška IELTS, zkouška Linguaskill, TOEFL),
 • jak dostupné je složení zkoušky, tzn. jak často testování probíhá (každý měsíc, dvakrát do roka),
 • cena zkoušky a celkové náklady (přípravný kurz, učebnice, cestovné na zkoušku atd.).

1. Zkoušky Cambridge English ESOL (English for Speakers of Other Languages)

Cambridgeské zkoušky (Cambridge English Language Assessment) jsou jedny z nejoblíbenějších nejen u nás, ale i v zahraničí. Tyto certifikáty mají doživotní platnost a uznává je nespočet škol a univerzit, firem, autorit a úřadů po celém světě. Jejich nabídka je velice široká, od variant pro děti a mládež až po verze pro dospělé, od obecného zaměření až po zkoušky z odborné a obchodní angličtiny. Navíc lze získat diplom pro všechny jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Není tedy divu, že je každoročně skládá několik milionů studentů angličtiny. Jednotlivé zkoušky jsou poté následující...

Zkoušky pro děti a mládež
Young Learners neboli YLE jsou navrženy pro žáky základních škol a testují děti hravou formou již od úplných začátečníků. Od úrovně A2 po úroveň B2 je možné absolvovat zkoušky z obecné angličtiny přizpůsobené pro děti a mládež. Zkoušky mají stejné složení a časovou dotaci jako verze pro dospělé. Jejich obsahem je v různém poměru (dle úrovně) čtení a psaní, poslech a ústní část.

 • YLE Starters - Cambridge English: Starters (pre-A1)
 • YLE Movers - Cambridge English: Movers (A1)
 • YLE Flyers - Cambridge English: Flyers (A2)

Zkoušky z obecné angličtiny
Studenti si mohou nechat otestovat dosaženou jazykovou úroveň od stupně A2 až po nejvyšší stupeň znalostí C2. Obsahem zkoušky je vždy čtení, psaní, poslech a ústní část. Zajímavé je, že pokud nedosáhnete na požadovaný počet bodů odpovídající testované úrovni, ale získáte alespoň stanovené minimum (cca 45 % bodů), máte nárok na certifikát odpovídající nižší úrovni znalosti jazyka. Pokud tedy skládáte např. zkoušku Cambridge English First (FCE) a (po zprůměrování skóre ze všech částí zkoušky) nezískáte asi 60 % bodů, které jsou vyžadovány pro její úspěšné složení na úrovni B2, ale přitom se vám podaří získat alespoň 45 %, obdržíte certifikát úrovně B1.

 • KET - Key English Test (A1-A2)
 • PET - Preliminary English Test (B1)
 • FCE - First Certificate in English (B2)
 • CAE - Certificate in Advanced English (C1)
 • CPE - Certificate of Proficiency in English (C2)

Zkoušky z obchodní a odborné angličtiny
Business English Certificates (BEC) ověřují znalosti a schopnost komunikace studentů angličtiny na úrovni B1 až C1, a to se zaměřením na použití jazyka v obchodě, službách a administrativě. Pro vybrané profese existují ještě samostatné zkoušky s užším zaměřením na právo: International Legal English Certificate (ILEC) nebo na finance: International Certificate in Financial English (ICFE). Podle SERR odpovídají jazykové úrovni B2 / C1. Zvláštní kategorii ještě tvoří Teaching Knowledge Test (TKT), tedy učitelská angličtina. Tato zkouška, přestože probíhá v angličtině, se zaměřuje spíše na didaktiku anglického jazyka než na jeho znalost, ovšem pro její absolvování je zapotřebí alespoň obecné jazykové úrovně na stupni B1.

Většinu cambridgeských zkoušek je dnes (alespoň teoreticky) možné skládat také na na počítači jako tzv. computer-based exams. Jedná se o praktickou variantu, která nabízí uchazečům výhody jak z hlediska časového (možnost pozdější registrace ke zkoušce, dřívější přístup k výsledkům), tak i stran pohodlí při samotném testování. Statistiky navíc ukazují, že úspěšnost CB exams je vyšší než v případě písemných zkoušek. Na cenu zkoušky zvolená metoda testování zpravidla nemá vliv.

Vzorové testy všech cambridgeských zkoušek naleznete na stránkách Cambridge Assessment English.

V České republice je mnoho míst, kde lze zkoušky ESOL skládat, uspějete prakticky v každém větším městě. Ceny se pohybují zhruba od 1200 do 5000 Kč s ohledem na typ zkoušky a testovanou jazykovou úroveň.

NÁŠ TIP 
Jsme partnerskou školou brněnského zkouškového centra PARK Cambridge Exam Centre. Našim studentům dodáme veškeré informace ke zkouškám, zarezervujeme termín pro zkoušku nanečisto a zajistíme nižší ceny zkoušek. Pro více informací nás kontaktujte.

zkoušky z angličtiny

2. International English Language Testing System (zkoušky IELTS)

Zkoušky IELTS spadají opět pod Cambridgeskou univerzitu a spolupořádá je British Council a IDP Education Australia. Certifikát má mezinárodní platnost, má však pouze omezenou platnost, a to 2 roky. Přesto se v zahraničí těší větší oblibě. Zkouška IELTS je jednotná pro všechny jazykové úrovně. Až podle dosaženého počtu bodů je uchazeči přidělena známka odpovídající konkrétní úrovni podle SERR. Pokud se chystáte v zahraničí ucházet o pracovní místo, studium či vízum, zpravidla vám daná instituce dopředu oznámí, jaký minimální výsledek (nejčastěji se uvádí konkrétní číselná hodnota) je nezbytný pro přijetí vaší žádosti. Test se skládá ze čtyř částí: čtení, psaní, poslech a ústní část. Za každou z nich pak uchazeč obdrží známku v rozmezí 0 (žádná znalost jazyka) až 9 (expert). Na grafice výše vidíte orientační rozmezí odpovídající stupňům dle SERR.

Pozitivní tedy je, že alespoň při základní znalosti anglického jazyka v podstatě nelze zkoušku nesložit. Může se však stát, že nedosáhnete na očekávaný / potřebný počet bodů, pokud již máte v plánu použít certifikát za nějakým konkrétním účelem. Existují dvě varianty zkoušky: obecná a akademická. Konkrétní variantu si volíte už při registraci ke zkoušce, takže je dobré vědět, kterou budete právě vy skutečně potřebovat.

Zkoušky z obecné angličtiny
IELTS General Training ověřuje praktickou znalost angličtiny v každodenním životě. Hodí se tedy, pokud chcete certifikát uplatnit např. při hledání zaměstnání, za účelem středoškolského vzdělávání nebo při přesídlení do anglicky mluvící země.

Zkoušky z akademické angličtiny
IELTS Academic je určena speciálně pro vysokoškolské studium a vykonávání akademických či zdravotnických profesí v anglicky mluvících zemích.

V obou případech je cena zkoušky mezi 6000 a 7000 Kč a je možné ji absolvovat v Praze, Brně a Ostravě několikrát do roka, méně často i v dalších větších městech. Některá zkoušková centra nabízejí i možnost skládat IELTS zkoušky na počítači, přičemž není rozdíl v obsahu ani ceně zkoušky oproti papírové verzi. Kromě většího komfortu (pro ty, kterým je práce s počítačem příjemná) je dalším bonusem dřívější obdržení výsledků než v případě papírové verze zkoušky.

Zkušební testy IELTS naleznete na oficiálních stránkách IELTS.

3. Test Linguaskill / Business Language Testing Service (zkoušky BULATS)

Kromě výše uvedených certifikátů nabízí Cambridge ještě možnost testování jazykových znalostí v rámci online testů. Do roku 2019 to byly testy BULATS, které od roku 2020 nahradil tzv. Linguaskill. Jedná se o univerzální test, který uchazeč vyplňuje na počítači a slouží k ověření jeho znalostí v rámci přijímacího řízení na některé vzdělávací instituce nebo pro potřeby (potenciálního) zaměstnavatele. Jeho výhodou je rychlost (výsledky do 48 hodin), flexibilita (místo i termín testování se přizpůsobí na míru) a možnost plošného testování bez ohledu na jazykovou úroveň uchazečů (zkouška pokrývá celou škálu úrovní podle SERR).

Vzorové online testy Linguaskill naleznete na stránkách Cambridge Assessment English.

4. Test of English as a Foreign Language (TOEFL®) - zkouška TOEFL

Tato zkouška, vyvinutá americkou společností ETS, je určena primárně pro ověření úrovně angličtiny pro akademické prostředí. Platný certifikát uznává přes 10 000 vzdělávacích institucí po celém světě.

TOEFL iBT® (internet-Based Test)
Tento test se skládá ze čtení, psaní, poslechu a ústní části, a pokud je to možné, provádí se na počítači. Papírová verze Paper-based Test (PBT) existuje jako alternativa pouze na místech, kde není dostupné připojení k internetu. Test je jednotný pro všechny stupně dle SERR, výsledný počet bodů potom odpovídá příslušné „evropské“ úrovni A1 až C2. Platnost certifikátu je 2 roky. V ČR je zkoušku možné absolvovat v Praze nebo v Ostravě, přičemž k dispozici je několik termínů měsíčně. Cena se pohybuje mezi 200 a 260 USD.

TOEFL ITP® (Institutional Testing Programme)
Tento test obsahuje čtení, psaní a poslech a existuje v počítačové i papírové podobě. Je určen primárně pro potřeby učitelů anglického jazyka k ověření a vyhodnocení znalostí jejich studentů na úrovni A2 až C1. V omezené míře lze jejich výsledky uplatnit při přijímacím řízení v některých (především vzdělávacích) institucích.

TOEFL Primary® a TOEFL Junior® je varianta zkoušky pro děti od 8, resp. 11 let a slouží opět spíše pro ověření znalostí mladých studentů angličtiny, odhalení jejich silných a slabých stránek a motivaci k dalšímu jazykovému vzdělávání.

zkousky toefl

Zkušební testy TOEFL naleznete na stránkách Educational Testing Service.

5. Test of English for International Communication (TOEIC®)

Zkouška TOEIC® rovněž patří do rodiny zkoušek společnosti ETS a na rozdíl od výše zmíněných „akademických“ jazykových certifikátů se zaměřuje na angličtinu pro pracovní sféru. Zkouška má dva moduly: TOEIC® Listening and Reading - porozumění čtenému textu a poslechu, TOEIC® Speaking and Writing - mluvený a psaný projev. Zkoušku je možné absolvovat buď pouze z vybraného modulu anebo z obou dvou.

Testy jsou jednotné pro všechny jazykové úrovně (A1 – C1), ovšem pro začátečníky (A1 – B1) je vhodnější zkouška TOEIC Bridge®, která zahrnuje pouze část poslechu a psaní a je předstupněm či přípravou na zkoušku TOEIC® Listening and Reading. Základní zkoušky TOEIC® lze absolvovat přibližně jednou měsíčně v oficiálních zkouškových centrech v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové a Zlíně, případně v dalších jazykových školách a institucích spolupracujících s ETS, TOEIC Bridge® zhruba jednou za čtvrt roku, a to pouze ve Zlíně. Testování se provádí na počítači a cena obou variant je cca 3000 Kč.

6. LanguageCert IESOL (International English for Speakers of Other Languages)

Zkoušky z obecné angličtiny navazující na historii zkoušek od City & Guilds. Existují pro všechny úrovně dle SERR (A1 až C2) a je možné absolvovat buď LanguageCert ESOL (Listening, Reading, Writing) - tzv. „Written exam“, tedy test z poslechu, čtení a psaní, anebo LanguageCert SESOL (Speaking) - tzv. „Spoken exam“, tedy ústní zkoušku (případně obě najednou). Každou z nich lze navíc skládat na jiné jazykové úrovni. Průběh testování je poměrně flexibilní, v ČR si můžete vybrat z více než desítky testovacích center (většina z nich se však nachází v Praze), kde absolvujete test v papírové podobě nebo na počítači, ústní část pak naživo „jeden na jednoho“ se zkoušejícím, nebo můžete využít variantu online zkoušky, ke které potřebujete pouze počítač s internetovým připojením a webkamerou (tato možnost je dostupná od úrovně B1 výš). Délka a obsah testu se nijak neliší a cena v obou případech začíná na 70 – 130 EUR za jeden modul, podle zvoleného jazykového stupně.

Pro získání certifikátu je vždy třeba získat alespoň 50 % bodů. Jeho platnost není časově omezená a uznávají ho oficiální autority a vzdělávací instituce ve většině evropských zemí, ale také v USA, Thajsku a na Novém Zélandu. Pro děti od 7 let je k dispozici varianta zkoušky LanguageCert Young Learners ESOL na úrovni A1. Kromě toho existují také zkoušky LanguageCert enPro určené především pro pracovní sféru. Skládají se výhradně v papírové formě a pokrývají úrovně A1 až B1 nebo A1 až C2.

Bližší informace k jednotlivým zkouškám vč. zkušebních testů naleznete na oficiálních stránkách LanguageCert.

7. Státní jazyková zkouška z angličtiny (SJZ)

Klasickou českou státnici z angličtiny si můžete udělat v několika různých obtížnostech:

 • Státní jazyková zkouška základní (B1)
 • Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)
 • Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský (C2)
 • Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický (C2)

Tyto zkoušky se konají na jaře a na podzim na českých jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky (speciální SJZ se skládá pouze v Praze a před jejím absolvováním je třeba mít splněnou všeobecnou zkoušku na úrovni C1). Na všech úrovních vás čeká písemná a ústní část (s rozestupem několika týdnů). Diplom, který takto získáte, je relevantní pouze v ČR, v zahraničí jej neuznávají. U českých zaměstnavatelů s ní však nejspíš bez problémů uspějete. Cena SJZ se značně liší pro jednotlivé stupně: za zkoušku na úrovni B2 zaplatíte 3500 Kč, u C1 je to 4200 Kč a u C2 7000 Kč nebo 8500 Kč podle varianty (nejdražší SJZ je zkouška tlumočnická).

8. Standardization Agreement 6001 English (STANAG)

Zkoušky STANAG vycházejí ze Standardizační dohody NATO a jsou určeny pro zaměstnance NATO a armády ČR. Testování je rozděleno na tři stupně pokročilosti od základní znalosti až po komunikaci na odborné úrovni...

 • STANAG 6001 SLP 1 (Standardized Language Profile 1)
 • STANAG 6001 SLP 2 (Standardized Language Profile 2)
 • STANAG 6001 SLP 3 (Standardized Language Profile 3)

Ve všech případech zahrnuje zkouška čtení, psaní, poslech a ústní část. V civilu však diplom z této zkoušky zřejmě nevyužijete.

9. London Chamber of Commerce and Industry (zkoušky LCCI)

Tyto zkoušky vytváří společnost Pearson Education Limited pro Londýnskou komorou obchodu a průmyslu. Příslušný jazykový certifikát můžete uplatnit i v ČR, a to především ve státní správě nebo jako (budoucí) zaměstnanec vybraných mezinárodních firem (Unilever, Siemens a další). V zahraničí s ním uspějete také u institucí EU a na některých univerzitách. Certifikáty LCCI mají neomezenou platnost.

Zkoušky LCCI existují ve dvou variantách: zkoušky LCCI z obecné angličtiny JETSET 1 - 7, které pokrývají všechny jazykové stupně dle SERR, a zkoušky LCCI z obchodní angličtiny EFB 1 – 4, které odpovídají úrovním A2/B1 – C1/C2. U zkoušek JETSET musí uchazeč absolvovat test z poslechu, čtení a psaní, nepovinně potom také ústní část. U EFB je volitelný i poslech.

Bližší informace ke zkouškám LCCI se dočtete na stránkách Pearson Education Limited.