Letní kurzy italštiny

Letní kurzy italštiny probíhají v období od července do září a jsou určeny těm zájemcům, kteří by si italštinu rádi zlepšili či své znalosti zopakovali právě v letním období. Dle preferencí je možné zvolit letní intenzivní kurzy italštiny, které trvají 1-2 týdny, či celoprázdninové kurzy, ve kterých lze italštinu "pilovat" po celé léto. Letní kurzy italštiny probíhají v Correctu v počtu 4 až maximálně 8 studentů.

Kurzy označené pořadovým číslem (např. Začátečníci 1) probíhají dle sylabů zpracovaných pod nabídkou kurzů. Letní kurzy bez uvedeného pořadového čísla se sylaby pouze inspirují. Pokud si nejste jisti svou úrovní, můžete si vyplnit náš rozřazovací test z italštiny.

Letní kurzy italštiny Brno (intenzivní i celoprázdninové)

Sezóna:Úroveň:

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

 

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

Kurz italštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

Tento kurz italštiny je určen pro úplné začátečníky a také pro ty, kteří mají minimální znalosti a chtějí si osvěžit naprosté základy tohoto jazyka.

Typ kurzu:

Lekce italštiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné italské výslovnosti a osvojování si nových slov a jejich použití v jednoduchých větách.

Učebnice současné italštiny

Na konci kurzu:

 • budu umět pozdravit, představit se, navázat kontakt, poprosit, poděkovat
 • budu schopen orientovat se v jídelním lístku a objednat si jídlo
 • budu umět pozvat někoho k nějaké činnosti, přijmout a odmítnout pozvání
 • se dokážu zeptat na čas/hodinu a na informace ohledně otevírací doby, jízdních řádů, televizního programu
 • se zvládnu zeptat na cestu a zároveň ji popsat druhé osobě
 • budu schopen poskytnout základní informace o své osobě, práci, zálibách

Z gramatiky zvládnu:

 • zájmena osobní (io - já)
 • použití členu určitého (il/lo/l’/la) a neurčitého (un/uno/una/un’)
 • gramatický rod (la ragazza/il ragazzo)
 • množné číslo podstatných a přídavných jmen (le ragazze italiane/i ragazzi italiani)
 • časování pravidelných sloves I., II. a III. třídy (parlare – mluvit, prendere – vzít, dormire - spát)
 • některá nepravidelná slovesa (essere - být, avere - mít, andare - jít, fare - dělat, dare - dát, uscire – jít ven)
 • modální slovesa (potere – moci)
 • tvoření otázky a záporu (Non parlo italiano. - Nemluvím italsky. / Parli italiano? – Mluvíš italsky?)
 • spojení předložek se členem určitým (di + il = del, di + la = della, ...)
 • základní číslovky 1 – 100

Konverzační témata:

 • pozdravy a představení se
 • země, jazyky a národnosti
 • v restauraci (italské jídlo a pití)
 • volný čas, záliby

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 1-4
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů italštiny

Kurz italštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Tento kurz italského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Začátečníci 1 (základy italské výslovnosti, osobní a přivlastňovací zájmena, člen určitý a neurčitý, množné číslo podstatných a přídavných jmen, časování sloves I., II. a III. třídy, časování modálních a základních nepravidelných sloves, spojení předložek se členem určitým).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných situacích, ve kterých se student může při cestách do Itálie ocitnout. Důraz je kladen především na rozvoj komunikačních dovedností, dále pak na mluvení a psaní bez gramatických chyb a nácvik poslechu.

Učebnice současné italštiny

Na konci kurzu:

 • budu schopen promluvit o své rodině
 • dokážu porozumět italským inzerátům, zvládnu sestavit jednoduchý inzerát (hledání práce/bydlení)
 • budu umět podrobně popsat svůj dům včetně rozmístění nábytku
 • dokážu si objednat lístky (do divadla, kina) a jízdenky (přes internet, telefonicky)
 • se budu schopen orientovat v nabídce cestovních kanceláří, vybrat si dovolenou
 • zvládnu zatelefonovat do hotelu, zamluvit si pokoj
 • budu schopen porozumět běžným hlášením na nádraží/na letišti
 • dokážu detailně popsat svou denní rutinu, každodenní činnosti
 • budu umět vyjadřovat děje, které se staly v minulosti

Z gramatiky zvládnu:

 • přivlastňovací zájmena (mio - můj) a zájmeno tutto (tutta la classe/tutto il mondo/tutti e due i ragazzi)
 • tázací zájmena quale, che, come (Qual’è la tua macchina? - Které je tvoje auto?/Com’è la tua macchina? – Jaké je tvoje auto?/Che macchina hai? – Co máš za auto?)
 • tvoření záporu pomocí non...più, mai, niente, nulla, nessuno (Non dico più nulla. – Už nic neřeknu./Non arriva mai tardi a lezione. – Nikdy nepřijde pozdě na hodinu.)
 • časování nepravidelných sloves sapere – vědět, bere - pít, venire – přijít
 • modální slovesa volere – chtít, dovere – muset
 • zájmena osobní přízvučná (io - me, tu – te, ...) a nepřízvučná (io – mi, tu – ti, ...)
 • tvoření zdrobnělin pomocí přípon (casa – casetta, piccolo - piccolino)
 • trpný rod tvořený zvratným zájmenem si (Si va. – Jde se./Si mangia. – Jí se.)
 • zvratná slovesa (chiamarsi – jmenovat se, alzarsi – vstávat, ...)
 • tvoření příslovcí z přídavného jména (vero – veramente, generale - generalmente)
 • minulý čas složený – il passato prossimo (ho parlato – mluvil jsem, sono andato – šel jsem)
 • základní číslovky 1 – 1000, řadové číslovky 1 – 10
 • měsíce a data

Konverzační témata:

 • rodina
 • každodenní činnosti
 • bydlení (různé typy bydlení, nábytek, jazyk inzerátů)
 • cestování, dopravní prostředky (na nádraží, na letišti)
 • dovolená, ubytování

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 5-8
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů italštiny

Kurz italštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz italštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Začátečníci 1 a 2 (základy italské výslovnosti, osobní, přivlastňovací a tázací zájmena, přízvučná a nepřízvučná zájmena, použití členů určitých a neurčitých, časování pravidelných, nepravidelných a modálních sloves, trpný rod, zvratná slovesa a složený minulý čas - passato prossimo).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných komunikačních situacích a na rozšíření stávající slovní zásoby. Kromě gramatické správnosti je důraz kladen také na nácvik správné výslovnosti, intonace a plynulost projevu.

Učebnice současné italštiny

Na konci kurzu:

 • zvládnu vést telefonický rozhovor, objednat se u lékaře, domluvit si schůzku
 • budu schopen nakupovat v různých typech obchodů, zeptat se na informace ohledně zboží
 • budu umět popsat děje odehrávající se v minulosti a rozlišovat přitom mezi složeným časem (passato prossimo) a imperfektem
 • zvládnu se orientovat mezi nejvýznamnějšími představiteli italské kinematografie
 • dokážu vyjádřit své preference, říct co se mi líbí a co ne
 • budu schopen vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas s názory ostatních ve formální i neformální situaci
 • budu umět popsat počasí typické pro určité roční období, mluvit o aktuálním počasí
 • dokážu mluvit o svých plánech do budoucna

Z gramatiky zvládnu:

 • příčestí minulé ve spojení s předmětem přímým (L’ho salutato. – Pozdravil jsem ho./L’ho salutata. – Pozdravil jsem ji.)
 • použití zájmenné částice ne (Ne parlo. - Mluvím o něm./Che cosa ne dici? – Co tomu říkáš?)
 • procenta a výrazy množství (un chilo, un etto, un litro, ...)
 • imperfektum – minulý čas (parlavo – mluvil jsem, facevo – dělal jsem)
 • krácení vět předmětných a účelových infinitivem (Ti prego di tornare. – Prosím tě, aby ses vrátil./Sono in Italia per il lavoro. – Jsem v Itálii kvůli práci.)
 • budoucí čas pravidelných a nepravidelných sloves (parlare – parlerò, essere - sarò)
 • podmínkové souvětí I. typu (Se pioverà, resterò a casa. – Jestli bude pršet, zůstanu doma.)

Konverzační témata:

 • telefonování
 • nakupování
 • oblečení
 • ovoce a zelenina
 • kultura (divadlo, filmy, hudba)
 • počasí
 • roční období a měsíce roku

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 9-12
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů italštiny

Kurz italštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz italského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Mírně pokročilí 1 (osobní, přivlastňovací a tázací zájmena, přízvučná a nepřízvučná zájmena, použití členů určitých a neurčitých, časování pravidelných, nepravidelných a modálních sloves, trpný rod, zvratná slovesa, minulé časy – passato prossimo a imperfetto, budoucí čas, příčestí minulé s předmětem přímým, podmínkové souvětí I. typu).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka nejen v běžných komunikačních situacích, ale také v situacích, které vyžadují erudovanější ústní nebo písemný projev. Kromě rozšiřování stávající slovní zásoby je důraz kladen také na gramatickou správnost, výslovnost, intonaci a plynulost projevu.

Učebnice současné italštiny

Na konci kurzu:

 • budu schopen popsat rozdíly ve školním systému Itálie a ČR
 • zvládnu vyprávět o svém životě a napsat svůj životopis
 • dokážu diskutovat o výhodách a nevýhodách života ve městě a na venkově
 • dokážu se orientovat v jízdních řádech, najít vhodný spoj, koupit lístek přes internet
 • budu schopen vyřídit si základní věci na italském úřadě/v bance/na poště
 • dokážu pojmenovat základní ikony na počítači, následovat instrukce ohledně práce na počítači
 • zvládnu podat informace o svém zdravotním stavu, popsat své zdravotní problémy
 • budu umět vyjádřit své názory a postoje a volit k tomu výrazy vhodné pro danou komunikační situaci

Z gramatiky zvládnu:

 • použití zájmenné částice ci (Ci vado domani. – Jdu tam zítra./Non ci credo. - Nevěřím tomu.)
 • podmiňovací způsob přítomný (parlare - parlerei) a minulý (parlare - avrei parlato)
 • minulý infinitiv po předložkách dopo, di, senza, per (Mi dispiace di non averti chiamato. – Je mi líto, že jsem ti nezavolal.)
 • pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných jmen a příslovcí (veloce – più veloce - il più veloce/buono – migliore - ottimo)
 • imperativ – rozkazovací způsob (parlare: parla – mluv, parli – mluvte, non parlare - nemluv)
 • neosobní slovesné tvary (occorre, basta, bisogna)
 • konjunktiv přítomný (parlare - parli) a minulý (parlare – abbia parlato)
 • faktitivní sloveso fare (mi ha fatto ridere. – Rozesmál mne.)
 • dvojí rod některých podstatných jmen (il dito – le dita)

Konverzační témata:

 • vzdělání, škola, školní systém v Itálii a v ČR
 • život ve městě a na venkově
 • cestování
 • u lékaře, zdraví, zdravotní problémy
 • další témata dle přání a zájmů studentů

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 13-16
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů italštiny

Kurz italštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

Tento kurz italštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurzy Mírně pokročilí 1 a 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daných kurzech (přízvučná a nepřízvučná zájmena, časování pravidelných, nepravidelných a modálních sloves, trpný rod, zvratná slovesa, minulé časy – passato prossimo a imperfetto, budoucí čas, příčestí minulé s předmětem přímým, podmínkové souvětí I. typu, podmiňovací způsob přítomný a minulý, minulý infinitiv, pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných jmen a příslovcí, imperativ, konjunktiv přítomný a minulý).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka nejen v běžných komunikačních situacích, ale také v situacích, které vyžadují erudovanější ústní nebo písemný projev. Kromě rozšiřování stávající slovní zásoby je důraz kladen také na gramatickou správnost, výslovnost, intonaci a plynulost projevu.

Učebnice současné italštiny

Na konci kurzu:

 • budu dokážu porozumět sportovním zprávám, popsat oblíbené sporty
 • zvládnu popsat nejdůležitější památky v mém městě
 • budu schopen se orientovat v mapě města, zeptat se na informace ohledně památek, dopravy
 • budu umět objednat si stůl v restauraci, objednat si jídlo, pochválit nebo stěžovat si na jídlo/servis
 • dokážu se orientovat v jídelním lístku, popsat typická italská jídla
 • budu mít základní přehled o italském politickém systému a politických stranách
 • díky konjunktivům budu schopen vyjádřit své postoje v různých situacích (domněnku, předpoklad, nejistotu, vůli, přání, nutnost)

Z gramatiky zvládnu:

 • dělivý člen (Ci sono dei ragazzi. – Jsou tady nějací kluci.)
 • vztažná zájmena (È lo sport di cui si parla molto. – Je to sport, o kterém se hodně mluví./È l’amico a cui ho telefonato. – Je to kamarád, kterému jsem volal.)
 • trpný rod (Le lettere sono già spedite. – Dopisy už jsou odeslány.)
 • il gerundio presente - přechodník přítomný (parlare - parlando)
 • konjunktiv imperfekta pravidelných a nepravidelných italských sloves (parlare – parlassi, fare - facessi)
 • podmínková souvětí I., II. a III. typu (Se parlerò bene l’taliano, potrò lavorare in una banca italiana./Se parlassi bene l’italiano, potrei lavorare in una banca italiana./Se avessi parlato bene l’italiano, avrei potuto lavorare in una banca italiana.)
 • konjunktiv trapassata (parlare – avessi parlato)
 • časová souslednost (Mi ha scritto che stava male. – Napsal, že mu není dobře./Mi ha detto che sarebbe tornato il giorno dopo. – Řekl mi, že přijede následující den.)

Konverzační témata:

 • popis vlastností, horoskopy
 • sport
 • ve městě
 • v restauraci
 • typické italské jídlo a pití
 • politický systém v Itálii a v ČR
 • další témata dle přání a zájmů studentů

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 17-20
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů italštiny

Kurz italštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

PŘIPRAVUJEME

Typ kurzu:

 

Na konci kurzu:

 

Z gramatiky zvládnu:

 

Konverzační témata:

 

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 •  Nuovo Progetto Italiano 2 (lekce 1-3)

Zpět na výpis kurzů italštiny

Kurz italštiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

PŘIPRAVUJEME

Typ kurzu:

 

Na konci kurzu:

 

Z gramatiky zvládnu:

 

Konverzační témata:

 

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 •  Nuovo Progetto Italiano 2 (lekce 4-6)

Zpět na výpis kurzů italštiny

Kurz italštiny - pokročilí 2 (úroveň B2, část 2.)

PŘIPRAVUJEME

Typ kurzu:

 

Na konci kurzu:

 

Z gramatiky zvládnu:

 

Konverzační témata:

 

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 

Zpět na výpis kurzů italštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma