Letní kurzy portugalštiny

Letní kurzy portugalského jazyka probíhají v období od července do září a jsou určeny těm zájemcům, kteří by si portugalštinu rádi zlepšili či své znalosti zopakovali právě v letním období. Dle preferencí je možné zvolit letní intenzivní kurzy portugalštiny, které trvají 1-2 týdny, nebo celoprázdninové kurzy, ve kterých lze portugalštinu "pilovat" celé léto. Letní kurzy portugalštiny probíhají v Correctu v počtu 4 až maximálně 8 studentů.

Kurzy označené pořadovým číslem (např. Začátečníci 1) probíhají dle sylabů zpracovaných pod nabídkou kurzů. Letní kurzy bez uvedeného pořadového čísla se sylaby pouze inspirují.

Letní kurzy portugalštiny nejsou vypisovány každé léto.

Letní kurzy portugalštiny Brno (intenzivní i celoprázdninové)

Sezóna:Úroveň:

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz portugalštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

  Tento kurz portugalštiny je určen pro úplné začátečníky a také pro ty, kteří mají minimální znalosti a chtějí si osvěžit naprosté základy tohoto jazyka.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné portugalské výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

  portugalstina-leda

  Na konci kurzu:

  • se budu umět představit a vyjádřit se na jednoduchá témata v běžných situacích
  • budu znát základní návyky Portugalců a částečně i jejich kulturu (jídlo, hudbu apod.)
  • jednoduchými větami a frázemi budu schopen sdělit svoje potřeby svému okolí
  • zvládnu si objednat v restauraci a komunikovat po telefonu
  • budu umět vyjádřit své plány do budoucna, děje, co se v současnosti odehrávají, i to, co se právě událo
  • budu schopen stručně mluvit o sobě i o ostatních, zvládnu popsat svůj dům
  • budu umět názvy potravin a také počítat od 0 – 20

   Z gramatiky zvládnu:

  • použití členů (určitých: o/a/os/as, neurčitých: um/uma)
  • gramatický rod (ženský: a casa – dům; mužský: o livro – kniha)
  • časování všech pravidelných a několika základních nepravidelných sloves (ter – mít, poder – moci, ir – jít, querer – chtít, fazer – dělat, trazer – nést, dizer – říci)
  • tvoření záporu i otázky (Não falo português. – Nemluvím portugalsky. / Falas português? – Mluvíš portugalsky?)
  • použití všech čtyř sloves s významem „být“ (ser, estar, há, ficar)
  • stahování členů s předložkami (a+o = ao hotel – do hotelu, de + o = do hotel – z hotelu)
  • přechylování podstatných a přídavných jmen (o gato – kocour, a gata – kočka; bonito – hezký, bonita – hezká)
  • tvoření pravidelného množného čísla (os gatos – kocouři, as gatas – kočky)
  • zájmena osobní (eu – já), přivlastňovací (meu – můj), nepřízvučná 3. a 4. pádu
  • přítomný čas průběhový (Estou a ler. – Právě čtu.)
  • blízkou budoucnost (Vou ler. – Hodlám číst.)
  • právě ukončenou minulost (Acabo de ler o livro. – Právě jsem přečetl tu knihu.)
  • počítání 1 – 20
  • tvoření příslovcí (típico – typický → tipicamente – typicky)

   Konverzační témata:

  • představení sebe i druhých
  • země a národnosti
  • typický český i portugalský dům, jeho části i vybavení
  • typické české i portugalské jídlo a pití
  • v restauraci
  • telefonní rozhovor
  • další témata na přání studentů (rodina, vzhled, vlastnosti, lidské tělo, orientace ve městě, cestování, sporty apod.)

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Portugalština (nakladatelství LEDA, Jindrová J.; lekce 1 – 6)
  • Gramática activa 1 (nakladatelství LIDEL; vybrané kapitoly na důkladnější procvičení a zautomatizování gramatických jevů z učebnice Portugalština)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů portugalštiny

 • Kurz portugalštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

  Tento kurz portugalštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1 (A1-), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 1).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, se kterými se student v Portugalsku může setkat. Kromě správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na porozumění rodilým mluvčím z nahrávek a na konverzaci.

  portugalstina-leda

  Na konci kurzu:

  • budu mít informace o zámořské historii Portugalska, jeho koloniích i o širokém použití portugalštiny ve světě
  • budu mít povědomí o nejdůležitějších osobnostech Portugalska
  • budu umět vyjadřovat děje, které se staly v minulosti
  • budu schopen tvořit souvislé věty i souvětí
  • zvládnu situace jako ptaní se na cestu, na čas, budu schopen popsat lékaři své zdravotní problémy
  • budu umět hovořit o své rodině
  • zvládnu i složitější početní úkony
  • budu umět srovnávat věci a vyjádřit tak na ně svůj názor

   Z gramatiky zvládnu:

  • minulý čas jednoduchý pravidelných i nepravidelných sloves (Chegou ontem. – Přišel včera.)
  • nepravidelné množné číslo (o som → os sons, o sol → os sóis, a lição – as lições)
  • číslovky do 1000 a početní úkony, řadové číslovky 1 – 10 (primeiro – první)
  • nepravidelnosti při používání zájmen 3. a 4. pádu
  • vazby sloves fazer, estar, mudar, começar, precisar, ajudar, mudar atd.
  • časování zvratných sloves (chamar-se – jmenovat se)
  • časování dalších nepravidelných sloves (ver – vidět, vir – přijít, cair – spadnout, saber – vědět, umět, ler – číst, pedir – žádat, prosit, sentir – cítit, medir – měřit, doer – bolet)
  • ukazovací zájmena (este – tento) a příslovce místa (aqui – tady)
  • zájmena vztažná (que – který), neurčitá (alguém – někdo) a záporná (ninguém – nikdo)
  • rozkazovací způsob (fala – mluv)
  • hodiny a určování času, dny v týdnu, měsíce, roční období, datum
  • pravidelné i nepravidelné stupňování přídavných jmen (agradável → mais agradável, o mais agradável) i příslovcí (agradavelmente → mais agradavelmente → o mais agradavelmente)
  • srovnávání (A Júlia é tão boa como o Miguel. – Julie je tak hodná jako Michal.)
  • infinitiv osobní (existující jen v portugalštině) (Dizemos precisarem do livro. – Říkáme, že potřebují tu knihu.)

   Konverzační témata:

  • zámořské objevy Portugalska
  • studentský život
  • rodina
  • orientace ve městě
  • hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období
  • v ordinaci u lékaře
  • lidské tělo
  • další témata na přání studentů (cestování, sporty, počasí, zvířata, povolání, oblečení, vzhled, vlastnosti apod.)

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Portugalština (nakladatelství LEDA, Jindrová J.; lekce 7 – 11)
  • Gramática activa 1 (nakladatelství LIDEL; vybrané kapitoly na důkladnější procvičení a zautomatizování gramatických jevů z učebnice Portugalština)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů portugalštiny

 • Kurz portugalštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

  Tento kurz portugalštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2 (A1+), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 2).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla brazilské varianty portugalštiny. 

  portugalstina-leda

  Na konci kurzu:

  • budu mít informace o Lisabonu
  • dozvím se více o Brazílii (o městech i přírodě)
  • budu umět popsat děje, které se staly v minulosti pomocí všech minulých časů
  • budu schopen hovořit o blízké i vzdálenější budoucnosti
  • budu umět vyjadřovat expresivněji své dojmy a potřeby díky zdrobnělinám a podmiňovacímu způsobu
  • ve vyjadřování se více odpoutám od české struktury věty díky používání dalších vazeb, přechodníků i trpného rodu
  • budu schopen převyprávět něčí myšlenky díky souslednosti časové
  • zvládnu situace spojené s nepříjemnostmi při cestování (ztráta pasu, krádež, očkování apod.)
  • budu umět rozlišovat spisovný a hovorový jazyk

   Z gramatiky zvládnu:

  • další minulý čas imperfektum, jeho tvoření i použití (Era jovem. – Byla mladá.) v kontrastu s minulým časem jednoduchým (Chegou ontem. – Přišel včera.)
  • zdrobněliny (casinha – domeček)
  • přechodníky, v portugalštině velmi používané (Tendo tempo, viaja. – Když má čas, cestuje.)
  • tvoření i použití minulého příčestí trpného (Já está feito. – Už je to hotové.)
  • trpný rod, mnohem používanější než v češtině (A casa foi construída. – Dům byl postaven.)
  • minulý čas složený (Ultimamente não me tenho sentido muito bem. – Poslední dobou se necítím moc dobře.)
  • budoucí čas (Falarei com ela. – Promluvím si s ní.)
  • podmiňovací způsob (Falaria com ela. – Promluvil bych si s ní.)
  • předminulý čas (Disseram que não falaram com elas ontem. – Řekli, že s nimi nemluvili včera.)
  • souslednost časová (Diz que chove. – Říká, že prší. → Disse que chovia. – Řekl, že prší.)
  • další vazby sloves ficar, estar, pensar i předložkové vazby
  • časování dalších nepravidelných sloves (subir – stoupat, dar – dát, construir – stavět, passsear – procházet se, fugir – utéct, mentir – lhát, perder – ztratit, pôr – položit, dormir – spát, ouvir – slyšet, repetir – opakovat, chatear – obtěžovat atd.)

   Konverzační témata:

  • cestování: Lisabon, Brazílie
  • balení, příprava na cesty
  • životní styl
  • další témata na přání studentů (sporty, počasí, zvířata, příroda, povolání, oblečení, vzhled, vlastnosti, vzdělání, kultura, nakupování, antonyma apod.)

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Portugalština (nakladatelství LEDA, Jindrová J.; lekce 12 – 15)
  • Gramática activa 1 a 2 (nakladatelství LIDEL; vybrané kapitoly pro důkladnější procvičení a zautomatizování gramatických jevů z učebnice Portugalština)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, případně texty z brazilské varianty portugalštiny apod.)

  Zpět na výpis kurzů portugalštiny

 • Kurz portugalštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

  Tento kurz portugalštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1 (A2-), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 1).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta a to jak po ústní, tak i písemné stránce. Kromě procvičování správného užívání gramatiky a prohlubování jejích pravidel je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby, převážně dle přání a potřeb studentů. Dle zájmu je také možné zapojovat pravidla brazilské varianty portugalštiny.

  portugalstina-leda

  Na konci kurzu:

  • budu mít informace o Kapverdách
  • si budu schopen domluvit ubytování dle svých požadavků
  • budu umět vyjadřovat své postoje v různých situacích: dojmy, obavy, domněnky, přání, radost, smutek, lítost, hodnocení, pravděpodobnost, pochybnost apod. díky konjunktivu, a to v přítomném a budoucím čase
  • se mi výrazně rozšíří slovní zásoba díky předponám připojeným ke slovům, které již znám

   Z gramatiky zvládnu:

  • infinitiv minulý (Depois de ter feito o jantar, comeu-o. – Poté, co si připravil večeři, snědl ji.)
  • pomnožná podstatná jména (as férias – prázdniny)
  • tvoření i použití konjunktivu v přítomném (Espero que não seja verdade. – Doufám, že to není pravda.) a budoucím čase (Se tivermos tempo, vamos preparar o jantar. – Jestli budeme mít čas, připravíme večeři), a to v hlavních i v různých typech vedlejších vět (podmínkových, časových, předmětových, přípustkových a účelových)
  • všechny používané řadové číslovky
  • pochopit vztahy mezi jednotlivými slovními druhy se stejným kořenem a budu tak schopen odvozovat různá slova (contente – spokojený descontente – nespokojený)
  • další vazby sloves acertar, ficar, consultar, servir, hesitar i předložkové vazby
  • časování dalších nepravidelných sloves (condizer – ladit s, rir – smát se, vestir – obléknout se, despir – svléci se, descobrir – objevit, preferir – upřednostňovat, proibir – zakázat, convencer – přesvědčit, servir – sloužit atd.)

   Konverzační témata:

  • oblečení, nakupování v obchodním centru
  • Kapverdské ostrovy
  • pravidla psaní oficiálních i soukromých dopisů
  • v hotelu (zařizování ubytování a potřebných náležitostí)
  • další témata na přání studentů (sporty, počasí, zvířata, příroda, povolání, vzhled, vlastnosti, vzdělání, kultura, antonyma apod.)

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Portugalština (nakladatelství LEDA, Jindrová J.; lekce 16 – 19)
  • Gramática activa 1 a 2 (nakladatelství LIDEL; vybrané kapitoly pro důkladnější procvičení a zautomatizování gramatických jevů z učebnice Portugalština)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, případně texty z brazilské varianty portugalštiny apod.)

  Zpět na výpis kurzů portugalštiny

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma