Letní kurzy italštiny

Letní kurzy italštiny probíhají v období od července do září a jsou určeny těm zájemcům, kteří by si italštinu rádi zlepšili či své znalosti zopakovali právě v letním období. Dle preferencí je možné zvolit letní intenzivní kurzy italštiny, které trvají 1-2 týdny, či celoprázdninové kurzy, ve kterých lze italštinu "pilovat" po celé léto. V nabídce jsou rovněž letní online kurzy italštiny. Letní kurzy italštiny probíhají v Correctu v počtu 4 až maximálně 8 studentů.

Kurzy označené pořadovým číslem (např. Začátečníci 1) probíhají dle sylabů zpracovaných pod nabídkou kurzů. Letní kurzy italštiny bez uvedeného pořadového čísla se sylaby pouze inspirují, jejich cílem je především opakování a prevence zapomenutí již osvojených znalostí. Pokud si nejste jisti svou úrovní, můžete si vyplnit náš rozřazovací test z italštiny.

Letní kurzy italštiny Brno (intenzivní i celoprázdninové)

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Italština
Úplní začátečníci
Pondělí 17:55 - 20:10
(Jakubská 1, Brno)
Jana P.

08.07.2024
16.09.2024
33x
45 min.
4 700 Kč
Pouze náhradníci
Italština
Úplní začátečníci
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek
17:00 - 20:15
(Jakubská 1, Brno)
05.08.2024
15.08.2024
32x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa
Italština
Začátečníci 2
Pondělí 16:15 - 17:45
(Jakubská 1, Brno)
Jana P.

08.07.2024
16.09.2024
22x
45 min.
3 100 Kč
Volná místa
Italština
Mírně pokročilí
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
22.07.2024
02.08.2024
40x
45 min.
5 500 Kč
Volná místa
Italština
Středně pokročilí
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
19.08.2024
30.08.2024
40x
45 min.
5 500 Kč
Volná místa
 

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz italštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

  Tento kurz italštiny je určen pro úplné začátečníky a také pro ty, kteří mají minimální znalosti a chtějí si osvěžit naprosté základy tohoto jazyka.

  Typ kurzu:

  Lekce italštiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka a na schopnost se zorientovat v italsky hovořícím prostředí. Velký důraz je kladen na nácvik výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby a schopnosti správně a zdvořile reagovat v běžných situacích.

  Na konci kurzu:

  • budu umět pozdravit, představit se, použít základní zdvořilostní fráze
  • zvládnu požádat o důležité informace (směr cesty, adresa, čas, jízdní řád) a také je sdělit
  • dokážu někoho někam pozvat a odpovědět na pozvánku
  • si zvládnu objednat v restauraci
  • si budu umět krátce popovídat o práci a volném čase či popsat situaci v případě potíží

  Z gramatiky zvládnu:

  • zájmena osobní (io – já)
  • použití členu určitého (il/lo/l’/la) a neurčitého (un/uno/una/un’)
  • gramatický rod (la ragazza/il ragazzo)
  • množné číslo podstatných a přídavných jmen (le ragazze italiane/i ragazzi italiani)
  • časování pravidelných sloves I., II. a III. třídy (parlare – mluvit, prendere – vzít, dormire – spát)
  • některá nepravidelná slovesa (essere – být, avere– mít, andare– jít, fare– dělat, dire – říct, uscire – jít ven)
  • modální slovesa (potere – moci, volere – chtít)
  • tvoření otázky a záporu (Non parlo italiano. – Nemluvím italsky. / Parli italiano? – Mluvíš italsky?)
  • zdvořilá komunikace (vykání)
  • jednoduché předložky
  • základní číslovky 1 až 1000, kalendář a hodiny

  italstina brno ucebnice

  Konverzační témata:

  • pozdrav, představení se a zdvořilostní fráze (Piacere. – Těší mě. , Buona giornata. – Pěkný den. , A presto. – Brzy na viděnou.)
  • země, jazyky, národnosti
  • každodenní aktivity (Vado al lavoro. – Jdu do práce. , Faccio la spesa. – Nakupuji. , Mi piace viaggiare. – Rád/a cestuji.)
  • práce a koníčky (Lavoro in una ditta. – Pracuji v jedné firmě. , Suono la chitarra. – Hraji na kytaru.)

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuovissimo progetto italiano 1 (T. Marin, Edilingua 2019), lekce 0-2
  • Učebnice současné italštiny, 1. díl (kolektiv autorů, Edika)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (doplňková cvičení, obrázky, mapy aj.)

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

  Tento kurz italského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Začátečníci 1 (základy italské výslovnosti, osobní a přivlastňovací zájmena, člen určitý a neurčitý, množné číslo podstatných a přídavných jmen, časování sloves I., II. a III. třídy, časování modálních a základních nepravidelných sloves, spojení předložek se členem určitým).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných situacích, ve kterých se student může při cestách do Itálie ocitnout. Důraz je kladen především na rozvoj komunikačních dovedností, dále pak na mluvení a psaní bez gramatických chyb a nácvik poslechu.

  Na konci kurzu:

  • se zvládnu doptat na užitečná místa (kde je pošta, obchod, památka, restaurace…), na jejich otevírací dobu a na ceny zboží či vstupenek
  • budu umět krátce vysvětlit situaci, která se stala v minulosti, a hovořit o minulých událostech
  • si budu umět objednat v restauraci či v kavárně, budu se orientovat v nabídce kavárny
  • dokážu napsat krátký neformální e-mail
  • si dovedu po telefonu či přes internet rezervovat jízdenky či vstupenky, zvládnu se orientovat v italské veřejné dopravě
  • zvládnu mluvit o svých plánech a o tom, co mě čeká v blízké budoucnosti
  • porozumím veřejným hlášením na letišti, na nádražích
  • se budu orientovat v italském kalendáři a místních svátcích (il Natale, Capodanno etc.)
  • porozumím předpovědi počasí v italštině

  Z gramatiky zvládnu:

  • spojení předložek se členem určitým (di + il = del, di + la = della, ...)
  • základní přivlastňovací zájmena (mio – moje, suo – jeho/její)
  • předložky místa (sopra – nad, sotto – pod, dietro – za, davanti al – před), existenční vazbu (c‘è – tady je, ci sono – tady jsou)
  • základní minulý čas passato prossimo (Ho comprato i biglietti. – Koupil/a jsem lístky. , Sono andato al mare. – Šel jsem k moři.)
  • budoucí čas futuro semplice (Andremo in vacanza. – Pojedeme na dovolenou. , Sarà nuvoloso.– Bude zataženo.)
  • budoucí čas futuro anteriore (Appena sarò arrivata, ti chiamerò. – Jakmile přijedu, zavolám ti.)

   italstina brno ucebnice

  Konverzační témata:

  • popis místnosti, prostoru, města (Ci sono tanti bar in Italia. – V Itálii je mnoho kaváren. , C’è la televisione in ogni camera. – V každém pokoji je televize.)
  • zážitky z minulosti (Siamo stati a Roma. – Byli jsme v Římě.)
  • objednání v baru (Prendo un caffè, per favore. – Dám si kávu, prosím.)
  • cestování vlakem (Il treno arriva al binario sei. – Vlak přijíždí na šestou kolej.)
  • plány a projekty do budoucna (La settimana prossima non verrò. – Příští týden nepřijdu.)

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuovissimo progetto italiano 1 (T. Marin, Edilingua 2019), lekce 3-5
  • Učebnice současné italštiny, 1. díl (kolektiv autorů, Edika)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (doplňková cvičení, obrázky, mapy aj.)

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

  Tento kurz italštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají látku probranou v kurzu Začátečníci 1 a 2 (základy italské výslovnosti, osobní a tázací zájmena, použití členů určitých a neurčitých, časování pravidelných, nepravidelných a modálních sloves, zvratná slovesa, složený minulý čas – passato prossimo a jednoduchý minulý čas – futuro semplice).

  Typ kurzu:

  Tento kurz představuje přechod od základního, nutného dorozumění ke složitější konverzaci, například o rodině a filmu. Výuka jazyka se prolíná s lekcemi reálií, kultury a italské mentality. Důraz je kladen na porozumění delší četbě, schopnost vyprávět krátký příběh a osvojení si běžných frází specifických pro italštinu.

  Na konci kurzu:

  • budu umět vyprávět o své rodině, jejích členech a vztazích mezi nimi
  • zorientuji se v italském stolování, budu si umět objednat v restauraci dle italských zvyklostí
  • porozumím italsky psanému receptu
  • osvojím si fráze, kterými Italové vyjadřují čas (cimetto – trvá mi, civuole – zabere to)
  • odvyprávím příběh či historku, porozumím vyprávění složitějšího děje
  • budu umět mluvit o filmu a budu znát základy italské kinematografie
  • budu umět nakoupit na trhu či v supermarketu, popsat zboží či vyjádřit množství
  • dovedu vyjádřit radost, lítost, nadšení či zklamání
  • osvojím si některá frázová slovesa (ce la faccio – dokážu to)

  Z gramatiky zvládnu:

  • přivlastňovací zájmena a vazby (mia madre x la mia mamma)
  • pokročilé použití adjektiva bello a zájmena quello (Costerà un bel po’. – To asi bude stát pěkný balík. , Vorrei quei pesci. – Chtěla bych tamty ryby.)
  • minulý čas indicativo imperfetto a předminutý čas trapassato prossimo, řazení minulých časů v ději (Mi ha telefonato mentre guidavo. – Zavolal mi, když jsem řídil.)
  • zájmena pronomi diretti – vyjádření 4. pádu (Non la vedo mai. – Vůbec ji nepotkávám.)
  • částice cia ne, dělivý člen (Ne voglio un etto. – Chci toho deset deka., Ci ho lavorato. – Pracovala jsem s ní/m.)

  Konverzační témata:

  • rodina a příbuzní, vztahy v rodině, příběhy spojené se členy rodiny
  • zážitky a zkušenosti
  • filmy, knížky a seriály
  • italské trhy – potraviny a speciality
  • návštěva restaurace, podoba italských jídel, co se kdy jí a pije

   italstina brno ucebnice

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuovissimo progetto italiano 1 (T. Marin, Edilingua 2019), lekce 6-8
  • Učebnice současné italštiny, 1. díl (kolektiv autorů, Edika)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (doplňková cvičení, obrázky, podcasty, novinové články aj.)

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

  Tento kurz je určen studentům, kteří absolvovali kurzy Začátečníci 1 a 2 a Mírně pokročilí 1, případně znají gramatiku v kurzech probranou (přítomný čas, budoucí čas, minulé časy passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, zájmena přímá, částice cia ne).

  Typ kurzu:

  Tento kurz pokračuje v rozvíjení schopnosti vést dialog nad rámec základního dorozumění. Soustředí se zejména na soudobá populární témata – oblečení, televize a hudba. Důraz je kladen na přirozenost a plynulost projevu s použitím typických obratů.

  Na konci kurzu:

  • zvládnu nakoupit v italském butiku, vyzkoušet si oblečení, hovořit o módě a barvách
  • dokážu hovořit o obecných a místních zvyklostech
  • budu umět vyjádřit svůj názor, své postoje a doporučení
  • se zvládnu zeptat na názory a mínění druhých
  • dokážu zdvořile požádat o pomoc či zapůjčení věci, vyjádřit rozkaz či výzvu
  • se budu orientovat v televizním programu a v italských médiích
  • se zvládnu podrobně zeptat na cestu i nasměrovat druhé
  • se budu orientovat v italské hudební scéně

  Z gramatiky zvládnu:

  • zvratná slovesa: verbi riflessivi, verbi reciproci (Mi sono svegliata. - Vzbudila jsem se. , Mi ammallo spesso. – Často onemocním. , Ci incontriamo domani. – Potkáme se zítra.)
  • neosobní vazby (Si può pagare con la carta? – Lze platit kartou?)
  • zájmena vyjadřující třetí pád (Le facciamo sapere. – Dáme Vám vědět.)
  • rozkazovací způsob (Entripure. – Jen pojďte. , Non ti preoccupare. – Tím se netrap.)
  • rozkazovací způsob se zájmeny (Spiegamelo. – Vysvětli mi to.)
  • podmiňovací způsob přítomný condizionale presente (Vorrei prenotarmi una camera. – Chtěla bych si rezervovat pokoj. , Cosa faresti tu? – Co bys dělal ty?)
  • podmiňovací způsob minulý a nepřímou řeč (Mi ha detto che sarebbe arrivata domani. – Řekla mi, že přijede zítra.)

  Konverzační témata:

  • móda a nakupování oblečení (Porto la taglia… – Nosím velikost…, Il verde non ti va. – Zelená ti nesluší.)
  • televizní programy (Che c‘è in TV stasera? – Co je dnes v televizi? , Danno una bella partita. – Dávají pěkný zápas.)
  • přirozeně zdvořilý tón s podmiňovcím způsobem a imperativem (Che cosa mi consiglierebbe? – Co byste mi radila? , Ci mancherebbe. – To nestojí za řeč. , Mi scusi. – Promiňte mi.)
  • popis cesty (Attraversi la strada e giri a destra. – Přejděte ulici a zahněte doprava. , Dovrebbe essere all’angolo. – Mělo by to být za rohem.)
  • hudba a festivaly, texty písní a jejich překlady

   italstina brno ucebnice

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuovissimo progetto italiano 1 (T. Marin, Edilingua 2019), lekce 9-11
  • Učebnice současné italštiny, 1. díl (kolektiv autorů, Edika)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (doplňková cvičení, obrázky, hudba, podcasty apod.)

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

  Tento kurz italštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurzy Mírně pokročilí 1 a 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daných kurzech (přízvučná a nepřízvučná zájmena, časování pravidelných, nepravidelných a modálních sloves, trpný rod, zvratná slovesa, minulé časy – passato prossimo a imperfetto, budoucí čas, příčestí minulé s předmětem přímým, podmínkové souvětí I. typu, podmiňovací způsob přítomný a minulý, minulý infinitiv, pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných jmen a příslovcí, imperativ, konjunktiv přítomný a minulý).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka nejen v běžných komunikačních situacích, ale také v situacích, které vyžadují erudovanější ústní nebo písemný projev. Kromě rozšiřování stávající slovní zásoby je důraz kladen také na gramatickou správnost, výslovnost, intonaci a plynulost projevu. Kurz se soustředí na konkrétní náplň dlouhodobějších pobytů v Itálii či intenzivního kontaktu s italským prostředím: poskytne vhled do systému školství a studia, na italský pracovní trh a do italského cestovního ruchu.

  Na konci kurzu:nuovissimo progetto italiano 2

  • se budu orientovat v italském školním a univerzitním prostředí
  • dokážu přirozeně vyjádřit údiv, omluvit se a přijmout omluvu, ujistit druhé či složit jim kompliment
  • budu rozumět italským bankovním službám
  • dovedu napsat formální e-mail např. řediteli firmy, cestovní kanceláři aj.
  • se budu orientovat na trhu práce, ve slovní zásobě spojené s prací a zaměstnáním
  • budu umět napsat italsky svůj životopis
  • budu umět podrobně hovořit o italských regionech a srovnávat je mezi sebou
  • si zvládnu zamluvit ubytování, zeptat se na podrobnosti a poskytnout informace, napsat recenzi
  • budu umět hovořit o italských památkách a informovat turisty

  Z gramatiky zvládnu:

  • kombinovaná zájmena (Me la presti? – Půjčíš mi ji?, Se ne è andata già. – Už odešla.)
  • tázací zájmena a příslovce, přídavná jména spojená s otázkami (Com’è andata l’esame? – Jak to šlo na zkoušce? , Cosa volevifare da grande? – Čím bys chtěl být, až vyrosteš?)
  • vztažná zájmena (Il libro di cui ti ho parlato. – Knížka, o které jsem ti povídala. , Chicerca, trova. – Kdo hledá, najde.)
  • zdvojená zájmena (Coloro che sono interessati… – Ti, kteří mají zájem…, Tuttociò serve. – Všechno, co je potřeba.)
  • zájmenná slovesa (Se la cava nelle lingue. – Jazyky mu jdou dobře.)
  • vazby slovesa stare (Sto arrivando. – Už přicházím. , Stiamo per finire. – Už budeme končit.)
  • srovnávání (É maggiore di me. – Je starší než já. , É la città più turistica che antica. – Je to spíš turistické než starobylé město.)
  • superlativ absolutní (É un bar famosissimo. – Je to velice slavný podnik.)

  Konverzační témata:

  • školní léta a studia, vzdělání a jeho uplatnění, studia v cizině, vzdělávací kurzy
  • trh práce v Itálii, pracovní pohovor, pracovní zkušenosti a životopis
  • finanční služby (banky, půjčky)
  • jednoduché smlouvy
  • památky a průvodcovství v Itálii, ubytovací a stravovací služby
  • informační centra – kde si zjistit informace a jak jim porozumět, rytmus otevíracích dob

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuovissimo progetto italiano 2 (T. Marin, Edilingua 2020), lekce 1-3
  • doplňkové materiály připravené lektorem (doplňková cvičení, letáky, mapy, smlouvy aj.)

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

  Kurz je určen studentům, kteří absolvovali předchozí kurzy nižších úrovní (A1-A2), případně znají gramatiku v kurzech probranou, tj. přítomný čas, budoucí čas, minulé časy passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, podmiňovací způsob, zájmena osobní přízvučná a nepřízvučná, předmět přímý a nepřímý, zájmenné částice ci a ne.

  Typ kurzu:

  Tento kurz pokračuje v rozvíjení schopnosti vést dialog nad rámec základního porozumění a dorozumění se. Soustředí se zejména na témata historie, zdraví a zdravý životní styl, italská opera. Důraz je kladen na přirozenost a plynulost projevu s použitím typických obratů.

  Na konci kurzu:

  • budu umět vyprávět o historických událostech a událostech dávné minulosti
  • budu schopen objasnit svá tvrzení nebo odporovat
  • budu umět přečíst a napsat pohádku
  • zorientuji se v klíčových obdobích italské historie od antiky po současnost
  • osvojím si formulaci hypotézy
  • budu umět vyjádřit názor, pochybnost nebo obavu
  • zvládnu dát svolení k nějaké činnosti
  • budu umět dát pokyn, radu nebo doporučení
  • budu schopen požádat o svolení
  • naučím se mluvit o prevenci a zdraví
  • budu schopen se zeptat na cestu a poradit, jak se někam dostat
  • zvládnu promluvit o opeře a pochopit text týkající se tohoto tématu

  Z gramatiky zvládnu:

  • passato remoto pravidelných a nepravidelných sloves, trapassato remoto, prézens historický
  • tvoření příslovcí způsobu pomocí přípony -mente
  • římské číslice
  • konjunktiv přítomný a minulý (složený) a jeho použití ve vedlejších větách
  • spojení a spojky vyžadující konjunktiv
  • rozkazovací způsob – tykání a vykání, rozkazovací způsob ve spojení se zájmeny
  • zákaz
  • neurčitá přídavná jména a zájmenanuovissimo progetto italiano 2

  Konverzační témata:

  • historické postavy a události
  • důležité milníky a osobnosti vlastní a italské historie
  • pohádky a vyprávění
  • zdraví a prevence nemocí
  • zdravý životní styl
  • udržování se ve formě
  • stres a jeho příčiny
  • sportovní disciplíny
  • Italové a sport, paralympiáda
  • italská opera

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuovissimo progetto italiano 2 (T. Marin, Edilingua 2020), lekce 4-6
  • doplňkové materiály připravené lektorem (doplňková cvičení, obrázky, písničky, hry apod.)

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

  Kurz je určen studentům, kteří absolvovali předchozí kurzy nižších úrovní (A1-B1), případně znají gramatiku v kurzech probranou, tj. přítomný čas, budoucí čas, minulé časy passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, passato remoto, trapassato remoto, podmiňovací způsob přítomný a minulý (složený), rozkazovací způsob (tykání, vykání, zákaz), konjunktiv přítomný a minulý (složený) a jeho použití, zájmena osobní přízvučná a nepřízvučná, předmět přímý a nepřímý, zájmenné částice ci a ne, neurčitá přídavná jména a zájmena.

  Typ kurzu:

  Tento kurz pokračuje v rozvíjení schopnosti vést dialog nad rámec základního porozumění a dorozumění se. Soustředí se zejména na následující témata: život na venkově a ochrana životního prostředí, volný čas a technologie, umění. Důraz je kladen na přirozenost a plynulost projevu s použitím typických obratů.

  Na konci kurzu:

  • zvládnu přečíst a napsat inzerát týkající se prodeje či pronájmu nemovitosti
  • budu umět mluvit o ekologii, recyklaci odpadu, problémech životního prostředí a budoucnosti planety
  • budu mít povědomí o italských přírodních krásách a ekologickém cítění Italů
  • zvládnu skládat komplimenty
  • budu schopen formulovat hypotézynuovissimo progetto italiano 2
  • zvládnu předat reportáž
  • budu schopen potvrdit a požádat o potvrzení
  • budu umět číst a vyložit umělecké dílo a mluvit o umění
  • budu schopen formálně předat instrukce a něco zakazovat
  • budu znát některá italská přísloví

  Z gramatiky zvládnu:

  • konjunktiv imperfekta a trapassata
  • podmínkové souvětí (všechny tři typy)
  • zájmenné částice ci a ne
  • passivum a si passivante

  Konverzační témata:

  • ekologie: recyklace odpadu, problémy životního prostředí, dopad některých iniciativ na životní prostředí, budoucnost planety a ekologické povědomí
  • italští vědci, vynálezci a držitelé Nobelovy ceny
  • italské umění
  • informace o muzeích a galeriích

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuovissimo progetto italiano 2 (T. Marin, Edilingua 2020), lekce 7-9
  • doplňkové materiály připravené lektorem (doplňková cvičení, obrázky, písničky, hry apod.)
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - pokročilí 2 (úroveň B2, část 2.)

  Kurz je určen studentům, kteří absolvovali předchozí kurzy nižších úrovní (A2-B1), případně znají gramatiku v kurzech probranou, tj. přítomný čas, budoucí čas (jednoduchý a složený), minulé časy (passato prossimo, passato remoto, imperfetto, trapassato prossimo), podmiňovací způsob přítomný, konjunktiv prézenta a jeho použití, rozkazovací způsob (tykání, vykání, zákaz), stupňování přídavných jmen, zájmena osobní přízvučná a nepřízvučná, zájmena přivlastňovací, tázací, vztažná a neurčitá, předmět přímý a nepřímý, zájmenné částice ci a ne a la.

  Typ kurzu:

  Tento kurz pokračuje v rozvíjení schopnosti vést dialog nad rámec základního porozumění a dorozumění se. Soustředí se zejména na následující témata: problémy současné Itálie, četba a knihy, Itálie a Italové, Gianni Rodari a italské pohádky. Důraz je kladen na přirozenost a plynulost projevu s použitím typických obratů z autentických materiálů (upravené novinové články, úryvky z knih, rozhovory v rádiu).

  Na konci kurzu:

  • budu umět vyprávět o negativní zkušenosti nebo zážitku
  • budu schopen převyprávět něčí slova
  • budu schopen vyjádřit lhostejnost či netečnost
  • osvojím si slovní zásobu týkající se společenských problémů dnešního světa a moderní Itálie
  • budu umět poradit nebo požádat o radu
  • budu schopen dát doporučení ohledně nákupu knihy
  • naučím se mluvit o horoskopu a literárních textech
  • se dozvím zajímavosti o italské historii literatury
  • se zvládnu pobavit o Itálii a Italech
  • dokážu přečíst a okomentovat statistické údaje
  • budu schopen vyvracet stereotypy
  • si zvládnu představit obsah pohádky s využitím ilustrací
  • dokážu odvodit a okomentovat ponaučení plynoucí z pohádky nebo bajky
  • vymyslet a napsat pohádku

  Z gramatiky zvládnu:

  • rozdíl mezi přímou a nepřímou řečí
  • jednoduché a složené gerundium, infinitiv přítomný a minulý, participium přítomné a minulé
  • expresiva (zdrobněliny, apod.)
  • indikativ prézenta složitějších nepravidelných sloves
  • užívání členů u jmen zeměpisných a osobních
  • neurčité zájmeno nessuno
  • citoslovce
  • imperfektum vyprávěcí Nuovissimo Progetto italiano 3

  Konverzační témata:

  • problémy současné Itálie
  • četba a knihy
  • italština a Italové
  • italské pohádky

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuovissimo Progetto Italiano 2 (Telis Marin, Edilingua 2020), lekce 10-11
  • Nuovissimo Progetto Italiano 3 (Telis Marin, Maria Angela Cernigliaro, Edilingua 2020), lekce 1-2
  • doplňkové materiály připravené lektorem (doplňková cvičení, obrázky, písničky, hry, apod.)

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - pokročilí 3 (úroveň C1, část 1.)

  Kurz je určen studentům, kteří absolvovali předchozí kurzy nižších úrovní (B1-B2), případně znají gramatiku v kurzech probranou, tj. přítomný čas, budoucí čas (jednoduchý a složený), minulé časy (passato prossimo, passato remoto, imperfetto, trapassato prossimo, trapassato remoto), podmiňovací způsob přítomný a minulý, konjunktiv (prézenta, imperfekta a trapassata prossima) a jeho použití, rozkazovací způsob (tykání, vykání, zákaz), podmínková souvětí, indikativní i konjunktivní souslednost časová, krácení vedlejších vět s užitím slovesných tvarů gerundia (jednoduchého a složeného), infinitivu (jednoduchého a složeného) a tvarů participia passata, trpný rod a jeho použití, neosobní vazby (si passivante a impersonale), nepřímá řeč, stupňování přídavných jmen, zájmena osobní přízvučná a nepřízvučná, zájmena přivlastňovací, tázací, vztažná a neurčitá, předmět přímý a nepřímý, zájmenné částice ci, ne a la; nejběžnější italská citoslovce.

  Typ kurzu:

  Tento kurz pokračuje v rozvíjení schopnosti vést dialog nad rámec základního porozumění a dorozumění se. Soustředí se zejména na následující témata: rodiče a děti, honba za přáteli, zvířata a domácí mazlíčci, zkoušky, mobilní telefony. Důraz je kladen na přirozenost a plynulost projevu s použitím typických obratů z autentických materiálů (upravené novinové články, úryvky z knih, rozhovory v rádiu).

  Na konci kurzu:

  • dokážu vyvodit informace (rozpoznat emoce, učinit hypotézu, atd.) z fotografie
  • budu umět napsat krátké zamyšlení dle daného schématu nebo osnovy
  • budu schopen vést diskusi s rodičem
  • se naučím vyslovit hypotézu o obsahu textu z jeho nadpisu a psát na blog
  • budu umět okomentovat témata týkající se zásad v přátelství
  • dokážu dle instrukcí shrnout literární text a převyprávět prožitou zkušenost
  • se naučím psát formální dopis v němž vyjádřím protest
  • budu schopen přečíst graf
  • budu schopen napsat dopis dopis, ve kterém vyjádřím názor, do novin
  • dokážu srovnat minulost se současností, zachytit a porovnat dobové změny
  • se naučím okomentovat něčí tvrzení a dát na srozuměnou vlastní úhel pohledu
  • budu schopen vyvodit z textu nejpodstatnější informace
  • budu umět vyjádřit a zdůvodnit souhlas či nesouhlas

  Z gramatiky zvládnu:

  • použití přivlastňovacích zájmen ve spojení se jmény značících členy rodiny
  • neurčitá zájmena
  • nezávislá substantiva
  • hromadné číslovky
  • vazba farsi + infinitiv
  • příslovce a příslovečná určení způsobu
  • substantivní a adjektivní předpony
  • použití infine, alla fine a finalmente
  • použití imperfekta a passata prossima
  • slovesné předložkové vazby
  • infinitiv přítomný a minulý (složený)
  • plurál substantiv a adjektiv zakončených -co a -go
  • adverbium appunto
  • substantiva hromadná
  • vícevýznamnová slova
  • některé často používané diskurzivní ukazatelé (a dire il vero, ebbene, insomma, quindi, allora, atd.)
  • použití magari
  • verbální adjektiva zakončená -bile
  • prefix -in značící zápor
  • substantiva zakončená -io
  • expresiva a domnělá expresivaNuovissimo_Progetto_italiano_3.png

  Konverzační témata:

  • rodiče a děti
  • honba za přáteli
  • zvířata a domácí mazlíčci
  • zkoušky nikdy nekončí
  • mobilní telefony, jaká vášeň! 

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuovissimo Progetto Italiano 3 (Telis Marin, Maria Angela Cernigliaro, Edilingua 2020), lekce 3-7
  • doplňkové materiály připravené lektorem (doplňková cvičení, obrázky, písničky, hry, apod.)

  Zpět na výpis kurzů italštiny

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma