Letní kurzy francouzštiny

Letní kurzy francouzštiny probíhají v období od července do září a jsou určeny těm zájemcům, kteří by si francouzštinu rádi zlepšili či své znalosti zopakovali právě přes letní období. Dle preferencí je možné zvolit letní intenzivní kurzy francouzštiny, které trvají 1-2 týdny, nebo celoprázdninové kurzy, ve kterých lze francouzštinu "pilovat" celé léto. Letní kurzy francouzštiny v Correctu probíhají v počtu 4 až 8 studentů.

Kurzy označené pořadovým číslem (např. Začátečníci 1) probíhají dle sylabů zpracovaných pod nabídkou kurzů. Letní kurzy bez pořadového čísla se sylaby pouze inspirují. Neznáte-li svou úroveň, můžete si vyplnit náš rozřazovací test z francouzštiny.

Letní kurzy francouzštiny Brno (intenzivní i celoprázdninové)

Sezóna:Úroveň:

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

Sezóna:

Úroveň:


Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

Kurz francouzštiny - začátečníci 1 (úroveň A1, část 1.)

Tento kurz francouzštiny je určen pro úplné začátečníky a také pro ty, kteří mají minimální znalosti a chtějí si osvěžit naprosté základy tohoto jazyka.

Typ kurzu:

Lekce francouzštiny jsou zaměřeny na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné francouzské výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

Connexions 1

Na konci kurzu:

 • se budu umět představit a vyjádřit se na jednoduchá témata v běžných situacích
 • jednoduchými větami a frázemi budu schopen sdělit svoje potřeby a plány svému okolí
 • budu schopen o něco slušně požádat
 • budu umět vyjádřit děje současné, budoucí i minulé
 • budu schopen stručně mluvit o svých zálibách
 • budu umět počítat od 0 – 1 000 000

Z gramatiky zvládnu:

 • použití členů (určitých: le/la/l´/les, neurčitých: un/une/des)
 • zájmena osobní (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles)
 • přechylování přídavných jmen (français – francouzský, française – francouzská)
 • časování první třídy pravidelných sloves (končící na –er : parler) a několika základních nepravidelných sloves (être –být, avoir – mít, apprendre – učit se, aller – jít, pouvoir – moci, vouloir – chtít, faire – dělat)
 • tvoření otázky pomocí intonace (Tu parles français? – Mluvíš francouzsky?)
 • tvoření záporu (Je ne parle pas français. – Nemluvím francouzsky.)
 • přivlastňovací zájmena (mon, ma, mes …)
 • neurčité zájmeno „on“ (= nous)
 • dělivý člen ve spojení se slovesem „faire“ (faire du sport/faire de la musique)
 • tvoření blízké budoucnosti „futur proche“ (Je vais visiter la France. – Navštívím Francii.)
 • použití existenciální vazby „il y a“ (Il y un livre sur la table. – Na stole je kniha.)
 • tvoření pravidelného množného čísla (les/des livres – knihy)
 • tvoření minulého času „passé composé“ (J´ai travaillé. – Pracoval jsem.)
 • počítání 0 – 1 000 000
 • výrazy se slovesem „avoir“ (avoir faim – mít hlad)

Konverzační témata:

 • představení sebe i druhých
 • navázání kontaktu
 • omluvení se
 • země a národnosti
 • záliby a koníčky (sport, hudba, volnočasové aktivity)
 • televize
 • francouzské svátkydalší témata na přání studentů (rodina, vzhled, vlastnosti, lidské tělo, orientace ve městě, cestování, sporty apod.)

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Connexions 1 (nakladatelství DIDIER, Régine Mérieux, Yves Loiseau.; lekce 1 – 4)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů francouzštiny

Kurz francouzštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Tento kurz francouzštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 1).

Typ kurzu:

Výuka je zaměřena na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích, se kterými se student může ve Francii setkat. Kromě správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

Connexions 1

Na konci kurzu:

 • budu umět navrhnout, přijmout a odmítnout pozvání
 • určit čas a datum, domluvit si schůzku
 • vyjádřit pozitivní/negativní názor
 • zeptat se na cenu a vyjádřit množství
 • budu znát názvy potravin a umět si objednat v restauraci
 • orientovat se v prostoru, zeptat se na cestu a také cestu vysvětlit
 • popsat své město a svůj dům
 • dávat rady, příkazy a zákazy

Z gramatiky zvládnu:

 • tvoření otázky pomocí „est-ce que“ (Est-ce que tu parles français? – Mluvíš francouzsky?)
 • osobní zájmena po předložkách (chez moi, pour toi, avec lui, chez eux)
 • časování nepravidelných sloves (venir – přijít, savoir – vědět/umět, connaître – znát, prendre – vzít/brát, boire – pít, payer – platit, plaire – líbit se, faire plaisir – (u)dělat radost, offrir – nabídnout, devoir - muset)
 • zájmena ve 4. pádě (le, la, les, me, te, …) a 3. pádě (me, te, lui, leur, …)
 • absolutní zápor „ne…pas de“ (Je n´ai pas de livres français. – Nemám žádné francouzské knihy.)
 • dělivý člen u neurčitého množství a abstraktních výrazů (du, de la, de l´, des)
 • předložka „de“ po výrazech množství (un peu de …, beaucoup de …, un kilo de …)
 • zájmeno „en“ pro označení množství
 • základní místní předložky
 • rozkazovací způsob (Ecoute! – Poslouchej!, Ecoutez! – Poslouchejte!)
 • stahování členů s předložkami (à+le = au travail – do práce, de + le = du travail – z práce)
 • vyjádřit datum, čas a dny v týdnu
 • číslovky řadové (premier - první, deuxième - druhý, troisième - třetí, …)
 • záporná zájmena (rien – nic, personne – nikdo, …)
 • vztažná zájmena „qui“, „que“, „où“
 • minulý čas „passé composé“ s pomocným slovesem „être“ (Il est arrivé à 17h. – Přijel v 17h.)

Konverzační témata:

 • telefonický rozhovor
 • hodiny, dny v týdnu, měsíce, datum
 • jídlo a pití
 • nákupy, v restauraci
 • popis domu, jeho části i vybavení
 • orientace ve městě
 • třídění a recyklace odpadu
 • další témata na přání studentů

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Connexions 1 (nakladatelství DIDIER, Régine Mérieux, Yves Loiseau.; lekce 5 – 8)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů francouzštiny

Kurz francouzštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz francouzštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 2).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické vyžití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Connexions 1

Na konci kurzu:

 • se budu umět vyjádřit na různá témata v běžných situacích
 • budu schopen popsat místo a orientovat se v prostoru
 • budu umět vyjádřit expresivněji své dojmy
 • budu schopen vyjádřit, z jakého důvodu či za jakým účelem něco dělám
 • budu schopen vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas
 • budu umět mluvit o vzdálené budoucnosti
 • budu umět vyjádřit svá přání
 • budu schopen popsat roční období a mluvit o počasí
 • budu znát části lidského těla
 • budu schopen někoho popsat

Z gramatiky zvládnu:

 • rod názvů zemí (la France x le Portugal)
 • předložky ve spojení s názvy měst, států a kontinentů (à Paris x au Havre, en France x au Portugal)
 • stažení neurčitého členu „des“ na „de“ ve spojení s adjektivem (des plages magnifiques – úžasné pláže x de belles plages – krásné pláže)
 • zájmeno „y“ (Je n´y habite plus. – Už tam nebydlím.)
 • ukazovací zájmena (ce garçon – tento chlapec, cette fille – tato dívka)
 • nepřízvučná zájmena ve spojení se dvěma slovesy (Je peux l´expliquer. – Můžu to vysvětlit.)
 • časování nepravidelných sloves (voir – vidět, sortir – jít ven, odejít)
 • tvoření otázek přehozením slovosledu (Parles-tu français? – Mluvíš francouzsky?)
 • zájmeno „quel(s), quelle(s)“ (Quel âge as-tu? – Kolik máš let?, Quelle heure est-il? – Kolik je hodin?)
 • použití vazby „ne…que“ (Il n´est qu´une heure. – Je teprve jedna hodina.)
 • časování zvratných sloves (Je me suis bien amusé. – Dobře jsem se bavil.)
 • věty účelové a důvodové (J´apprends le français parce que j´aime la France. – Učím se francouzsky, protože mám rád Francii. x J´apprends le français pour comprendre à mes amis français. – Učím se francouzsky, abych rozuměl svým francouzským kamarádům.)
 • sled událostí (d´abord – nejdříve, puis – poté, enfin – nakonec)
 • shoda v minulém čase „passé composé“ (Julie est allée chez Marie. – Julie šla k Julii.)
 • slovesa pojící se v minulém čase „passé composé“ se slovesy „avoir“ i „être“ (J´ai descendu l´escalier. – Sešel jsem schody. x Je suis descendu du métro. – Vystoupil jsem z metra.)
 • užití časových předložek (Je l´ai vu il y a 5 minutes. – Viděla jsem ho před 5 minutami., J´apprends le français depuis 2 ans. – Už dva roky se učím francouzsky.)
 • tvoření záporu pomocí zájmen a příslovcí (Je n´ai plus faim. – Už nemám hlad., Je n´ai jamais dit ça. – Nikdy jsem nic takového neřekl.)
 • tvoření jednoduchého budoucího času „futur simple“ (Quand je serai grande, je vivrai à l´étranger. – Až budu velká, budu bydlet v cizině.)
 • tvoření konjunktivu přítomného „subjonctif présent“ (Je veux que tu viennes avec moi. – Chci, abys šel se mnou.)

Konverzační témata:

 • rodina
 • popis osob a srovnávání
 • prázdniny a dovolená
 • knihy a četba
 • počasí
 • popis místa
 • popis svého dne
 • plány do budoucna
 • další témata na přání studentů (nakupování, příroda, zvířata, kultura apod.)

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Connexions 1 (nakladatelství DIDIER, Régine Mérieux, Yves Loiseau.; lekce 9 – 12)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů francouzštiny

Kurz francouzštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz francouzštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 1).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta a to jak po ústní, tak i písemné stránce. Kromě procvičování správného užívání francouzské gramatiky a prohlubování jejích pravidel je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby, převážně dle přání a potřeb studentů.

Connexions 2

Na konci kurzu:

 • budu umět vyprávět příběhy, které se staly v minulosti
 • budu schopen rozlišovat spisovný a hovorový jazyk
 • se budu umět zeptat někoho na názor a vyjádřit svůj osobní názor
 • budu schopen vyjádřit účel nějaké události
 • budu schopen srovnávat osoby, věci, města atd.
 • budu umět vyjádřit hodnotný úsudek
 • budu schopen vyjádřit obavy nebo někoho utěšit

Z gramatiky zvládnu:

 • používat samostatná přivlastňovací zájmena (le mien, le tien, le sien, …)
 • tvoření minulého času „imparfait“ (Quand j´étais petit, je jouais au football. – Když jsem byl malý, hrával jsem fotbal.)
 • postavení přídavných jmen (un bon chanteur – dobrý zpěvák x un chanteur connu – známý zpěvák)
 • tvoření otázek zdůrazněním podmětu (Paul est-il malade? – Pavel je nemocný?)
 • užití konjunktivu „subjonctif présent“ (Je suis heureux que tu sois ici. – Jsem šťastný, že jsi tady.)
 • tvoření vedlejších vět účelových (Je te prête ma veste pour que tu n´aies pas froid. – Půjčím ti bundu, aby ti nebyla zima.)
 • tázací zájmena „qui est-ce qui“, qu´est-ce que“, … (Qui est-ce qui c´est? – Kdo je to?, Qu´est-ce que tu cherches? – Co hledáš?)
 • tvoření blízké minulosti „passé récent“ (Je viens de manger. – Právě jsem se najedl.)
 • tvoření podstatných jmen na základě sloves (continuer --> continuation – pokračovat --> pokračování)
 • tvoření záporu pomocí zájmen a příslovcí (Je ne suis jamais allé en Amérique. – Nikdy jsem nebyl v Americe.)
 • komparativ (Il est plus jeune que toi. – Je mladší než ty.)
 • superlativ (Il est le plus jeune de la famille. – Je nejmladší z rodiny.)
 • shoda v minulém čase „passé composé“ se slovesem „avoir“ (Je les ai vus hier. – Viděl jsem je včera.)
 • přídavné jméno „même“ (J´ai le même pull que toi. – Mám stejný svetr jako ty.)
 • užití časových předložek a vedlejších vět časových (Ça fait 2 ans que j´apprends le français. – Už to jsou dva roky, co se učím francouzsky.)

Konverzační témata:

 • vybavení domu a domácí práce
 • každodenní činnosti
 • hudba
 • umění a kultura
 • reklama
 • vývoj v technice
 • další témata na přání studentů

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Connexions 2 (nakladatelství DIDIER, Régine Mérieux, Yves Loiseau.; lekce 1 – 4)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů francouzštiny

Kurz francouzštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

Tento kurz francouzštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 2).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta a to jak po ústní, tak i písemné stránce. Kromě procvičování správného užívání francouzské gramatiky a prohlubování jejích pravidel je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby, převážně dle přání a potřeb studentů.

Connexions 2

Na konci kurzu:

 • budu umět říci, co se stalo nejdříve a co následně
 • budu umět vyjádřit dojmy, radost, vztek, nespokojenost v určitých situacích
 • budu schopen vyjádřit účel, příčinu a důsledek
 • budu umět porozumět informacím na internetu, nápisům a cedulím ve městě
 • zvládnu se hájit v určitých situacích a naučím se, jak někomu něco vytknout
 • budu schopen reagovat na novinový článek
 • zvládnu porozumět zprávám na záznamníku
 • budu schopen vyjádřit se na témata bydlení, diskriminace, společenské chování

Z gramatiky zvládnu:

 • předminulý čas „plus-que-parfait“ (j´avais vu – viděl jsem, j´étais allé – šel jsem)
 • zájmeno „en“ (Il en vient. - Pochází odtamtud.)
 • sled událostí pomocí výrazů „avant (que), après (que)“ (Tout le monde était triste après que tu sois parti. - Všichni byli smutní poté, co jsi odešel.)
 • přechodník „gérondif“ (J´ai pensé à toi en voyant la photo. - Když jsem viděl tu fotku, vzpomněl jsem si na tebe.)
 • užití a postavení příslovcí (toujours – vždy, souvent – často, jamais - nikdy)
 • přídavné jméno „tout“ (Il a travaillé toute la nuit. - Pracoval celou noc.)
 • tvoření podstatných jmen na základě sloves a naopak (création --> créer – tvorba --> tvořit)
 • užití 3. a 4. pádu v jedné větě (Je vais le lui montrer. - Ukážu mu to.)
 • různá užití konjunktivu „subjonctif“ a jeho nepravidelné tvary (Je doute qu´il puisse venir. – Pochybuji, že bude moci přijít.)
 • zájmena „le“, „en“, „y“ nahrazující část věty (J´aimerais vous revoir. Je le souhaite vraiment. - Rád bych vás zase viděl. Moc si to přeji.)
 • sloveso „manquer“ (Ses enfants lui manquent. - Chybí jí její děti.)
 • zájmeno „dont“ (Tu te rappelles le client dont nous avons parlé lundi? - Vzpomínáš si na toho klienta, o kterém jsme mluvili v pondělí?)
 • slovesné vazby „servir ŕ“ a „profiter de“ (A quoi sert cet appareil? - K čemu slouží tento přístroj?; On profite du beau temps pour se promener. - Využijeme hezkého počasí k procházce.)
 • trpný rod (Le musée a été fermé. - Muzeum bylo zavřené.)
 • vedlejší věty příčinné a důsledkové (Puisque la Terre se réchauffe, le climant va changer. - Jelikož se Země otepluje, dojde ke změně klimatu.)

Konverzační témata:

 • rozdíly a diskriminace
 • architektura, bydlení a pronájem
 • dopravní prostředky
 • společenské chování a dobré způsoby
 • životní prostředí a jeho ochrana
 • další témata na přání studentů (vzdělání, kultura, povolání, cestování, apod.)

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Connexions 2 (nakladatelství DIDIER, Régine Mérieux, Yves Loiseau.; lekce 5 – 8)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů francouzštiny

Kurz francouzštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

Tento kurz francouzštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Středně pokročilí 1).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta a to jak po ústní, tak i písemné stránce. Kromě procvičování správného užívání francouzské gramatiky a prohlubování jejích pravidel je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby, převážně dle přání a potřeb studentů.

Connexions 2

Na konci kurzu:

 • budu umět vyjádřit podmínku a předpoklad
 • budu umět vyjádřit pocity překvapení, smutku a zklamání
 • budu umět obhájit svoji volbu a vyjádřit opačný názor
 • budu schopen vyjádřit názory nesouhlasu, protestovat a stěžovat si v různých situacích
 • budu schopen porozumět objasnění a argumentům
 • zvládnu porozumět textu o módě a na toto téma se i vyjadřovat
 • budu schopen rozlišit různé jazykové styly

Z gramatiky zvládnu:

 • podmiňovací způsob přítomný „conditionnel présent“ (je voudrais – chtěl bych)
 • první typ podmínkových vět (S´il fait beau, nous allons sortir. - Jestli bude hezky, půjdeme ven.)
 • ukazovací zájmena „celui“, „celle“, ...
 • tázací zájmena „lequel“, „laquelle“, ... (Quelle jupe tu vas acheter? → Laquelle tu vas acheter? - Kterou sukni si koupíš? → Kterou si koupíš?)
 • zdůraznění slovního druhu (Elle ira à Paris. → C´est elle qui ira à Paris. - Ona pojede do Paříže. → To ona pojede do Paříže.)
 • tvoření příslovcí pomocí koncovky -ment (rapide → rapidement – rychlý → rychle)
 • příslovce „depuis“ x „il y a“ (Je suis ici depuis une heure. - Jsem tady už hodinu. x Il est parti il y a une semaine. - Odjel před týdnem.)
 • slovní výplně (en fait – vlastně, de plus – navíc, par ailleurs – ostatně, …)
 • specifická slovní spojení (en raison de – z důvodu, avoir beau - marně)

Konverzační témata:

 • touhy, sny a přání
 • solidarita a problémy lidstva
 • móda a současné trendy
 • slovní zásoba týkající se práce a zaměstnání
 • telefonický rozhovor
 • další témata na přání studentů (životopis, motivační dopis, vznešený projev, hovorová francouzština, apod.)

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Connexions 2 (nakladatelství DIDIER, Régine Mérieux, Yves Loiseau.; lekce 9 – 12)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů francouzštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Moderní a pohodlné učebny

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma