Kurzy francouzštiny Brno

Kurzy francouzštiny patří dlouhodobě k velmi oblíbeným kurzům. Krásy francouzštiny objevili již mnozí, avšak stále přibývá nových nadšenců, kteří by si francouzštinu rádi v našich kurzech také osvojili. Připravili jsme pro vás kurzy francouzštiny pro úplné začátečníky i kurzy dalších úrovní. Všechny naše kurzy francouzského jazyka probíhají v modrých učebnách v samém centru Brna v počtu 4-8 studentů. V nabídce jsou také velmi populární online kurzy francouzštiny, probíhající v programu Zoom. 

Pokud si nejste jisti svou úrovní, využijte náš online rozřazovací test z francouzštiny nebo vypracované sylaby jednotlivých kurzů francouzštiny níže.

Veřejné kurzy - kurzy francouzštiny Brno/ Online kurzy francouzštiny

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Francouzština
Úplní začátečníci
Pondělí, Středa
16:15 - 17:45
(Jakubská 1, Brno)
Erika H.

08.07.2024
28.08.2024
32x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa
Francouzština
Úplní začátečníci
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
Kristýna P.

22.07.2024
02.08.2024
40x
45 min.
5 500 Kč
Volná místa
Francouzština
Mírně pokročilí
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
05.08.2024
16.08.2024
40x
45 min.
5 500 Kč
Volná místa

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz francouzštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

  Tento kurz francouzštiny je určen pro úplné začátečníky a také pro ty, kteří mají minimální znalosti a chtějí si osvěžit naprosté základy tohoto jazyka.

  Typ kurzu:

  Lekce francouzštiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné francouzské výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

  Na konci kurzu:

  • se budu umět představit a říci, kde bydlím, kolik mám let, odkud pocházím
  • budu schopen o něco slušně požádat (restaurace, kavárna, práce)
  • budu umět počítat do 1 000 000
  • budu schopen jednoduše vyjádřit, co mám a nemám rád

  Z gramatiky zvládnu:

  • slovesa avoir / être (J´ai une voiture. – Mám auto.; Je suis tchèque. – Jsem Čech.)
  • zápor (Je n´aime pas le vin. – Nemám rád víno.)
  • použít člen určitý / neurčitý / dělivý (Il y a une voiture. – Je tam nějaké auto.; C´est la voiture de Pierre. – Je to petrovo auto.; Je mange du pain. – Jím chléb.)
  • vyjádřit určité množství (Je voudrais une bouteille de vin. – Chtěl bych láhev vína.)
  • číslovky
  • použít frázi „il y a“ / „il n´y a pas de“ (Il y a un restaurant. – Je tam nějaká restaurace.; Il n´y a pas de tarte. – Není koláč.)
  • časovat slovesa 1. třídy –ER (Je parle anglais. – Mluvím anglicky.; Nous parlons tchèque. – Mluvíme česky.)
  • přivlastňovací zájmena – mon, ton, son… (ma voiture – mé auto, ton livre – tvá kniha)
  • časovat některá nepravidelná slovesa – faire, aller, prendre, comprendre, mettre, partir, venir, voir (Je vais à Prague. – Jedu do Prahy.)
  • použití zájmena on = nous (On habite à Brno. – Bydlíme v Brně.)
  • časovat a použít způsobová slovesa – pouvoir, savoir, devoir, vouloir (Je dois travailler. – Musím pracovat; Je sais danser. – Umím tančit.)
  • použít správné předložky pro vyjádření směru – à, en, au, aux (Je vais en France. – Jedu do Francie; Je vais aux États-Unis. – Jedu do USA.)
  • vytvořit otázku intonací (Tu habites en France? – Bydlíš ve Francii?), inverzí (Aimes-tu le vin? – Máš rád víno?)

  vite et bien 1Konverzační témata:

  • jídlo, restaurace, kavárna, víno
  • telefonování
  • rodina
  • kancelář, telefonování
  • každodenní činnosti
  • dovolená, prázdniny, cestování

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Vite et Bien 1 – méthode rapide pour adultes A1-A2 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 1-5
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů francouzštiny

 • Kurz francouzštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

  Tento kurz francouzštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 1).

  Typ kurzu:

  Výuka je zaměřena na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, se kterými se student může ve Francii setkat. Kromě správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu umět vyjádřit minulé i budoucí děje
  • budu umět mluvit o rodinném životě
  • budu umět mluvit o lidském těle a zdraví
  • budu umět popsat oblečení a vzhled člověka
  • budu umět mluvit o domácích pracích
  • budu umět mluvit o francouzských památkách a venkově

  Z gramatiky zvládnu:

  • časovat zvratná slovesa v přítomném čase (Je me réveille à 7 heures. – Vstávám v 7 hodin.)
  • vyjádřit blízkou budoucnost (Je vais manger avec mes amis. – Budu jíst s přáteli.)
  • použít vazbu přídavného jména a infinitivu (Je suis content de te voir. – Jsem rád, že tě vidím.)
  • vyjádřit rozkaz (Mange! – Jez!; Parlez doucement! – Mluvte pomalu!)
  • vyjádřit minulý čas – passé composé (J´ai mangé avec mes amis. – Jedl jsem s přáteli.; Je suis allé en France. – Jel jsem do Francie.)
  • vyjádřit dva děje současně – le gérondif (Je regarde la télévision en mangeant. – Dívám se na televizi a zároveň jím.)
  • použít správně odpovědi „oui“ a „si“ (Tu aimes le vin? – Oui, j´aime le vin.; Tu n´aimes pas le vin? – Si, j´aime le vin.)
  • zdůraznit podmět – mis en relief (C´est moi qui vais organiser la réunion. – Jsem to já, kdo bude organizovat poradu.)vite et bien 1

  Konverzační témata:

  • rodinný život, děti, dovolená
  • lidské tělo, zdraví, lékař
  • oblečení, popis postavy
  • domácí práce, úklid, vybavení domácnosti
  • cestování (venkov, zajímavá místa ve Francii)
  • víno

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Vite et Bien 1 – méthode rapide pour adultes A1-A2 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 6-10
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů francouzštiny

 • Kurz francouzštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

  Tento kurz francouzštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu francouzštiny (Začátečníci 2).

  Typ kurzu:

  Lekce francouzštiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na praktické využití nabytých znalostí. V průběhu kurzu je zařazeno pravidelné opakování již osvojené látky.

  Na konci kurzu:

  • budu umět mluvit o svém bydlení, popsat byt a mluvit o problémech s bydlením
  • budu umět správně popsat cestu a místo, které hledám
  • zvládnu popsat svou práci a budu umět komunikovat s kolegy a nadřízenými
  • budu umět popsat chování a charakter osob
  • zvládnu mluvit o sportu

  Z gramatiky zvládnu:

  • vyjádřit prostý budoucí čas – futur simple (J´irai en France. – Pojedu do Francie.)
  • použít vazbu „il faut“ + infinitiv (Il faut acheter 3 baguettes. – Je třeba koupit 3 bagety.)
  • použít vazbu „être en train de“ + infnitiv (Je suis en train de lire ce livre. – Právě čtu tuto knihu.)
  • nahradit předmět věty správným zájmenem (Je vois mes amis. – Je les vois. – Vidím své kamarády. – Vidím je.)
  • správně použít a odlišit slovesa savoir a connaitre (Je sais danser. X Je connais la France. – Umím tančit. X Znám Francii.)
  • použít jiný zápor než ne … pas (Je ne vois personne. – Nikoho nevidím.; Il ne mange rien. – Nic nejí.)
  • vyjádřit příčinu spojkou comme (Comme je suis fatigué, je rentre. – Protože jsem unavaný, jdu domů.)
  • vytvořit správně příslovce (seule – seulement)vite et bien 1

  Konverzační témata:

  • bydlení
  • popis směru, města
  • práce – organizace schůzky, firma, prezentace ve firmě
  • popis charakteru, osobnosti
  • vyjádření svých tužeb, chutí, přání
  • sport

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Vite et Bien 1 – méthode rapide pour adultes A1-A2 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 11-15
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů francouzštiny

 • Kurz francouzštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

  Tento kurz francouzštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 1).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta a to jak po ústní, tak i písemné stránce. Kromě procvičování správného užívání francouzské gramatiky a prohlubování jejích pravidel je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby, převážně dle přání a potřeb studentů.

  Na konci kurzu:

  • dokážu zvládnout konverzaci u přijímacího pohovoru
  • budu umět popsat své vzdělání
  • dokážu mluvit o volnočasových aktivitách – kutilství, práce na zahradě
  • budu umět popsat počasí
  • budu schopen mluvit o škole – fakulta, zahraniční stáž
  • dokážu napsat pracovní dopis / email
  • budu umět popsat město – návštěvu muzea, svou čtvrť

  Z gramatiky zvládnu:

  • správně použít časové předložky – depuis, pendant, il y a, dans, etc. (J´habite en France depuis 5 ans. – Bydlím ve Francii už 5 let.; Je suis tombé il y a une semaine. – Spadl jsem před týdnem.)
  • použít slovesa a jejich předložky – parler de qqch, s´intéresser à qqch (Je parle de mon travail. – Mluvím o své práci.; Il s´intéresse à la politique. – Zajímá se o politiku.)
  • použít zájmeno „en“ (Il boit du vin. – Il en boit souvent. – Pije víno. – Pije ho často.)
  • použít zájmeno „y“ (Il pense à son avenir. – Il y pense. – Myslí na svou budoucnost. – Myslí na ni.)
  • porovnat 2 věci nebo osoby – le comparatif (Il est plus/moins/aussi grand que Pierre. – Je stejně velký/větší/menší jako/než Petr.)
  • vyjádřit minulý čas – l´imparfait (J´aidais mon ami. – Pomáhal jsem kamarádovi.)
  • vyjádřit trpný rod (Le Petit Prince a été écrit par Saint-Exupéry. – Malý Princ byl napsán Saint-Exupérym.)

  Konverzační témata:

  • hledání práce
  • volný čas – kutilství, zahrada
  • počasí
  • vzdělání
  • město – muzea, popis čtvrtivite et bien 1

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Vite et Bien 1 – méthode rapide pour adultes A1-A2 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 16-20
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů francouzštiny

 • Kurz francouzštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

  Tento kurz francouzštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 2).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta a to jak po ústní, tak i písemné stránce. Kromě procvičování správného užívání francouzské gramatiky a prohlubování jejích pravidel je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby, převážně dle přání a potřeb studentů.

  Na konci kurzu:

  • budu umět mluvit o problémech a jejich řešeních
  • budu umět vyprávět o zvycích, návycích a změnách
  • budu umět pochopit a povyprávět různé zprávy – „faits divers“
  • budu umět odlišit různé styly konverzace – debata, hádka, výčitky
  • budu umět popsat chování a charakter osob

  Z gramatiky zvládnu:

  • správně odlišit použití minulých časů passé composé a imprafait (Je regradais la télévision et le téléphone a sonné. – Sledoval jsem televizi a telefon zazvonil.)
  • pravidlo o shodě minulého příčestí v passé composé (Je suis allée en France. – Jela jsem do Francie; Je les ai vus. – Viděl jsem je (kamarády).)
  • použít výrazy „quelque chose de“, „rien de“ + přídavné jméno (Vous avez quelque chose de sucré? – Máte něco sladkého?)
  • nahradit předměty ve větě a správně umístit zájmena (J´ai envoyé cette lettre à Pierre. – Je la lui ai envoyée. – Poslal jsem tento dopis Petrovi. – Poslal jsem mu ho.)
  • vyjádřit příčinu – grâce à, à cause de (díky, kvůli)
  • vyjádřit důsledek – donc, par conséquent, du coup, etc. (z toho důvodu, takže, atd.)vite et bien 2

  Konverzační témata:

  • nedorozumění a nehody a jejich řešení
  • zvyky a změny
  • „faits divers“ – různé události z novin
  • debaty a konverzace – komunikace o daném tématu
  • Francie

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Vite et Bien 2 – méthode rapide pour adultes B1 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 1-5
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů francouzštiny

 • Kurz francouzštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

  Tento kurz francouzštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Středně pokročilí 1).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta a to jak po ústní, tak i písemné stránce. Kromě procvičování správného užívání francouzské gramatiky a prohlubování jejích pravidel je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby, převážně dle přání a potřeb studentů.

  Na konci kurzu:

  • budu schopen mluvit o politice a historii
  • budu znát symboly Francie
  • pochopím, proč Francouzi rádi stávkují
  • budu umět popsat předměty v domácnosti – tvary, barvy, materiál
  • dokážu vést rozhovor o moderních technologiích
  • budu umět vyjádřit předčasnost, současnost a následnost k minulému ději (souslednost časová)

  Z gramatiky zvládnu:

  • slovesné vazby s infinitivem (J´aime danser. – Rád tancuji.)
  • slovesné vazby s předložkou à + infinitiv (J´apprends à danser. – Učím se tančit.)
  • slovesné vazby s předložkou de + infinitiv (J´ai oublié de téléphoner à Pierre. – Zapomněl jsem zatelefonovat Petrovi.)
  • použít vazbu faire + infinitiv (J´ai fait réparer ma voiture. – Nechal jsem opravit auto.)
  • použít předminulý čas – le plus-que-parfait (Pierre a dit que Martin avait été fatigué. – Petr řekl, že Martin byl unavený.)
  • vztažná zájmeno dont (Le livre dont je parle est intéressant. – Kniha, o které mluvím, je zajímavá.)
  • složená vztažná zájmena (Le livre avec lequel tu es venu est inutile. – Kniha, se kterou jsi přišel, je zbytečná.)
  • použití minulého infinitivu (Je suis content d´avoir acheté cette voiture. – Jsem rád, že jsem si koupil toto auto.)vite et bien 2

  Konverzační témata:

  • politika a historie
  • vybavení domácnosti
  • věda a technologie
  • vyprávění života jiných
  • vzhled

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Vite et Bien 2 – méthode rapide pour adultes B1 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 6-10
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů francouzštiny

 • Kurz francouzštiny - středně pokročilí 3 (úroveň B1, část 3.)

  Tento kurz francouzštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2, popřípadě pro studenty, kteří ovládají látku probranou v kurzu Středně pokročilí 2.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na praktické využití nabytých znalostí. V průběhu kurzu je zařazeno pravidelné opakování již osvojené látky.

  Na konci kurzu:

  • budu schopen mluvit o přírodě, životním prostředí a venkově Francie
  • pochopím, proč Francouzi tak milují jídlo a gastronomii
  • budu schopen mluvit o kulturních aktivitách – divadle, koncertech
  • dokážu konverzovat o médiích a budu znát nejvýznamnější francouzské noviny
  • pochopím typická francouzská gesta a chování

  Z gramatiky zvládnu:

  • podmínkové věty (Si tu as le temps, viens avec nous. – Jestli máš čas, pojď s námi.)
  • výraz ne… que (Je n´ai que 100 couronnes. – Mám jen 100 korun.)
  • podmiňovací způsob (J´irais avec toi. – Šel bych s tebou.)
  • podmiňovací způsob minulý (Si tu l´avais fait, on aurait pu partir plus tôt. – Kdybys to udělal, mohli jsme odejít dříve.)
  • nepřímou řeč v minulosti – souslednost časová (Pierre a dit qu´elle était malade. – Petr řekl, že je nemocná.)
  • gérondif (Il regarde la télévision en mangeant. – Sleduje televizi a zároveň jí.)vite et bien 2

  Konverzační témata:

  • životní prostředí
  • gastronomie
  • film, divadlo
  • média
  • idiomy

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Vite et Bien 2 – méthode rapide pour adultes B1 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 11-15
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů francouzštiny

 • Kurz francouzštiny - středně pokročilí 4 (úroveň B1, část 4.)

  Tento kurz francouzštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 3, popřípadě pro studenty, kteří ovládají látku probranou v kurzu Středně pokročilí 3.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na praktické využití nabytých znalostí. V průběhu kurzu je zařazeno pravidelné opakování již osvojené látky.

  Na konci kurzu:

  • budu schopen vyjádřit své emoce a pocity
  • dokážu konverzovat o umění a literatuře
  • porozumím francouzskému školství
  • budu znát základní slang, který používá francouzská mládež
  • budu umět hovořit o financích a ekonomii
  • dokážu vyjádřit své sny, plány, naděje

  Z gramatiky zvládnu:

  • subjonctif přítomný (Je voudrais que tu fasses le ménage. – Chtěl bych, abys uklidil.)
  • subjonctif passé (Je suis ravi que vous soyez venus. – Jsem nadšený, že jste přišli.)
  • předbudoucí čas (Quand j´aurai fici ce travail, je sortirai. – Až dokončím tuhle práci, půjdu ven.)
  • zájmena přivlastňovací samostatná (J´aime mon chien et le tien aussi. – Mám rád mého psa, tvého také.)
  • zájmena ukazovací samostatná (Ce livre est plus intéressant que celui-là. – Tato kniha je zajímavější než tamta.)
  • vyjádření účelu (Je vais à la banque afin de retirer de l´agent. – Jdu do banky, abych vybral peníze.)vite et bien 2

  Konverzační témata:

  • emoce, pocity
  • literatura, umění
  • školství
  • finance, ekonomie
  • plány, sny, projekty

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Vite et Bien 2 – méthode rapide pour adultes B1 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 16-20
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů francouzštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma