Kurzy ruštiny Brno

Ruština patří vedle angličtiny, španělštiny a francouzštiny mezi nejrozšířenější světové jazyky. Připravili jsme pro vás kurzy ruštiny několika úrovní od začátečníků až po pokročilé. Všechny naše kurzy ruštiny probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů.
Kurzy vedou rodilí mluvčí ruštiny s výbornou znalostí češtiny. V nabídce jsou i velmi populární online kurzy ruštiny, probíhající v programu Zoom.   

Pokud nepokračujete ve studiu v některém z navazujících kurzů, udělejte si pro správné určení úrovně a výběr vhodného kurzu ruštiny náš online rozřazovací test z ruského jazyka nebo využijte sylaby jednotlivých kurzů níže.

Veřejné kurzy - kurzy ruštiny Brno/ Online kurzy ruštiny

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Ruština
Středně pokročilí 2
Úterý 17:55 - 19:25
(Jakubská 1, Brno)
05.03.2024
18.06.2024
32x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz ruštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

  Tento kurz ruštiny je určen pro úplné začátečníky, ale i pro ty, kteří mají minimální znalosti a chtějí si osvěžit základy ruštiny.

  Typ kurzu:

  Ruština je slovanský jazyk, který má mnoho společného s češtinou, ale i přesto má řadu zvláštností, kterými se od češtiny odlišuje a které mohou způsobit potíže a mnohdy i nedorozumění. Vzhledem k odlišnostem ruštiny (především ve výslovnosti a grafickém systému) jsou lekce zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných situacích, velký důraz je kladen na zvládnutí správné ruské výslovnosti, pochopení zvláštností a funkcí ruského přízvuku a redukce a také správné psaní a čtení v azbuce.

  Ruština pro samouky

  Na konci kurzu:

  • budu umět přečíst text v ruské azbuce a porozumím základním větným konstrukcím
  • budu umět správně vyslovovat rusky a aplikovat pravidla redukce
  • se naučím základy psací azbuky
  • budu umět pozdravit, poděkovat, omluvit se a používat jiné zdvořilostní fráze
  • se zvládnu zeptat na jednoduché věci a odpovědět na jednoduché otázky
  • zvládnu slovní zásobu týkající se rodiny, bydliště, základní prostorové a citové výrazy
  • se dozvím o běžných ruských jménech, jejich zdrobnělinách a budu je umět přečíst a vyslovit
  • budu rozumět základním časovým údajům (утром, вечером)
  • budu rozumět zásadním rozdílům mezi ruštinou a češtinou

  Z gramatiky zvládnu:

  • základy skloňování podstatných jmen (парка, парку, парк, парком)
  • správný překlad české konstrukce "mít/vlastnit koho, co" (у меня…, у Марка…)
  • věty se slovem есть (У них есть сын. В городе есть театр.)
  • osobní, ukazovací, přivlastňovací, vztažná/tázací zájmena (он, она, оно они; тот, этот; его, её, их, ваш, наш, мой, твой, свой; кто, что)
  • minulý čas (делал, смотрел, делала, смотрела)
  • tvoření příslovcí (быстрый – быстро, чистый – чисто)
  • !! v kurzu se nevyučuje psací azbuka !!

  Konverzační témata:

  • představení se
  • já a moje rodina
  • národnosti

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Ruština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Camutaliová I., Nekolová V.) - lekce 1 – 6
  • Učebnice současné ruštiny
  • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů ruštiny

 • Kurz ruštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

  Tento kurz ruštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří ovládají alespoň částečně látku probíranou v kurzu Začátečníci 1: ruská azbuka (čtení, základy psaní), výslovnost, pravidla redukce, intonace. Dále by měli být schopni používat základní zdvořilostní fráze, ovládat základní slovní zásobu a časové údaje; umět použivat konstrukci „mít/vlastnit koho, co“ (У меня (есть)…), skloňovat základní zájmena, tvořit minulý čas a příslovce.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v každodenních situacích, důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti ruských hlásek se správným přízvukem a redukcí, porozumění psací a tiskací azbuce, psaní, poslech a osvojení si lexika pro základní konverzaci.

  Ruština pro samouky

  Na konci kurzu:

  • zvládnu číst a psát ruský text bez větších problémů, ptát se na základní věci a odpovídat na ně
  • budu umět pozdravit, rozloučit se, představit se, hovořit o svém povolání a plánu na den
  • zvládnu jednoduchou telefonickou komunikaci a budu umět použít patřičné zdvořilostní fráze
  • budu umět tvořit jednoduché věty v přítomném, minulém a částečně budoucím čase
  • napočítám v ruštině do 40 a budu znát dny v týdnu
  • dokážu popsat svou denní činnost
  • budu umět jednoduše vyjádřit svou potřebu (нужно, надо)
  • budu umět použít základní předložky

  Z gramatiky zvládnu:

  • sloveso být v ruské větě (Я чех. Он студент)
  • vazbu „mám/vlastním“ (У меня есть) v různých časech a se záporem (У меня был, будет, нет, не было, не будет)
  • 1. časování sloves (na -ать/-ять: делать a s přízvukem na koncovce: иду, идёшь…)
  • 2. časování sloves (na -ить: звонить)
  • budoucí čas nedokonavých sloves (я буду работать, ты будешь работать)
  • skloňování podstatných jmen ženského rodu na -а/-я v jednotném čísle (vzor жена, неделя)
  • 3., 6. a 7. pád množného čísla podstatných jmen (школам, заводам – школах, заводах – школами, заводами)
  • vykání v minulém čase i ve jmenném tvaru (Вы с ним говорили, Светлана? Вы свободны, Алёша?)
  • konstrukci „je třeba, je zapotřebí, potřebují, musím“ (нужно/надо + infinitiv: нужно пойти, надо поехать)

  Konverzační témata:

  • seznamování se
  • moje nálada a rozpoložení
  • telefonní rozhovor
  • můj denní rozvrh
  • program na den/týden/víkend

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Ruština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Camutaliová I., Nekolová V.) - lekce 7 – 11
  • Učebnice současné ruštiny
  • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů ruštiny

 • Kurz ruštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

  Tento kurz ruského jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří ovládají alespoň částečně látku probíranou v kurzu Začátečníci 2: čtení, psaní azbukou, tvoření jednoduchých vět ve všech časech, základy 1. a 2. časování, skloňování podstatných jmen ženského rodu (vzor школа/неделя) v jednotném čísle; 3., 6. a 7. pád podstatných jmen v množném čísle. Studenti by se také měli umět vyjádřit a zvládat základní slovní zásobu k tématům seznamování se, telefonní rozhovor, můj denní rozvrh, rodina.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v každodenních situacích a prohlubování praktických znalostí v ruské gramatice. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti ruských hlásek se správným přízvukem a redukcí, porozumění psací a tiskací azbuce, psaní, poslech a osvojení si lexika pro konverzaci.

  Ruština pro samouky

  Na konci kurzu:

  • budu umět popsat svou rodinu a rodinné vztahy, vyprávět důležitých rodinných událostech
  • budu umět počítat od 0 do 200
  • se domluvím v hotelu (vyjádření spokojenosti/nespokojenosti, svých potřeb a žádostí)
  • budu znát výrazy a slova pro běžnou konverzaci na ulici potřebnou pro orientaci ve městě (názvy městských budov a dalších městských objektů, výrazy pro vyjádření jejich umístění a vzdálenosti)
  • budu rozumět městským informačním tabulím
  • se budu umět zeptat na cestu a rovněž ji někomu vysvětlit

  Z gramatiky zvládnu:

  • slovesa 1. časování na -еть (уметь – умею, умеешь, умеет…)
  • slovesa 1. časování na -овать/-евать (беседовать, танцевать – беседую, танцую – беседует, танцует…)
  • slovesa 1. časování na přízvučné -нуть (вернуть(ся) – верну(сь), вернёшь(ся), вернёт(ся)…)
  • časování sloves se zvratnou částicí -ся/-сь (заниматься, созвониться – занимаюсь, созвонюсь – занимаешься, созвонишься – занимается, созвонится; он занимался, она занималась…)
  • zájmeno kdy a spojka když/až a její použití (когда)
  • základní číslovky 20 – 199 v 1. pádě (двадцать, тридцать, сорок…) a vazby číslovek ve spojení s počítaným předmětem (один час, два часа, пять часов…)
  • předložka za s časovým významem (через: я приду через два часа)
  • skloňování podstatných jmen mužského a středního rodu tvrdých a měkkých vzorů v jednotném čísle (vzory завод, слово; портфель, воскресенье: завода, слова; портфеля, воскресенья – заводу, слову; портфелю, воскресенью…)
  • časování nepravidelných sloves мочь, помочь; идти, ехать (могу, иду, еду – можешь, идёшь, едешь – может, идёт, едет…)
  • skloňování přídavných jmen (tvrdý vzor новый, новое, новая, новые; měkký vzor летний, летнее, летняя, летние)
  • řadové číslovky (первый, второй, третий, четвёртый, пятый…)
  • slovesa идти, ехать a jejich vazby (ехать на трамвае, трамвай идёт…)
  • slovesa идти, ехать s předponami (уйти, уехать; подойти, подъехать…)

  Konverzační témata:

  • národnosti a státy
  • jazyky
  • rodina, rodinné vztahy a události
  • v hotelu
  • město – názvy objektů a orientace v informačních tabulích
  • město – jak se dostanu do centra?

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Ruština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Camutaliová I., Nekolová V.) - lekce 12 – 16
  • Učebnice současné ruštiny
  • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů ruštiny

 • Kurz ruštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

  Tento kurz ruského jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří ovládají alespoň částečně látku probíranou v kurzu Mírně pokročilí 1: přehled časování pravidelných sloves 1. a 2. časování, časování sloves se zvratnou částicí, základní číslovky 1 – 200 v 1. pádě a řadové číslovky, základní skloňování podstatných jmen všech rodů v jednotném čísle (vzory жена, неделя, завод, слово, портфель, воскресенье) a 3., 6., 7. pád v množném čísle, časování nepravidelných sloves мочь, помочь, идти, ехать, skloňování přídavných jmen.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na procvičování gramatických jevů, které dělají největší potíže - především na časování sloves, a to i nepravidelných, a skloňování podstatných jmen. Kurz se zaměřuje na prohlubování znalostí studentů v těchto oblastech. Důležitou složkou je rovněž osvojování dalších výrazů spojených s běžnými situacemi, zrychlení tempa ústního projevu.

  Ruština pro samouky

  Na konci kurzu:

  • budu rozumět pravidlům změn kmenové souhlásky u sloves při časování
  • zvládnu časovat většinu nepravidelných sloves v ruštině
  • zvládnu tvořit rozkazovací způsob
  • se naučím skloňovat většinu podstatných jmen v množném čísle (tj. i s 1., 2., 4. pádem množného čísla)
  • budu umět popsat místo, kde bydlím, a běžně navštěvovaná místa (lékárna, čistírna, supermarket, kino apod.)
  • si budu umět domluvit pronájem bytu
  • zvládnu objednání jídla v restauraci a budu rozumět jídelnímu a nápojovému lístku
  • zvládnu nákup v obchodě a budu rozumět vývěskám s názvy obchodů
  • se domluvím s lékařem a vysvětlím mu v případě potřeby, co, kde a jak mě bolí a budu rozumět jeho radám

  Z gramatiky zvládnu:

  • skloňování podstatných jmen ženského rodu na měkkou souhlásku (vzor площадь: площади, площадью…)
  • pravidla změn kmenové souhlásky (писать – пишу, видеть – вижу, любить – люблю…)
  • skloňování podstatných jmen na -ий, -ия, -ие (сценарий, профессия, здание: сценария, профессии, здания – сценарию, профессии, зданию…)
  • konstrukci „mít rád/milovat“ (любить: я люблю читать, я люблю книги)
  • rozkazovací způsob sloves (делай! делайте! будь! будьте!; давай писать! давай напишем! пусть он придёт!)
  • infinitivní otázky (Добавить вам соусу? Как пройти к рынку? Не купить ли мне мороженое?)
  • 1., 2. a 4. pád množného čísla základních vzorů podstatných jmen (заводы, портфели, школы... заводов, портфелей, школ…)
  • základní číslovky 200… 1000, 1 000 000, 1 000 000 000 v 1. pádě (двести… тысяча, миллион, миллиард)
  • použití částice ли (Не хотите ли вы пойти с нами? Ты не знаешь, дома ли Павел?)
  • skloňování podstatných jmen s kmenem na ж, ш, ч, щ, ц (муж, дача, лицо)
  • časování nepravidelných sloves хотеть, есть, пить, дать, принять (хочу, хотим – ем, едим – пью, пьём – даю, даём – приму, примем)

  Konverzační témata:

  • můj dům/byt a jeho okolí
  • jídlo
  • návštěva restaurace
  • nakupování
  • lidské tělo a nemoci
  • návštěva lékaře

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Ruština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Camutaliová I., Nekolová V.) - lekce 17 – 21
  • Učebnice současné ruštiny
  • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů ruštiny

 • Kurz ruštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

  Tento kurz ruského jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří ovládajjí alespoň částečně látku, probíranou v kurzu Mírně pokročilí 2: časování ruských pravidelných sloves 1. a 2. časování a časování nepravidelných sloves хотеть, есть, пить, дать, принять, skloňování podstatných jmen v jednotném a množném čísle, konstrukci „mít rád/milovat“ (я люблю читать, я люблю книги), rozkazovací způsob sloves, infinitivní otázky (Добавить вам соусу? Как пройти к рынку?), základní číslovky (vč. miliardy). Zájemci o tento kurz ruštiny by se měli také umět vyjádřit na běžná témata (jídlo, návštěva restaurace, nakupování, lidské tělo, nemoci, návštěva lékaře).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných situacích. Důraz je kladen na procvičování gramatických jevů, které dělají největší potíže, na tvoření složitějších syntaktických konstrukcí, zrychlení tempa ústního projevu, nácvik spontanního vyjádření na běžná témata. Lektor dbá na správnou ruskou výslovnost, přízvuk a redukci.

  Ruština pro samouky

  Na konci kurzu:

  • se budu umět vyjadřovat o počasí
  • zvládnu konverzaci o autě a jeho řízení, budu umět pojmenovat části auta
  • se budu umět orientovat na nádražích, letištích apod., budu rozumět jízdním řádům
  • budu schopen vyplnit celní deklaraci
  • budu umět říci "kolik je hodin", různými způsoby
  • budu umět používat podmiňovací způsob a tvořit podmínkové věty
  • budu ovládat konstrukce pro vyjádření postoje k tomu, co říkám (je důležité/potřebné…, dle mého názoru apod.)
  • zvládnu konverzaci o svých zálibách
  • budu umět vyjadřovat potřeby (své nebo cizí)
  • budu umět pojmenovat směr a čas

  Z gramatiky zvládnu:

  • skloňování základních číslovek (два – двух, двум, двумя…; пятнадцать – пятнадцати, пятнадцатью…; пятьдесят – пятидесяти, пятьюдесятью…)
  • podmiňovací způsob (я бы сказал/а, ты бы сказал/а…)
  • podmínkové věty (если бы я никуда не пошёл…, если бы они хотели прийти…)
  • použití časových předložek (за, во время, в течение, через)
  • slovesa pohybu (идти – ходить, ехать – ездить, бегать – бежать…)
  • podstatná jména mužského rodu se zakončením -а/-я/-ья v 1. pádu množného čísla (поезда, учителя, братья)
  • časování nepravidelných sloves бежать, давать a sloves zakončených na -ти/-сти/-сть (бежать: бегу, бежишь, бежит…; давать: даю, даёшь, даёт; нести: несу, несёшь; вести: веду, ведёшь; упасть: упаду, упадёшь)
  • vazby typu трудно, важно… (трудно припарковаться в центре, важно знать правила…)
  • konstrukce нужен, нужна, нужно, нужны + 1. pád a надо/нужно + infinitiv (мне нужно время, надо посмотреть…)
  • 6. pád podstatných jmen na -у/-ю
  • spojky чтобы, для того чтобы, вместо того чтобы (Мы сделаем всё, чтобы выиграть. Вместо того чтобы заниматься, он смотрел телевизор.)

  Konverzační témata:

  • počasí
  • doprava
  • cestování
  • žena za volantem
  • auto a jeho součásti
  • koníčky a záliby

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Ruština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Camutaliová I., Nekolová V.) - lekce 22 – 25
  • Učebnice současné ruštiny
  • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů ruštiny

 • Kurz ruštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

  Tento kurz ruského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří mají znalosti odpovídající látce probírané v předchozích kurzech. Zájemci o tento kurz ruštiny by měli dobře ovládat časování pravidelných sloves a částečně nepravidelných sloves, skloňování přídavných a podstatných jmen, základních a řadových číslovek, osobních zájmen. Rovněž by měli být schopni tvořit složitejší větné konstrukce, dostatečně rychle mluvit a číst, aktivně používat lexikum na různá témata.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných situacích. Důraz je kladen na procvičování gramatických jevů, které dělají největší potíže, na tvoření složitějších syntaktických konstrukcí, zrychlení tempa ústního projevu, nácvik spontanního vyjádření na běžná témata. Lektor dbá na správnou ruskou výslovnost, přízvuk a redukci.

  Ruština pro samouky

  Na konci kurzu:

  • budu umět mluvit o různých typech umění a vyjadřovat postoj k výtvarným dílům
  • budu umět napsat dopis, příp. e-mail; budu znát běžné obraty používané při korespondenci
  • si zvládnu předplatit noviny nebo časopis
  • budu umět popsat něčí povahu
  • budu mít přehled o ruském vzdělávacím systému
  • budu umět vyprávět o své minulosti (školy, práce)
  • budu schopen správně přečíst zlomky a vyjádřit srovnání
  • budu mít přehled v ruských slovesných videch, rozdílu v jejich používání a tvoření

  Z gramatiky zvládnu:

  • českou vazbu „byl + infinitiv“ v ruštině (Я ходил купаться. Мы ходили танцевать.)
  • skloňování a použití tázacích zájmen (кто, что – кого, чего – кому, чему)
  • skloňování a použití vztažného zájmena чей (чья, чьё, чьи)
  • záporná zájmena a příslovce (никто, ничто, ничей, никакой; нигде, никогда, никуда, ниоткуда)
  • zájmena a příslovce некого, нечего, некогда apod.
  • časování nepravidelných sloves снять, занять; одеть (сниму, займу, одену – снимешь, займёшь, оденешь – снимет, займёт, оденет)
  • neurčitá zájmena a příslovce s částicemi -то a -нибудь (кто-то, что-то… где-то, куда-то...; кто-нибудь, что-нибудь… где-нибудь, куда-нибудь…)
  • sloveso быть s významem „být, existovat“ (Есть/Была/Будет другая возможность. Вопросов нет/не было/не будет.)
  • použití slov так, такой se složeným nebo jmenným tvarem přídavného jména (такой весёлый, так невесел)
  • použití spojek и, а, но (Он не англичанин, а американец. Он англичанин, но живёт в Америке. Он считает себя и англичанином, и американцем.)
  • skloňování a použití zájmen весь, вся, всё, все (всего, всему, всей…)
  • 2. stupeň přídavných jmen a příslovcí (новый: более новый, более ново, новее; богатый – богаче; долгий – дольше…); nepravidelné tvoření komparativu (плохой – хуже, хороший – лучше)
  • přechylování (чех – чешка, студент – студентка…)
  • přehled slovesného vidu

  Konverzační témata:

  • návštěva divadla
  • umění
  • způsoby komunikace
  • dopisování
  • co se mi (ne)líbilo v Rusku
  • horoskopy
  • lidské vlastnosti, charakter
  • vzdělání (+ systém vzdělání v Rusku)

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Ruština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Camutaliová I., Nekolová V.) - lekce 26 – 30
  • Učebnice současné ruštiny
  • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů ruštiny

 • Kurz ruštiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

  Tento kurz ruského jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium s velmi dobrými znalostmi ruštiny, kteří nemají potíže s většinou gramatických jevů v ruštině (především systémem skloňování, časování), umějí se rychle vyjadřovat, zvládají spontanní ústní a písemný projev, použití složitých rozvinutých větných konstrukcí.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na procvičování gramatických jevů, které dělají největší potíže, obzvláště na tvoření složitějších syntaktických konstrukcí, tvoření a použití přídavných jmen slovesných a přechodníků. Důležitou složkou kurzu je také rozšiřování slovní zásoby, procvičování schopnosti rychlého a správného projevu v ruštině.

  Ruština pro samouky

  Na konci kurzu:

  • se zvládnu obstojně domluvit v kanceláři a konverzovat se spolupracovníky v ruštině
  • budu znát slovní zásobu a formulace, které se používají při pracovních pohovorech
  • budu schopen pojmenovat kancelářskou techniku
  • budu znát slovní zásobu z oblasti peněz a bankovnictví
  • budu umět používat přídavná jména slovesná, přechodníky a trpná příčestí
  • budu znát základní výrazy ze sféry podnikání
  • se seznámím s publicistickým stylem
  • budu schopen číst články v novinách
  • budu ovládat výrazy a jazykové prostředky pro vyjádření potřebnosti, nutnosti, nezbytnosti

  Z gramatiky zvládnu:

  • spojky „ani“, „ani – ani“ v ruštině (даже/и, ни – ни: Я даже/и не заметила, что шеф ушёл. У меня ни денег, ни времени)
  • 3. stupeň přídavných jmen a příslovcí (самый сложный, наиболее сложный/сложно, сложнее всего/всех)
  • zájmena самый, сам a jejich užití (самый, сам – самая, сама – самые, сами…: Это тот самый человек. Я сам это сделаю.)
  • přídavná jména slovesná činná (читающий, читающая, читающее, читающие; кричащий, кричащая, кричащее, кричащие…; читавший, звонивший, нёсший, пёкший…)
  • trpný rod (Проект обсуждается/обсуждался/будет обсуждаться. Факс (был/будет) послан)
  • příčestí trpné (одобрить – одобрен, обсудить – обсуждён…; обмануть – обманут, принять – принят…)
  • přídavná jména slovesná trpná (посланный, одобренный; принятый, обманутый; называемый, проводимый)
  • sponové sloveso являться (Человек является составной частью природы)
  • skloňování podstatných jmen typu англичанин (англичане, англичан, англичанам; датчане, датчан, датчанам…)
  • věty s neurčitým a všeobecným podmětem (Говорят, картина неплохая. Вас ждут)
  • přechodník (начиная, говоря, дыша, занимаясь; начав, оставшись, придя)

  Konverzační témata:

  • práce a zaměstnání
  • pracovní pohovor
  • pracovní etiketa
  • peníze a banky
  • člověk a příroda
  • ekologie
  • noviny

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Ruština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Camutaliová I., Nekolová V.) - lekce 31 – 35
  • Učebnice současné ruštiny
  • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů ruštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma