Letní kurzy němčiny

Letní kurzy němčiny probíhají v období od července do září a jsou určeny těm zájemcům, kteří by si němčinu rádi zlepšili či své znalosti zopakovali právě v letním období. Dle preferencí je možné zvolit letní intenzivní kurzy němčiny, které trvají 1-2 týdny, nebo celoprázdninové kurzy, ve kterých lze němčinu "pilovat" celé léto. Letní kurzy němčiny probíhají v Correctu v počtu 4 až maximálně 8 studentů.

Letní kurzy označené pořadovým číslem (např. Začátečníci 1) probíhají dle sylabů zpracovaných pod nabídkou kurzů. Kurzy bez uvedeného pořadového čísla se sylaby pouze inspirují. Pokud neznáte svou úroveň, můžete si vyplnit náš rozřazovací test z němčiny.

Letní kurzy němčiny Brno (intenzivní i celoprázdninové)

Sezóna:Úroveň:

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

Kurz němčiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

Tento kurz německého jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy němčiny.

Typ kurzu:

Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné německé výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

Na konci kurzu:

 • budu umět představit sebe a lidi ve svém okolí
 • zvládnu vyplnit jednoduché formuláře
 • vyjádřit se na jednoduchá témata v běžných situacích a říci, co se mi (ne)líbí
 • zvládnu požádat o informace přes telefon
 • jednoduchými větami a frázemi sdělit potřeby svému okolí
 • zvládnu komunikaci v obchodě, dotázat se na něco
 • budu umět počítat od 0 do 1 000 000
 • se zvládnu zeptat, kde se co nachází
 • budu umět říci, kolik je hodin

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 1

 • tvoření otázek (Was machst du?)
 • používání určitého a neurčitého členu (der/die/das; ein/eine/ein), nulový člen
 • tvoření množného čísla u podstatných jmen (Wohnungen, Tomaten)
 • časování sloves (pravidelná) a jejich zápor
 • zájmena (osobní - ich, du, er, sie ..., ukazovací - dieser, diese, dieses)
 • zápor kein/keine a nicht
 • sloveso möchten
 • základní předložky (aus, in, ...)
 • příslovce místa (dort/hier)
 • slovesa s odlučitelnou předponou (Er steht früh auf.)

 Konverzační témata:

 • představení se
 • já a moje rodina
 • cizí země
 • nakupování
 • jídlo a pití
 • popis místa
 • můj byt, nábytek a elektropřístroje
 • můj den, dny v týdnu

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 1 Niveau A1/1 (lekce 1-5)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají látku z kurzu předcházejícího, tj. Začátečníci 1.

Typ kurzu:

Hodiny němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • zvládnu požádat o informaci, s něčím souhlasit, něčemu/někomu odporovat a něco zamítnout
 • zvládnu vyjádřit možnosti a schopnosti, svůj úmysl a vůli něco udělat
 • budu umět hovořit o událostech a dějích, které se odehrály v minulosti
 • budu umět přijímat a odmítat návrhy, dávat rady a pokyny
 • dokážu vyplnit složitější formuláře
 • budu umět poprosit o vysvětlení

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 1

 • časování sloves (nepravidelná) - sehen, essen
 • skloňování podst. jmen ve 4. pádě (den Vater, einen Tee, keinen Saft)
 • modální slovesa (können, wollen, müssen, dürfen)
 • minulý čas Perfekt s haben a sein (ist gegangen, hat gewohnt)
 • minulý čas Präteritum sloves sein (war) a haben (hatte)
 • nevyjádřený podmět man
 • rozkazovací způsob (Rufen Sie mich an!)

 Konverzační témata:

 • počasí a jeho předpověď, roční období, světové strany
 • volný čas a záliby
 • svět práce a pracovní nabídky, povolání
 • telefonní rozhovor

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 1 Niveau A1/1 (lekce 6-7) + Schritte international 2 Niveau A1/2 (lekce 8-9)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - začátečníci 3 (úroveň A1, část 3.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Začátečníci 1 a 2.

Typ kurzu:

Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět někomu poradit
 • si zvládnu domluvit schůzku, příp. se objednat k lékaři
 • se zvládnu zeptat na cestu a popsat ji někomu
 • budu umět požádat o informace na nádraží a radu/pomoc v obchodě
 • budu umět někomu popřát
 • napsat pozvánku, příp. na ni zareagovat

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 2

 • přivlastňovací zájmena (dein, sein, ihr, unser)
 • modální sloveso sollen
 • předložky se 3. a 4. pádem (an, auf, hinter, in, neben, unter,...)
 • zdvořilostní fráze s Konjunktiv II: würde, könnte
 • slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými příponami (an-, aus-, auf-, zumachen)
 • slovesa se 4. pádem (gefallen, gehören, stehen, ...)
 • sloveso mögen
 • řadové číslovky (die erste, der zweite)
 • osobní zájmena ve 4 pádě (mich, dich)
 • spojka denn

 Konverzační témata:

 • lidské tělo a zdravotní stav
 • dopravní prostředky a jízdní řád
 • oblečení a móda - nakupování
 • záliby
 • svátky a slavnosti, pozvánky

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 2 Niveau A1/2 (lekce 10-14)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 3, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku z kurzů Začátečníci 1, 2 a 3.

Typ kurzu:

Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět vyprávět o svých zážitcích z cest
 • zvládnu napsat dopis nebo e-mail
 • dovedu vést rozhovor v restauraci
 • dokážu vést telefonát na pracovišti a řešit pracovní korespondenci

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 3

 • vedlejší věty se spojkou weil
 • minulý čas Perfekt sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
 • 2. pád (Julias Mutter) a předložka von (der Vater von Julia)
 • předložky s 3. a 4. pádem (auf den Tisch - auf dem Tisch)
 • slovesa stellen X stehen, legen X liegen
 • směrová příslovce (rein, hinaus, runter, raus)
 • spojka wenn
 • Konjunktiv II: sollte
 • přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě (Meiner ist kaputt. Kann ich deinen haben?)

 Konverzační témata:

 • cestování
 • dopisování
 • jídlo a pití
 • svět práce
 • dovolená, prázdniny

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 3 Niveau A2/1 (lekce 1-4)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku daného kurzu (Mírně pokročilí 1).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět vyjádřit pocity a svůj zájem
 • zvládnu vyjádřit svůj názor
 • budu umět dávat rady a tipy, jak se udržet fit
 • budu umět vyprávět o školním systému a vzpomínkách na školní léta
 • dokážu vyjadřovat své nápady, návrhy a prosby a přání
 • zvládnu něco porovnat, popsat různé předměty

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 3

 • zvratná slovesa (sich verabschieden)
 • slovesa s předložkami (bitten um, fragen nach)
 • zájmenná příslovce (Worauf? - Darauf)
 • minulý čas Präteritum modálních sloves (musste, konnte)
 • spojka dass; trotzdem
 • postavení vícero předmětů ve větě (Ich kaufe es ihm.)
 • Konjunktiv II: wäre, hätte, könnte, würde
 • skloňování přídavných jmen po členu neurčitém (ein alter Mann)
 • stupňování přídavných jmen (klein, kleiner, am kleinsten)
 • srovnání pomocí als

 Konverzační témata:

 • sport a fitness
 • zdraví
 • škola a vzdělání, kurzy
 • svátky, slavnosti a dárky
 • víkend - volný čas, víkendové aktivity
 • reklama, letáky

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 3 Niveau A2/1 (lekce 5-7), Schritte international 4 Niveau A2/2 (lekce 8-9)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - mírně pokročilí 3 (úroveň A2, část 3.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Mírně pokročilí 1 a 2.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět požádat o informace na poště a informovat se v bance u přepážky
 • dokážu mluvit o službách, způsobech platby a otevřít si účet v bance
 • zvládnu popsat nejrůznější produkty
 • se bez problémů zdvořile dovedu omluvit

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 4

 • skloňování přídavných jmen po členu určitém (der junge Mann)
 • trpný rod v přítomné čase (Der Name wird hier aufgeklebt.)
 • spojka deshalb
 • časové a místní předložky
 • skloňování přídavných jmen po členu nulovém (kleines Häuschen mit großem Balkon)
 • nepřímé otázky s was, wer, ob (Weißt du, was das heißt?)
 • sloveso lassen
 • opakování: Perfekt a Präteritum, Konjunktiv II
 • opakování: hlavní a vedlejší věty, souřadné a podřadné spojky
 • opakování slovotvorby - přídavná a podstatná jména (složeniny, zdrobněliny atd.)

 Konverzační témata:

 • pošta a telefon
 • dopravní informace
 • počasí
 • cestování, cesta snů
 • život, fáze života

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 4 Niveau A2/2 (lekce 10-14)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

Tento kurz němčiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 3, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzech Mírně pokročilí 1, 2 a 3.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět používat všechny minulé časy
 • budu umět utvořit vztažné věty
 • umím utvořit a použít trpný rod s modálním slovesem
 • umím zkracovat německé věty pomocí infinitivu s zu

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 5

 • vztažné věty
 • nereálné podmínkové věty
 • minulý čas Plusquamperfekt
 • druhý pád
 • trpný rod s modálním slovesem (Allergien können nachgewiesen werden.)
 • infinitiv s zu

 Konverzační témata:

 • štěstí
 • fitness
 • zábava
 • četba, literatura
 • zaměstnání, brigáda, praxe
 • jazyky a pocity

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 5 Niveau B1/1 (lekce 1-4)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probíranou v daném kurzu.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět používat všechny minulé časy
 • budu umět utvořit vztažné věty
 • umím utvořit a použít trpný rod s modálním slovesem
 • umím zkracovat německé věty pomocí infinitivu s zu
 • znám a umím používat dvojčlenné spojky
 • znám časovou souslednost v německém jazyce

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 5

 • minulý čas Plusquamperfekt
 • trpný rod s modálním slovesem
 • infinitiv s um zu, statt zu, ohne zu
 • dvojčlenné spojky (je - desto, weder - noch)
 • nereálné přací věty s Konjuktivem II (Hätte ich doch bloß weitergeträumt!)
 • spojky als ob, während, nachdem, bevor

 Konverzační témata:

 • náš zákazník - náš pán
 • bydlení - vesnice X město
 • mezi přáteli
 • popis produktu
 • reklama, komunikace a média
 • technika ve všedním životě

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 5 Niveau B1/1 (lekce 5-7), Schritte international 6 Niveau B1/2 (lekce 8-9)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - středně pokročilí 3 (úroveň B1, část 3.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku z kurzů Středně pokročilí 1 a 2.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • rozumím hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné němčiny týkajících se běžných témat, se kterými se pravidelně setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd.
 • umím si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví německy
 • umím napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají
 • dokážu popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umím stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 6

 • budoucí čas werden + infinitiv
 • předložky innerhalb a außerhalb
 • spojky da, seitdem, bis, indem, ohne dass, außer
 • skloňování vystupňovaných přídavných jmen
 • tvoření přídavných jmen ze sloves
 • trpný rod v minulých časech
 • Konjunktiv I, nepřímá řeč

 Konverzační témata:

 • politika a dějiny
 • Evropa
 • pomoc a rady
 • lidé

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 6 Niveau B1/2 (lekce 10-14)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma