Letní kurzy španělštiny

Letní kurzy španělštiny probíhají v období od července do září a jsou určeny těm zájemcům, kteří by si španělštinu rádi zlepšili či své znalosti zopakovali právě přes léto. Dle zájmu je možné vybírat mezi letními intenzivními kurzy španělštiny, které trvají 1 až 2 týdny, nebo celoprázdninovými kurzy, ve kterých lze španělštinu "pilovat" celé léto. V nabídce jsou i letní online kurzy španělštiny. Letní kurzy španělštiny probíhají v Correctu v počtu 4 až 8 studentů.

Kurzy označené pořadovým číslem (např. Začátečníci 1) probíhají dle sylabů zpracovaných pod nabídkou kurzů níže. Letní kurzy španělštiny bez uvedeného pořadového čísla se sylaby pouze inspirují, jejich cílem je především opakování a prevence zapomenutí již osvojených znalostí. Pokud neznáte svou úroveň, můžete si vyplnit náš rozřazovací test ze španělštiny.

Lení kurzy španělštiny Brno (intenzivní i celoprázdninové)

Sezóna:Úroveň:

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

     

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz španělštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

  Tento kurz španělského jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy španělštiny.

  Typ kurzu:

  V tomo kurzu španělštiny se zaměříme na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz budeme klást na nácvik správné výslovnosti španělských hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení. Osvojíte si základní informace o španělštině a Španělsku. 

  Na konci kurzu budu umět:

  • představit sebe a ostatní, říci, odkud jsem, jaké je mé povolání
  • říci, jakými mluvím jazyky, co děláme na hodinách španělštiny, proč se španělštinu učím
  • vyjádřit, že něco dělám rád/a nebo nerad/a
  • vyjádřit, kde se co nachází
  • popsat svůj prázdninový den, místo, kde trávím dovolenou, porovnat různá místa
  • částečně vyjádřit svůj názor
  • pohovořit o různých povoláních
  • zeptat se na tel.číslo, e-mail, adresu
  • pohovořit o počasíAventura 1

   Z gramatiky zvládnu:

  • člen určitý a neurčitý (el, la; un, una)
  • rod a číslo podstatných jmen, přechylování a mn.číslo přídavných jmen
  • použití sloves (ser, estar, haber)
  • časování španělských sloves tří základních konjugací v přítomném čase (-ar, -er, -ir), časování nepravidelných sloves (estar, ser, ir, hacer, decir, tener, ver, conocer, traducir...)
  • slovesa se změnou kmenové samohlásky (e>ie, o>ue)
  • zvratná zájmena, zvratná slovesa
  • tázací zájmena (dónde, cómo, qué, de dónde, cuál, cuánto, por qué)
  • předložky (de, del, en, a, al)
  • spojky (y, o , ni, pero, solo, por eso)
  • vykání, zájmena usted/ustedes
  • vazba para + infinitiv
  • přídavná jména buen(o), mal(o); srovnávání

   Konverzační témata:

  • pozdravy, některé evropské země, národnosti, jazyky
  • prázdninové a volnočasové aktivity
  • části dne a každodenní činnost
  • povolání, osobní údaje
  • roční období, počasí
  • číslovky 0-100

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 1 (nakladatelsví Klett, lekce 0-4)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, opakovací cvičení, poslechy, videa)

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1 (A1), popřípadě pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 1).

  Typ kurzu:

  V tomto kurzu španělštiny se zaměříme na praktické využití španělštiny v běžných, každodenních situacích, se kterými se student ve Španělsku a španělsky hovořících zemích může setkat. Kromě správného užívání gramatiky se bude klást důraz i na porozumění rodilým mluvčím z nahrávek a rovněž na konverzaci ve španělštině. Rozšíříte si vědomosti o španělské reálie v oblasti svátků či běžného života Španělů.

  Na konci kurzu budu umět:

  • pohovořit o své rodině a příbuzných
  • zeptat se na věk a říci, kdy mám narozeniny
  • popsat vzhled a vlastnosti osob
  • říci, jaké jsou moje záliby, co umím nebo neumím udělat
  • povídat o filmech či jiných kulturních událostech
  • vyjádřit čas, určit datum, frekvenci aktivit
  • zeptat se na cestu a popsat ji
  • sjednat si schůzku; přijmout/odmítnout pozvání
  • popsat své plány a plány ostatníchAventura 1

   Z gramatiky zvládnu:

  • přivlastňovací zájmena nesamostatná (mi, tu, su...)
  • příslovce (muy, bastante, un poco, nada, todo, mucho)
  • třetí stupeň přídavných jmen
  • slovesa gustar, encantar, interesar
  • vztažné zájmeno que
  • zájmena ve 3. pádě (me, te, le…), zájmena po předložce
  • slovesné vazby: IR A + inf.; TENER QUE + inf.; PODER + inf.
  • slovesa se změnou kmenové samohlásky (e>i)
  • vazby antes de /después de
  • předložky pro vyjádření místa a času

   Konverzační témata:

  • rodina, příbuzenské vztahy, rodinný stav
  • povahové vlastnosti
  • vzhled osob
  • záliby, zájmy, volný čas, město, místa ve městě, orientace ve městě, dopravní prostředky

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 1 (nakladatelství Klett, lekce 5-7+ lekce opakovací)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, opakovací cvičení, poslechy, videa).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - začátečníci 3 (úroveň A1, část 3.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2 (A1/A2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 2)

  Typ kurzu:

  V tomto kurzu španělštiny se zaměříme na praktické využití španělštiny v běžných, každodenních situacích, se kterými se student ve Španělsku a španělsky hovořících zemích může setkat. Kromě správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na porozumění rodilým mluvčím z nahrávek a rovněž na konverzaci.

  Na konci kurzu:

  • zvládnu pohovořit o svém bydlení, jeho výhodách a nevýhodách, zařízení a jak být zdvořilým hostitelem nebo hostem
  • budu umět vyprávět o svých stravovacích návycích, určit cenu potravin a jak je nakoupit
  • si zvládnu objednat v restauraci a popsat z čeho se skládá pokrm
  • budu umět vyjádřit, co jsem dělal v uplynulých dnech a v minulosti vůbec, vyprávět o svých zážitcích z cest, co jsem dělal naposledy
  • poznám některá přírodní zákoutí Španělska, rozšířím si vědomosti o typické španělské pokrmy či španělskou hudbu
  • bych měl/a ovládat úroveň A1+ Aventura 1

   Z gramatiky zvládnu:

  • neurčitá zájmena (algún, alguno, ningún, ninguno)
  • zájmena ve 4. pádě (lo, la, los, las…)
  • rozšíření použití sloves estar - hay- ser
  • přivlastňovací zájmena samostatná (mío, tuyo, suyo…)
  • neosobní vazby: hay que; (no) se puede; está prohibido
  • kladný a záporný rozkaz pro tykání
  • ukazovací zájmena
  • podmínková souvětí, spojka SI +přítomný čas
  • trpný rod a zvratné se
  • minulý čas jednoduchý pravidelných sloves (hablé, comí, viví)
  • minulý čas jednoduchý nepravidelných sloves (fui, hice, tuve…)
  • příslovce a předložky pro určení polohy předmětu (detrás de, encima de, dentro de…)

   Konverzační témata:

  • části bytu/nábytek
  • předměty používané na cestách
  • nakupování a restaurace
  • jídlo a potraviny
  • cestování a zážitky z cest

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 1 (nakladatelství Klett, lekce 8-10 + lekce opakovací)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (opakovací cvičení, tematická cvičení, poslechy, videa).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 3 (A1+), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 3).

  Typ kurzu:

  Lekce kurzu Mírně pokročilí 1 jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je poznávání reálií zemí Latinské Ameriky.

  Na konci kurzu budu umět:

  • dávat pokyny, rady a poučení ve formálních situacích
  • popsat stav věcí a míst; požádat o pomoc a službu
  • popsat, jak věci vypadají, a vyjádřit na ně svůj názor
  • popsat své nálady a pocity; vyjádřit se k názorům druhých
  • vyjádřit, co zrovna dělám v tuto chvíli
  • vyprávět o dětství a jiných období života
  • popsat místa, osoby a věci v minulosti
  • porovnat minulý a současný život
  • objednat si po internetu

  Aventura 2 Z gramatiky zvládnu:

  • rozkazovací způsob pro vykání
  • vazba al +inf
  • předložky por a para
  • spojky pero/sino
  • zájmena ve 3. a 4. pádě
  • sloveso parecer
  • gerundium, estar + gerundium
  • estar + přídavné jméno (stavy)
  • nepravidelná slovesa v přítomném čase prostém (shrnutí)
  • imperfektum (hablaba, comía, vivía)
  • slovesné vazby (estar a punto de, acabar de, volver a …)
  • tvoření příslovcí (-mente)
  • číslovky

   Konverzační témata:

  • hotel, rezervace ubytování, hotelové služby, příprava na cesty
  • oblečení, obchody, nakupování (i přes internet); stav věcí
  • fauna, životní prostředí
  • naše dětství, prožité životní situace
  • reálie zemí Latinské Ameriky

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 2 (nakladatelství Klett, lekce 0-4)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, opakovací cvičení, poslechy, vieda).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1 (A2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 1).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je poznávání reálií zemí Latinské Ameriky.

  Na konci kurzu budu umět:

  • hovořit o některých významných historických událostech; vyprávět příhody a zážitky z minulosti
  • vyprávět o vztazích
  • pohovořit o tom, jak se slaví různé svátky, jak slavím narozeniny
  • vyprávět, co obvykle dělám; vyjádřit přání a potřeby
  • vyjádřit záměr a účel
  • vyjádřit, co bych dělal/a nebo nedělal/a v určité situaci
  • vyjádřit pocity, které ve mně vzbuzují různé činnosti

  Aventura 2 Z gramatiky zvládnu:

  • minulý čas jednoduchý (rozšíření)
  • použití minulého času jednoduchého a imperfekta (I. část)
  • subjunktiv přítomný
  • použití subjunktivu po slovesech vyjadřující přání a ve větách předmětných a účelových
  • zájmena ve 3. a 4. pádě
  • podmiňovací způsob a jeho použití (condicional)
  • vazba soler
  • zpodstatňování přídavných jmen
  • neurčité zájmeno cualquiera

   Konverzační témata:

  • události veřejného života; základní životní události
  • svátky a oslavy, dárky, gratulace, výročí
  • povahové vlastnosti
  • mezilidské vztahy

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 2 (nakladatelství Klett, lekce 5-7+ lekce opakovací)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - mírně pokročilí 3 (úroveň A2, část 3.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2 (A2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 2).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je poznávání reálií zemí Latinské Ameriky.

  Na konci kurzu budu umět:

  • popsat své zdravotní potíže a porozumět radám lékaře
  • dávat pokyny a rady v neformálních situacích
  • vyprávět příběhy a zážitky v minulosti
  • vyprávět smyšlené příběhy
  • vyjádřit minulé děje přerušené jiným dějem
  • rozumět informat. textům a předat informace
  • vyjádřit přání a očekávání
  • hovořit o svých schopnostech a dovednostech

  Aventura 2 Z gramatiky zvládnu:

  • rozkazovací způsob (shrnutí)
  • zvratná slovesa (shrnutí)
  • podmiňovací způsob (další použití)
  • gerundium pro vyjádření způsobu a současně probíhajících dějů
  • rozšíření používání minulého času jednoduchého a imperfekta
  • estar v imperfektu + gerundium
  • řeč přímá a nepřímá, souslednost časová
  • složený čas minulý
  • subjunktiv (rozšíření)
  • superlativ absolutní (-ísimo)
  • tvoření zdrobnělin

   Konverzační témata:

  • lidské tělo, zdraví a zdravotní potíže
  • péče o své tělo a zdraví, nemoci, léky
  • tělesná cvičení
  • vyprávění příběhů, detektivky, napínavé příběhy
  • nevšední a extremní zážitky apod.

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 2 (nakladatelství Klett, lekce 8-10 + lekce opakovací)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 3 (A2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 3).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je nejen poznávání španělské kultury, literatury, sportu apod., ale i přiblížení českých reálií španělským mluvčím.

  Na konci kurzu budu umět:

  • vyjádřit, co se stane v budoucnosti, svoje plány
  • informovat o tom, co někdo řekl, že udělá
  • vyjádřit názor a informaci, kterou si nejsem jistý
  • říci, co se možná stane a co asi udělám
  • vyjádřit, co se stalo, co jsem udělal v nedávné minulosti
  • vyjádřit, jaké pocity v nás vyvolává činnost druhých
  • zpochybnit a zamítnout informaci

   Z gramatiky zvládnu:

  • budoucí čas a jeho použití (hablaré, vazba IR+inf.)
  • podmínková souvětí
  • souslednost časová
  • věty časové (cuando, en cuanto, antes de (que), hasta de (que))
  • subjunktiv pro vyjádření možnosti, hypotézy (Es posible que…), pro popření informace (No creo que…), pro vyjádření pocitů (Me gusta que…)
  • vztažné věty s předložkou
  • minulý čas složený (préterito perfecto compuesto; he hablado) a jeho použití
  • gerundium (opakování)
  • ukazovací zájmena (rozšíření)

  Aventura 3 Konverzační témata:

  • znamení zvěrokruhu, astrologiepověry, náboženství
  • studentský život, univerzitní studia
  • svět sportu
  • bydlení, domácí práce, nehody v domácnosti
  • architektura

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 3 (nakladatelství Klett, lekce 0-4)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1 (B1), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Středně pokroč. 1).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je nejen poznávání španělské kultury, literatury, sportu apod., ale i přiblížení českých reálií španělským mluvčím.

  Na konci kurzu budu umět:

  • vyjádřit děje, které se staly před jiným dějem minulým
  • zhodnotit již známou skutečnost a vyjádřit svůj názor na ni
  • porovnat a říci, že je něco stejné nebo odlišné
  • říci, co jsem se chystal/a udělat, ale nakonec se tak nestalo
  • přesvědčit někoho o něčem, nechat rozhodnutí na druhém apod.

   Z gramatiky zvládnu:

  • všeobecný a neurčitý podmět
  • subjunktiv pro hodnocení skutečnosti (Es una pena que…), pro přenechání rozhodnutí (Como quieras)
  • předminulý čas (había hablado) a jeho použití ve spojení s minulým časem jednoduchým (hablé) a imperfektem (hablaba)
  • vazba Iba + inf.
  • slovesné vazby s infinitivem a gerundiem
  • trpný rod
  • ser/estar/hay (další použití)
  • modální slovesa v minulém čase
  • předložky se slovesy vyjadřující pohybAventura 3

   Konverzační témata:

  • státy světa, jejich obyvatelé; demografie
  • doprava a cestovní ruch; silniční doprava, pohyb na letišti apod.
  • napsat reklamační dopis; stěžovat si na poskytnuté služby
  • umět pohovořit o umění a uměleckých dílech
  • kulturní a společenské události

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 3 (nakladatelství Klett, lekce 5-7+ lekce opakovací)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - středně pokročilí 3 (úroveň B1, část 3.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2 (B1), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Středně pokročilí 2).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je nejen poznávání španělské kultury, literatury, sportu apod., ale i přiblížení českých reálií španělským mluvčím.

  Na konci kurzu budu umět:

  • charakterizovat něco či někoho neurčitého
  • zdůraznit, jak dlouho trvala nějaká činnost
  • vyjádřit, že nějaká okolnost není důležitá
  • napsat motivační dopis a svůj životopis
  • porozumět zprávám o současném společenském a politickém dění
  • reprodukovat informace, které zazněly
  • vyjádřit domněnky

   Z gramatiky zvládnu:

  • subjunktiv ve vztažných větách (Se busca secretaria que sepa…), ve větách hlavních (Sea como sea)
  • vazba estuve + gerundium
  • ser/estar + příčestí minulé
  • časová souslednost s použitím předminulého času
  • budoucí čas složený a jednoduchý pro vyjádření hypotézy
  • aunque + subjunktiv/indikativ
  • subjunktiv minulý (hablara, comiera)
  • podmínková souvětí (Si pudiera lo haría.)
  • nepřímá řeč se subjunktivem minulým (Me dijo que viniera.)
  • subjunktiv minulý pro vyjádření pocitů (Me gustaba que…)
  • složený infinitiv (haber + příčestí minulé)Aventura 3

   Konverzační témata:

  • pracovní pohovor; svět práce; mezinárodní obchod
  • inzeráty
  • charakterové vlastnosti
  • média, veřejný život, internet
  • politika
  • humanitární pomoc, rozvojové země, mezinárodní organizace
  • změny v životě

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 3 (nakladatelství Klett, lekce 8-10 + lekce opakovací)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 3 (B1/B2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Středně pokročilí 3).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny.

  Nuevo Ven 2

  Na konci kurzu:

  • budu schopen dávat instrukce a rady za pomoci ustálených vazeb
  • lépe porozumím novinovým článkům a budu se v nich dobře orientovat
  • budu umět lépe napsat formální dopis a budu schopen posoudit míru formálnosti a respektu, jaký je třeba zvolit vzhledem k nově nabyté slovní zásobě a vazbám
  • budu vědět, jak vypadá typický pracovní pohovor a budu schopen zodpovědět kladené otázky vhodnou formou
  • zvládnu mluvit o rozdílech života ve městě a na vesnici
  • budu schopen vyjádřit, jak se udržovat ve formě a další doporučení

   Z gramatiky zvládnu:

  • slovesa vyjadřující nutnost či povinnost (tener que, haber que, haber de, deber) a rozdíly mezi nimi
  • slovesa, která disponují jednou a více předložkami (hablar de, creer a, creer en, pensar en, pensar de)
  • opakování srovnávání jak u pravidelných, tak nepravidelných sloves a superlativ absolutní (buenísimo, grandísimo, malísimo)
  • diskurzní spojky (además, por una parte, sin embargo, así que, por lo tanto)
  • časové věty za pomoci některých spojek (seguir + gerundium, llevar + gerundium, antes de/después de, siempre que)
  • vztažná zájmena (que, quien, el que, cual)
  • gerundium perfekta a infinitiv perfekta (Muchos estudiantes trabajan cuidando niňos o poniendo copas)

   Konverzační témata:

  • zdravotnictví ve Španělsku a pohled společnosti na toto téma, srovnání veřejného a soukromého sektoru zdravotnictví
  • rozdíl v životě mezi Španělskem a USA, život hispánců v USA
  • univerzity ve Španělsku - profese, které hledají práci (v této souvislosti je vhodný simulovaný příklad pracovního pohovoru ve španělštině)
  • edukativní využití internetu - jak moc hledáme na internetu jen potřebné věci
  • naše závislosti

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuevo Ven 3 (nakladatelství Edelsa, F. Castro, M. Fernando) - lekce 1-4
  • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - pokročilí 2 (úroveň B2, část 2.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 1 (B2-) , případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probíranou v daném kurzu (Pokročilí 1).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny, případné cvičné testy na certifikát DELE.

  Nuevo Ven 2

  Na konci kurzu:

  • budu schopen mluvit o systému spravedlnosti ve Španělsku
  • budu vědět, jak podat trestní oznámení ve Španělsku
  • budu ovládat slovní zásobu o životním prostředí a přírodních katastrofách
  • si zvládnu přečíst a porozumět pracovní smlouvě
  • zvládnu porozumět literárnímu textu a napsat o něm resumé
  • se budu umět vyjádřit na téma postavení ženy ve společnosti a diskriminaci

   Z gramatiky zvládnu:

  • důsledkové věty (tan, tanto, de manera, modo que, por lo tanto, luego…)
  • opakování různých forem budoucnosti
  • vyjádření lítosti pomocí sloves tener que a deber v různých časech (Debía haber denunciado el robo antes)
  • zájmeno lo v různých funkcích ve větě (Ya hemos mencionado lo peligroso que es construir casas en los lechos de los ríos/Ese río es de lo más peligroso)
  • tvorba slov - přídavná jména (natural, responsable, gigante, furioso…)
  • zvolací věty (Qué bella es la vida!)
  • předminulý konjunktiv a jeho použití (Estas blanco como si hubieras visto un fantasma.)
  • adverbiální vazby s konjunktivem (Puede que a Ignacio le haya molestado el chiste que le contaste.)
  • podmínkové věty s předminulým konjunktivem (Que habría pasado si el coronel don Mariano Trisán hubiera vivido muchos aňos más?)

   Konverzační témata:

  • systém spravedlnosti a chod soudů ve Španělsku
  • jak získat řidičský průkaz - pravidla, značky apod.
  • životní prostředí a živelné katastrofy
  • pracovní svět a prostředí Španělska
  • nový styl života ve Španělsku
  • vybraní španělsky mluvící spisovatelé

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuevo Ven 3 (nakladatelství Edelsa, F. Castro, M. Fernando) - lekce 5-8
  • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - pokročilí 3 (úroveň B2, část 3.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 2 (B2) , případně pro zájemce o studium, kteří ovládají látku probíranou v předchozích kurzech.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny, případné cvičné testy na certifikát DELE.

  Nuevo Ven 2

  Na konci kurzu:

  • budu umět hovořit o investigativní novinařině
  • budu vědět, jak napsat kritiku či recenzi na film
  • zvládnu převyprávět děj filmu
  • budu umět hovořit o španělské gastronomii
  • budu schopen přečíst si a porozumět návodu na přístroj
  • budu umět prakticky veškerou španělskou gramatiku a budu mít dostatečnou slovní zásobu, abych zvládla nejen každodenní konverzaci, ale také erudovaný rozhovor na jakékoli téma

   Z gramatiky zvládnu:

  • výrazy, které mění význam při použití ser nebo estar (ser listo, estar listo)
  • trpný rod a jeho použití
  • nepřímá řeč - jaký čas musíme zvolit, když převádíme text z přímé do nepřímé řeči
  • opakování minulých časů (jednoduchý, imperfektum, předminulý)
  • různé užijí předložek A, Para, Por
  • způsobové věty (como, conforme, según, de modo, manera que, sin que; Yo llegué a este país sin hablar el idioma, igual que lo que le ocurre a Flor.)
  • rozdíl mezi dvojí formou předminulého konjunktivu (hubiera hablado či hubiese hablado)
  • slovesné vazby značící ukončení děje (acabar de, dejar de)
  • nuance mezi slovesy objevující se v testech DELE

   Konverzační témata:

  • španělská a hispanoamerická kinematografie a rozdíl mezi nimi
  • španělská gastronomie
  • věda a vědecké pokroky a ohlednutí za sci-fi 19. století
  • tisk v období válek
  • témata používaná v certifikátech DELE

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuevo Ven 3 (nakladatelství Edelsa, F. Castro, M. Fernando) - lekce 9-12
  • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - obchodní španělština (úroveň A2/B1)

  Tento kurz španělského jazyka pro obchodní účely je určen pro absolventy kurzu Začátečníci 3 (A1+), případně pro zájemce o studium, kteří mají minimální znalosti jazyka na úrovni A2. Vzhledem ke specifické náplni tohoto kurzu je možné propojit širší spektrum studentů se znalostmi A2-B1.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka při obchodních schůzkách, na pracovním pohovoru nebo při prezentaci tématu obvyklého pro obchodní prostředí (představení produktu/služby, zmínění jeho výhod/nevýhod apod.). Stranou nezůstává ani slovní zásoba a praktické situace spojené s obchodním prostředím (rezervace hotelu, letenky, půjčení automobilu…). Každé téma je propojeno s konkrétním gramatickým jevem.

  Na konci kurzu:

  • budu umět zarezervovat hotel, letenku nebo automobil
  • rozumím inzerátům s pracovními nabídkami
  • budu schopen absolvovat pracovní pohovor
  • umím v rozhovoru oponovat, vyjádřit pochybnosti nebo námitky
  • budu mít základní přehled o španělském firemním prostředí a kulturních rozdílech
  • se budu orientovat ve slovní zásobě internetu (web, e-shop, marketing…)
  • ovládám základní ekonomickou slovní zásobu (DPH, investice, úrok apod.)en equipoes 1 libro del alumno

   Z gramatiky zvládnu:

  • minulé časy a jejich kontrast (fue x era x ha sido x había sido)
  • budoucí čas (hablaré, hablarás, hablará…)
  • rozkazovací způsob kladný/záporný (haz x no hagas…)
  • vedlejší věty příčinné (Me urge recibir la transferencia, porque tengo que pagar el piso)
  • akuzativ singuláru
  • přímá řeč a citace (Lo vi en la tele. - Pedro dijo que lo había visto en la tele.)

   Konverzační témata:

  • rezervace hotelu, letenky, automobilu při obchodní cestě
  • pracovní pohovor, rozhovor s významnými osobnostmi
  • kulturní rozdíly mezi českým, španělským a latinskoamerickým obchodním prostředím
  • nakupování na internetu
  • ekonomická témata (v bance, hodnocení prodejů ve firmě, diskuse o růstu/poklesu ekonomiky, ekonomická krize ve Španělsku apod.)

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • En equipo.es 1 – vybrané kapitoly pro sjednocení úrovně (lekce 5 – 8)
  • En equipo.es 2 (lekce 1-4)
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma