Kurzy španělštiny Brno / online kurzy španělštiny

Španělština zažívá v poslední době velkou expanzi především v kultuře mladých lidí, kdy španělština představuje novou alternativu proti silně zakořeněné kultuře anglosaské. Tohoto faktu jsme si vědomi, proto každoročně několikrát vypisujeme kurzy španělštiny pro úplné začátečníky, ale i další navazující kurzy. Všechny naše kurzy španělštiny probíhají v příjemných prostorech v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů. V nabídce jsou také online kurzy španělštiny, probíhající v programu Zoom. 

Pokud hledáte kurz španělštiny vyšší úrovně, vyplňte si pro správné určení své úrovně a výběr vhodného kurzu náš online rozřazovací test ze španělštiny, příp. využijte jednotlivé sylaby kurzů španělštiny níže.

Veřejné kurzy - kurzy španělštiny Brno/ online kurzy španělštiny

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Španělština
Úplní začátečníci
Čtvrtek 16:15 - 17:45
(Jakubská 1, Brno)
Iva H.

29.02.2024
13.06.2024
32x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa
Španělština
Úplní začátečníci
Pondělí 14:30 - 16:00
(Jakubská 1, Brno)
Iva H.

04.03.2024
24.06.2024
32x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa
Španělština
Začátečníci 2
Pondělí 19:35 - 21:05
(Jakubská 1, Brno)
Iva H.

26.02.2024
17.06.2024
32x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa
Španělština
Začátečníci 2
Čtvrtek 14:30 - 16:00
(Jakubská 1, Brno)
Iva H.

29.02.2024
13.06.2024
32x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa
Španělština
Začátečníci 3
Pondělí 17:55 - 19:25
(Jakubská 1, Brno)
Iva H.

26.02.2024
17.06.2024
32x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa
Španělština
Začátečníci 3
Čtvrtek 19:35 - 21:05
(Jakubská 1, Brno)
Iva H.

29.02.2024
13.06.2024
32x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa
Španělština
Mírně pokročilí 1
Středa 14:30 - 16:00
(Jakubská 1, Brno)
Marie P.

28.02.2024
26.06.2024
32x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa
Španělština
Mírně pokročilí 2
Čtvrtek 17:55 - 19:25
(Jakubská 1, Brno)
Iva H.

29.02.2024
13.06.2024
32x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa
Španělština
Mírně pokročilí 3
Čtvrtek 17:55 - 19:25
(Jakubská 1, Brno)
29.02.2024
13.06.2024
32x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa
Španělština
Středně pokročilí 3
Pondělí 16:15 - 17:45
(Jakubská 1, Brno)
Iva H.

26.02.2024
17.06.2024
32x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa
Španělština
Pokročilí
Středa 16:15 - 17:45
(Jakubská 1, Brno)
06.03.2024
26.06.2024
30x
45 min.
5 600 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz je veden rodilým mluvčím.

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz španělštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

  Tento kurz španělského jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy španělštiny.

  Typ kurzu:

  V tomo kurzu španělštiny se zaměříme na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz budeme klást na nácvik správné výslovnosti španělských hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení. Osvojíte si základní informace o španělštině a Španělsku. 

  Na konci kurzu budu umět:

  • představit sebe a ostatní, říci, odkud jsem, jaké je mé povolání
  • říci, jakými mluvím jazyky, co děláme na hodinách španělštiny, proč se španělštinu učím
  • vyjádřit, že něco dělám rád/a nebo nerad/a
  • vyjádřit, kde se co nachází
  • popsat svůj prázdninový den, místo, kde trávím dovolenou, porovnat různá místa
  • částečně vyjádřit svůj názor
  • pohovořit o různých povoláních
  • zeptat se na tel.číslo, e-mail, adresu
  • pohovořit o počasíAventura 1

   Z gramatiky zvládnu:

  • člen určitý a neurčitý (el, la; un, una)
  • rod a číslo podstatných jmen, přechylování a mn.číslo přídavných jmen
  • použití sloves (ser, estar, haber)
  • časování španělských sloves tří základních konjugací v přítomném čase (-ar, -er, -ir), časování nepravidelných sloves (estar, ser, ir, hacer, decir, tener, ver, conocer, traducir...)
  • slovesa se změnou kmenové samohlásky (e>ie, o>ue)
  • zvratná zájmena, zvratná slovesa
  • tázací zájmena (dónde, cómo, qué, de dónde, cuál, cuánto, por qué)
  • předložky (de, del, en, a, al)
  • spojky (y, o , ni, pero, solo, por eso)
  • vykání, zájmena usted/ustedes
  • vazba para + infinitiv
  • přídavná jména buen(o), mal(o); srovnávání

   Konverzační témata:

  • pozdravy, některé evropské země, národnosti, jazyky
  • prázdninové a volnočasové aktivity
  • části dne a každodenní činnost
  • povolání, osobní údaje
  • roční období, počasí
  • číslovky 0-100

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 1 (nakladatelsví Klett, lekce 0-4)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, opakovací cvičení, poslechy, videa)

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1 (A1), popřípadě pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 1).

  Typ kurzu:

  V tomto kurzu španělštiny se zaměříme na praktické využití španělštiny v běžných, každodenních situacích, se kterými se student ve Španělsku a španělsky hovořících zemích může setkat. Kromě správného užívání gramatiky se bude klást důraz i na porozumění rodilým mluvčím z nahrávek a rovněž na konverzaci ve španělštině. Rozšíříte si vědomosti o španělské reálie v oblasti svátků či běžného života Španělů.

  Na konci kurzu budu umět:

  • pohovořit o své rodině a příbuzných
  • zeptat se na věk a říci, kdy mám narozeniny
  • popsat vzhled a vlastnosti osob
  • říci, jaké jsou moje záliby, co umím nebo neumím udělat
  • povídat o filmech či jiných kulturních událostech
  • vyjádřit čas, určit datum, frekvenci aktivit
  • zeptat se na cestu a popsat ji
  • sjednat si schůzku; přijmout/odmítnout pozvání
  • popsat své plány a plány ostatníchAventura 1

   Z gramatiky zvládnu:

  • přivlastňovací zájmena nesamostatná (mi, tu, su...)
  • příslovce (muy, bastante, un poco, nada, todo, mucho)
  • třetí stupeň přídavných jmen
  • slovesa gustar, encantar, interesar
  • vztažné zájmeno que
  • zájmena ve 3. pádě (me, te, le…), zájmena po předložce
  • slovesné vazby: IR A + inf.; TENER QUE + inf.; PODER + inf.
  • slovesa se změnou kmenové samohlásky (e>i)
  • vazby antes de /después de
  • předložky pro vyjádření místa a času

   Konverzační témata:

  • rodina, příbuzenské vztahy, rodinný stav
  • povahové vlastnosti
  • vzhled osob
  • záliby, zájmy, volný čas, město, místa ve městě, orientace ve městě, dopravní prostředky

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 1 (nakladatelství Klett, lekce 5-7+ lekce opakovací)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, opakovací cvičení, poslechy, videa).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - začátečníci 3 (úroveň A1, část 3.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2 (A1/A2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 2)

  Typ kurzu:

  V tomto kurzu španělštiny se zaměříme na praktické využití španělštiny v běžných, každodenních situacích, se kterými se student ve Španělsku a španělsky hovořících zemích může setkat. Kromě správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na porozumění rodilým mluvčím z nahrávek a rovněž na konverzaci.

  Na konci kurzu:

  • zvládnu pohovořit o svém bydlení, jeho výhodách a nevýhodách, zařízení a jak být zdvořilým hostitelem nebo hostem
  • budu umět vyprávět o svých stravovacích návycích, určit cenu potravin a jak je nakoupit
  • si zvládnu objednat v restauraci a popsat z čeho se skládá pokrm
  • budu umět vyjádřit, co jsem dělal v uplynulých dnech a v minulosti vůbec, vyprávět o svých zážitcích z cest, co jsem dělal naposledy
  • poznám některá přírodní zákoutí Španělska, rozšířím si vědomosti o typické španělské pokrmy či španělskou hudbu
  • bych měl/a ovládat úroveň A1+ Aventura 1

   Z gramatiky zvládnu:

  • neurčitá zájmena (algún, alguno, ningún, ninguno)
  • zájmena ve 4. pádě (lo, la, los, las…)
  • rozšíření použití sloves estar - hay- ser
  • přivlastňovací zájmena samostatná (mío, tuyo, suyo…)
  • neosobní vazby: hay que; (no) se puede; está prohibido
  • kladný a záporný rozkaz pro tykání
  • ukazovací zájmena
  • podmínková souvětí, spojka SI +přítomný čas
  • trpný rod a zvratné se
  • minulý čas jednoduchý pravidelných sloves (hablé, comí, viví)
  • minulý čas jednoduchý nepravidelných sloves (fui, hice, tuve…)
  • příslovce a předložky pro určení polohy předmětu (detrás de, encima de, dentro de…)

   Konverzační témata:

  • části bytu/nábytek
  • předměty používané na cestách
  • nakupování a restaurace
  • jídlo a potraviny
  • cestování a zážitky z cest

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 1 (nakladatelství Klett, lekce 8-10 + lekce opakovací)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (opakovací cvičení, tematická cvičení, poslechy, videa).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 3 (A1+), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 3).

  Typ kurzu:

  Lekce kurzu Mírně pokročilí 1 jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je poznávání reálií zemí Latinské Ameriky.

  Na konci kurzu budu umět:

  • dávat pokyny, rady a poučení ve formálních situacích
  • popsat stav věcí a míst; požádat o pomoc a službu
  • popsat, jak věci vypadají, a vyjádřit na ně svůj názor
  • popsat své nálady a pocity; vyjádřit se k názorům druhých
  • vyjádřit, co zrovna dělám v tuto chvíli
  • vyprávět o dětství a jiných období života
  • popsat místa, osoby a věci v minulosti
  • porovnat minulý a současný život
  • objednat si po internetu

  Aventura 2 Z gramatiky zvládnu:

  • rozkazovací způsob pro vykání
  • vazba al +inf
  • předložky por a para
  • spojky pero/sino
  • zájmena ve 3. a 4. pádě
  • sloveso parecer
  • gerundium, estar + gerundium
  • estar + přídavné jméno (stavy)
  • nepravidelná slovesa v přítomném čase prostém (shrnutí)
  • imperfektum (hablaba, comía, vivía)
  • slovesné vazby (estar a punto de, acabar de, volver a …)
  • tvoření příslovcí (-mente)
  • číslovky

   Konverzační témata:

  • hotel, rezervace ubytování, hotelové služby, příprava na cesty
  • oblečení, obchody, nakupování (i přes internet); stav věcí
  • fauna, životní prostředí
  • naše dětství, prožité životní situace
  • reálie zemí Latinské Ameriky

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 2 (nakladatelství Klett, lekce 0-4)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, opakovací cvičení, poslechy, vieda).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1 (A2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 1).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je poznávání reálií zemí Latinské Ameriky.

  Na konci kurzu budu umět:

  • hovořit o některých významných historických událostech; vyprávět příhody a zážitky z minulosti
  • vyprávět o vztazích
  • pohovořit o tom, jak se slaví různé svátky, jak slavím narozeniny
  • vyprávět, co obvykle dělám; vyjádřit přání a potřeby
  • vyjádřit záměr a účel
  • vyjádřit, co bych dělal/a nebo nedělal/a v určité situaci
  • vyjádřit pocity, které ve mně vzbuzují různé činnosti

  Aventura 2 Z gramatiky zvládnu:

  • minulý čas jednoduchý (rozšíření)
  • použití minulého času jednoduchého a imperfekta (I. část)
  • subjunktiv přítomný
  • použití subjunktivu po slovesech vyjadřující přání a ve větách předmětných a účelových
  • zájmena ve 3. a 4. pádě
  • podmiňovací způsob a jeho použití (condicional)
  • vazba soler
  • zpodstatňování přídavných jmen
  • neurčité zájmeno cualquiera

   Konverzační témata:

  • události veřejného života; základní životní události
  • svátky a oslavy, dárky, gratulace, výročí
  • povahové vlastnosti
  • mezilidské vztahy

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 2 (nakladatelství Klett, lekce 5-7+ lekce opakovací)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - mírně pokročilí 3 (úroveň A2, část 3.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2 (A2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 2).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je poznávání reálií zemí Latinské Ameriky.

  Na konci kurzu budu umět:

  • popsat své zdravotní potíže a porozumět radám lékaře
  • dávat pokyny a rady v neformálních situacích
  • vyprávět příběhy a zážitky v minulosti
  • vyprávět smyšlené příběhy
  • vyjádřit minulé děje přerušené jiným dějem
  • rozumět informat. textům a předat informace
  • vyjádřit přání a očekávání
  • hovořit o svých schopnostech a dovednostech

  Aventura 2 Z gramatiky zvládnu:

  • rozkazovací způsob (shrnutí)
  • zvratná slovesa (shrnutí)
  • podmiňovací způsob (další použití)
  • gerundium pro vyjádření způsobu a současně probíhajících dějů
  • rozšíření používání minulého času jednoduchého a imperfekta
  • estar v imperfektu + gerundium
  • řeč přímá a nepřímá, souslednost časová
  • složený čas minulý
  • subjunktiv (rozšíření)
  • superlativ absolutní (-ísimo)
  • tvoření zdrobnělin

   Konverzační témata:

  • lidské tělo, zdraví a zdravotní potíže
  • péče o své tělo a zdraví, nemoci, léky
  • tělesná cvičení
  • vyprávění příběhů, detektivky, napínavé příběhy
  • nevšední a extremní zážitky apod.

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 2 (nakladatelství Klett, lekce 8-10 + lekce opakovací)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 3 (A2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 3).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je nejen poznávání španělské kultury, literatury, sportu apod., ale i přiblížení českých reálií španělským mluvčím.

  Na konci kurzu budu umět:

  • vyjádřit, co se stane v budoucnosti, svoje plány
  • informovat o tom, co někdo řekl, že udělá
  • vyjádřit názor a informaci, kterou si nejsem jistý
  • říci, co se možná stane a co asi udělám
  • vyjádřit, co se stalo, co jsem udělal v nedávné minulosti
  • vyjádřit, jaké pocity v nás vyvolává činnost druhých
  • zpochybnit a zamítnout informaci

   Z gramatiky zvládnu:

  • budoucí čas a jeho použití (hablaré, vazba IR+inf.)
  • podmínková souvětí
  • souslednost časová
  • věty časové (cuando, en cuanto, antes de (que), hasta de (que))
  • subjunktiv pro vyjádření možnosti, hypotézy (Es posible que…), pro popření informace (No creo que…), pro vyjádření pocitů (Me gusta que…)
  • vztažné věty s předložkou
  • minulý čas složený (préterito perfecto compuesto; he hablado) a jeho použití
  • gerundium (opakování)
  • ukazovací zájmena (rozšíření)

  Aventura 3 Konverzační témata:

  • znamení zvěrokruhu, astrologiepověry, náboženství
  • studentský život, univerzitní studia
  • svět sportu
  • bydlení, domácí práce, nehody v domácnosti
  • architektura

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 3 (nakladatelství Klett, lekce 0-4)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1 (B1), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Středně pokroč. 1).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je nejen poznávání španělské kultury, literatury, sportu apod., ale i přiblížení českých reálií španělským mluvčím.

  Na konci kurzu budu umět:

  • vyjádřit děje, které se staly před jiným dějem minulým
  • zhodnotit již známou skutečnost a vyjádřit svůj názor na ni
  • porovnat a říci, že je něco stejné nebo odlišné
  • říci, co jsem se chystal/a udělat, ale nakonec se tak nestalo
  • přesvědčit někoho o něčem, nechat rozhodnutí na druhém apod.

   Z gramatiky zvládnu:

  • všeobecný a neurčitý podmět
  • subjunktiv pro hodnocení skutečnosti (Es una pena que…), pro přenechání rozhodnutí (Como quieras)
  • předminulý čas (había hablado) a jeho použití ve spojení s minulým časem jednoduchým (hablé) a imperfektem (hablaba)
  • vazba Iba + inf.
  • slovesné vazby s infinitivem a gerundiem
  • trpný rod
  • ser/estar/hay (další použití)
  • modální slovesa v minulém čase
  • předložky se slovesy vyjadřující pohybAventura 3

   Konverzační témata:

  • státy světa, jejich obyvatelé; demografie
  • doprava a cestovní ruch; silniční doprava, pohyb na letišti apod.
  • napsat reklamační dopis; stěžovat si na poskytnuté služby
  • umět pohovořit o umění a uměleckých dílech
  • kulturní a společenské události

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 3 (nakladatelství Klett, lekce 5-7+ lekce opakovací)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - středně pokročilí 3 (úroveň B1, část 3.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2 (B1), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Středně pokročilí 2).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je nejen poznávání španělské kultury, literatury, sportu apod., ale i přiblížení českých reálií španělským mluvčím.

  Na konci kurzu budu umět:

  • charakterizovat něco či někoho neurčitého
  • zdůraznit, jak dlouho trvala nějaká činnost
  • vyjádřit, že nějaká okolnost není důležitá
  • napsat motivační dopis a svůj životopis
  • porozumět zprávám o současném společenském a politickém dění
  • reprodukovat informace, které zazněly
  • vyjádřit domněnky

   Z gramatiky zvládnu:

  • subjunktiv ve vztažných větách (Se busca secretaria que sepa…), ve větách hlavních (Sea como sea)
  • vazba estuve + gerundium
  • ser/estar + příčestí minulé
  • časová souslednost s použitím předminulého času
  • budoucí čas složený a jednoduchý pro vyjádření hypotézy
  • aunque + subjunktiv/indikativ
  • subjunktiv minulý (hablara, comiera)
  • podmínková souvětí (Si pudiera lo haría.)
  • nepřímá řeč se subjunktivem minulým (Me dijo que viniera.)
  • subjunktiv minulý pro vyjádření pocitů (Me gustaba que…)
  • složený infinitiv (haber + příčestí minulé)Aventura 3

   Konverzační témata:

  • pracovní pohovor; svět práce; mezinárodní obchod
  • inzeráty
  • charakterové vlastnosti
  • média, veřejný život, internet
  • politika
  • humanitární pomoc, rozvojové země, mezinárodní organizace
  • změny v životě

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Aventura 3 (nakladatelství Klett, lekce 8-10 + lekce opakovací)
  • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 3 (B1/B2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Středně pokročilí 3).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny.

  Nuevo Ven 2

  Na konci kurzu:

  • budu schopen dávat instrukce a rady za pomoci ustálených vazeb
  • lépe porozumím novinovým článkům a budu se v nich dobře orientovat
  • budu umět lépe napsat formální dopis a budu schopen posoudit míru formálnosti a respektu, jaký je třeba zvolit vzhledem k nově nabyté slovní zásobě a vazbám
  • budu vědět, jak vypadá typický pracovní pohovor a budu schopen zodpovědět kladené otázky vhodnou formou
  • zvládnu mluvit o rozdílech života ve městě a na vesnici
  • budu schopen vyjádřit, jak se udržovat ve formě a další doporučení

   Z gramatiky zvládnu:

  • slovesa vyjadřující nutnost či povinnost (tener que, haber que, haber de, deber) a rozdíly mezi nimi
  • slovesa, která disponují jednou a více předložkami (hablar de, creer a, creer en, pensar en, pensar de)
  • opakování srovnávání jak u pravidelných, tak nepravidelných sloves a superlativ absolutní (buenísimo, grandísimo, malísimo)
  • diskurzní spojky (además, por una parte, sin embargo, así que, por lo tanto)
  • časové věty za pomoci některých spojek (seguir + gerundium, llevar + gerundium, antes de/después de, siempre que)
  • vztažná zájmena (que, quien, el que, cual)
  • gerundium perfekta a infinitiv perfekta (Muchos estudiantes trabajan cuidando niňos o poniendo copas)

   Konverzační témata:

  • zdravotnictví ve Španělsku a pohled společnosti na toto téma, srovnání veřejného a soukromého sektoru zdravotnictví
  • rozdíl v životě mezi Španělskem a USA, život hispánců v USA
  • univerzity ve Španělsku - profese, které hledají práci (v této souvislosti je vhodný simulovaný příklad pracovního pohovoru ve španělštině)
  • edukativní využití internetu - jak moc hledáme na internetu jen potřebné věci
  • naše závislosti

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuevo Ven 3 (nakladatelství Edelsa, F. Castro, M. Fernando) - lekce 1-4
  • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - pokročilí 2 (úroveň B2, část 2.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 1 (B2-) , případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probíranou v daném kurzu (Pokročilí 1).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny, případné cvičné testy na certifikát DELE.

  Nuevo Ven 2

  Na konci kurzu:

  • budu schopen mluvit o systému spravedlnosti ve Španělsku
  • budu vědět, jak podat trestní oznámení ve Španělsku
  • budu ovládat slovní zásobu o životním prostředí a přírodních katastrofách
  • si zvládnu přečíst a porozumět pracovní smlouvě
  • zvládnu porozumět literárnímu textu a napsat o něm resumé
  • se budu umět vyjádřit na téma postavení ženy ve společnosti a diskriminaci

   Z gramatiky zvládnu:

  • důsledkové věty (tan, tanto, de manera, modo que, por lo tanto, luego…)
  • opakování různých forem budoucnosti
  • vyjádření lítosti pomocí sloves tener que a deber v různých časech (Debía haber denunciado el robo antes)
  • zájmeno lo v různých funkcích ve větě (Ya hemos mencionado lo peligroso que es construir casas en los lechos de los ríos/Ese río es de lo más peligroso)
  • tvorba slov - přídavná jména (natural, responsable, gigante, furioso…)
  • zvolací věty (Qué bella es la vida!)
  • předminulý konjunktiv a jeho použití (Estas blanco como si hubieras visto un fantasma.)
  • adverbiální vazby s konjunktivem (Puede que a Ignacio le haya molestado el chiste que le contaste.)
  • podmínkové věty s předminulým konjunktivem (Que habría pasado si el coronel don Mariano Trisán hubiera vivido muchos aňos más?)

   Konverzační témata:

  • systém spravedlnosti a chod soudů ve Španělsku
  • jak získat řidičský průkaz - pravidla, značky apod.
  • životní prostředí a živelné katastrofy
  • pracovní svět a prostředí Španělska
  • nový styl života ve Španělsku
  • vybraní španělsky mluvící spisovatelé

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuevo Ven 3 (nakladatelství Edelsa, F. Castro, M. Fernando) - lekce 5-8
  • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - pokročilí 3 (úroveň B2, část 3.)

  Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 2 (B2) , případně pro zájemce o studium, kteří ovládají látku probíranou v předchozích kurzech.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny, případné cvičné testy na certifikát DELE.

  Nuevo Ven 2

  Na konci kurzu:

  • budu umět hovořit o investigativní novinařině
  • budu vědět, jak napsat kritiku či recenzi na film
  • zvládnu převyprávět děj filmu
  • budu umět hovořit o španělské gastronomii
  • budu schopen přečíst si a porozumět návodu na přístroj
  • budu umět prakticky veškerou španělskou gramatiku a budu mít dostatečnou slovní zásobu, abych zvládla nejen každodenní konverzaci, ale také erudovaný rozhovor na jakékoli téma

   Z gramatiky zvládnu:

  • výrazy, které mění význam při použití ser nebo estar (ser listo, estar listo)
  • trpný rod a jeho použití
  • nepřímá řeč - jaký čas musíme zvolit, když převádíme text z přímé do nepřímé řeči
  • opakování minulých časů (jednoduchý, imperfektum, předminulý)
  • různé užijí předložek A, Para, Por
  • způsobové věty (como, conforme, según, de modo, manera que, sin que; Yo llegué a este país sin hablar el idioma, igual que lo que le ocurre a Flor.)
  • rozdíl mezi dvojí formou předminulého konjunktivu (hubiera hablado či hubiese hablado)
  • slovesné vazby značící ukončení děje (acabar de, dejar de)
  • nuance mezi slovesy objevující se v testech DELE

   Konverzační témata:

  • španělská a hispanoamerická kinematografie a rozdíl mezi nimi
  • španělská gastronomie
  • věda a vědecké pokroky a ohlednutí za sci-fi 19. století
  • tisk v období válek
  • témata používaná v certifikátech DELE

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuevo Ven 3 (nakladatelství Edelsa, F. Castro, M. Fernando) - lekce 9-12
  • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 • Kurz španělštiny - obchodní španělština (úroveň A2/B1)

  Tento kurz španělského jazyka pro obchodní účely je určen pro absolventy kurzu Začátečníci 3 (A1+), případně pro zájemce o studium, kteří mají minimální znalosti jazyka na úrovni A2. Vzhledem ke specifické náplni tohoto kurzu je možné propojit širší spektrum studentů se znalostmi A2-B1.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka při obchodních schůzkách, na pracovním pohovoru nebo při prezentaci tématu obvyklého pro obchodní prostředí (představení produktu/služby, zmínění jeho výhod/nevýhod apod.). Stranou nezůstává ani slovní zásoba a praktické situace spojené s obchodním prostředím (rezervace hotelu, letenky, půjčení automobilu…). Každé téma je propojeno s konkrétním gramatickým jevem.

  Na konci kurzu:

  • budu umět zarezervovat hotel, letenku nebo automobil
  • rozumím inzerátům s pracovními nabídkami
  • budu schopen absolvovat pracovní pohovor
  • umím v rozhovoru oponovat, vyjádřit pochybnosti nebo námitky
  • budu mít základní přehled o španělském firemním prostředí a kulturních rozdílech
  • se budu orientovat ve slovní zásobě internetu (web, e-shop, marketing…)
  • ovládám základní ekonomickou slovní zásobu (DPH, investice, úrok apod.)en equipoes 1 libro del alumno

   Z gramatiky zvládnu:

  • minulé časy a jejich kontrast (fue x era x ha sido x había sido)
  • budoucí čas (hablaré, hablarás, hablará…)
  • rozkazovací způsob kladný/záporný (haz x no hagas…)
  • vedlejší věty příčinné (Me urge recibir la transferencia, porque tengo que pagar el piso)
  • akuzativ singuláru
  • přímá řeč a citace (Lo vi en la tele. - Pedro dijo que lo había visto en la tele.)

   Konverzační témata:

  • rezervace hotelu, letenky, automobilu při obchodní cestě
  • pracovní pohovor, rozhovor s významnými osobnostmi
  • kulturní rozdíly mezi českým, španělským a latinskoamerickým obchodním prostředím
  • nakupování na internetu
  • ekonomická témata (v bance, hodnocení prodejů ve firmě, diskuse o růstu/poklesu ekonomiky, ekonomická krize ve Španělsku apod.)

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • En equipo.es 1 – vybrané kapitoly pro sjednocení úrovně (lekce 5 – 8)
  • En equipo.es 2 (lekce 1-4)
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů španělštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma