Kurzy češtiny pro cizince Brno 

Většina našich studentů - cizinců navštěvuje skupinové kurzy češtiny. Aby měl každý student dostatek prostoru na procvičování mluveného slova, češtinu vyučujeme v počtu 4 až max. 8 studentů.  Všechny naše kurzy češtiny probíhají v modrých učebnách v centru Brna.

Nejčastěji vypisujeme standardní kurzy českého jazyka, které probíhají jednou až dvakrát týdně. Určeny jsou především cizincům, kteří mají na učení češtiny čas a chtějí se studiu věnovat kontinuálně delší dobu. Těm, kteří se chtějí naučit základy češtiny v krátkém čase, doporučujeme intenzivní kurzy.

Naše kurzy češtiny pro cizince jsou rozděleny do 5 základních úrovní, které čítají celkem 10 na sebe navazujících kurzů všeobecné češtiny. Pokud si nejste jisti svou úrovní, využijte náš rozřazovací test z češtiny, příp. si přes kancelář domluvte návštěvu některého z již probíhajících kurzů. 

A co vás naučíme? Koukněte na vypracované sylaby kurzů češtiny pod tabulku níže.

Skupinové kurzy češtiny pro cizince Brno

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Čeština pro ciz.
Úplní začátečníci
Pondělí 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)

Středa 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
13.01.2021
08.03.2021
32x
45 min.
4 000 Kč
Volná místa
Poznámka: ONLINE course (Zoom)
Čeština pro ciz.
Mírně pokročilí 1
Úterý 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
Katka G.


Čtvrtek 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Katka G.
12.01.2021
04.03.2021
32x
45 min.
4 000 Kč
Volná místa
Poznámka: ONLINE course (Zoom)
Čeština pro ciz.
Středně pokročilí 1
Úterý 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Katka G.


Čtvrtek 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
Katka G.
12.01.2021
04.03.2021
32x
45 min.
4 000 Kč
Volná místa
Poznámka: ONLINE course (Zoom)

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

Kurz češtiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

Tento kurz je určen pro úplné začátečníky bez jediné znalosti jazyka a pro ty, kteří již mají minimální znalosti nebo si chtějí osvěžit základy češtiny.

Typ kurzu:

 • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, čtení, psaní a poslechová cvičení
 • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích

Na konci kurzu:

 •  se budu schopný představit, mluvit o své osobě, o svých vlastnostech a zálibách
 •  budu umět popsat svoji rodinu
 •  budu rozumět časovým údajům (čas, datum, dny, měsíce, roční období, roky a věk)
 •  budu umět počítat od 0 do 10 000
 •  budu schopen sdělit jednoduchými větami a frázemi své potřeby svému okolí a rozumět, co lidé v běžných situacích říkají
 •  budu rozumět informačním a orientačním tabulím
 •  budu schopen komunikovat v restauraci, v supermarketu i v obchodě
 • budu schopen komunikovat v minulém čase

Z gramatiky zvládnu:

 • gramatický rod
 • zájmena (osobní, ukazovací, přivlastňovací)
 • přítomný čas sloves a jeho zápor
 • minulý čas sloves a jeho zápor
 • akuzativ singuláru
 • modelově lokál singulárucesky krok za krokem 1

Konverzační témata:

 • pozdravy a zdvořilostní fráze, formální a neformální konverzace
 • představení se
 • základní popis cesty a orientace ve městě
 • jídlo (ovoce, zelenina, jídlo, pití)
 • dialog v restauraci, v supermarketu a v obchodě
 • já a moje rodina
 • základní popis věcí i osob a jejich vlastností
 • moje práce, koníčky, sport, každodenní aktivity

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Česky krok za krokem (lekce 1 – 6)
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů češtiny

Kurz češtiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1 nebo pro ty, kteří zvládli základy jako gram. rod, časování sloves v přítomném a minulém čase, akuzativ sg; mají omezenou slovní zásobu – např. dokáží se představit, objednat si v restauraci atd.; zvládnou velmi jednoduchými větami komunikovat v přítomném a minulém čase)

Typ kurzu:

 • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích
 • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, psaní, čtení a poslechová cvičení

Na konci kurzu:

 • budu umět popsat kde a jak bydlím, jaké mám vybavení bytu a jaké činnosti doma dělám
 • budu schopen komunikovat v budoucím čase
 • budu umět vyjádřit datum, měsíce a roční období
 • budu schopen mluvit o své dovolené
 • zvládnu téma cestování a rezervaci hotelu a zájezdu
 • budu znát části lidského těla
 • budu schopen komunikovat u lékaře (např. popsat jednoduchými větami svoje zdravotní problémy)
 • budu se umět zeptat na cestu a také ji podrobně popsat

Z gramatiky zvládnu:

 • místní prepozice
 • budoucí čas sloves
 • imperfektivní a perfektivní slovesa a jejich užití
 • nominativ a akuzativ plurálu
 • genitiv singuláru a jeho užití
 • slovesa pohybu a jejich předponycesky krok za krokem 1

Konverzační témata:

 • bydlení - můj dům a byt
 • můj víkend
 • podrobnější popis osoby
 • u lékaře, v nemocnici a v lékárně
 • cestování a dovolená
 • domácí práce
 • volný čas
 • místo, kde bydlíme - orientace ve městě, služby a obchody
 • tradiční svátky

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Česky krok za krokem 1 (lekce 7 – 12)
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů češtiny

Kurz češtiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz češtiny je určen pro zájemce, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2 nebo pro studenty, kteří mají zvládnuté základy (např. se umí jednoduchými větami vyjádřit v přítomném, minulém i budoucím čase ke každodenním situacím, chápou a umí rozlišovat perfektivní a imperfektivní slovesa)

Typ kurzu:

 • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích
 • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, psaní, čtení a poslechová cvičení

Na konci kurzu:

 • budu umět vyjádřit omluvu, výmluvu, přání, prosbu, radu nebo návrh
 • budu umět popsat, jaké je počasí a rozumět předpovědi
 • budu schopen podrobně popsat vlastnosti a charakter člověka
 • budu schopen nakupovat oblečení a mluvit o něm
 • budu umět popsat vztahy v rodině a ve společnosti
 • budu umět jednoduchými větami vyjádřit svoje názory a postoje
 • budu rozumět krátkým informačním zprávám
 • budu schopen napsat strukturovaný životopis, vyplnit osobní údaje do žádostí a formulářů, napsat správně dopis, e-mail a vést telefonní hovor

Z gramatiky zvládnu:

 • kondicionál a kondicionální věty
 • příslovce a stupňování adjektiv
 • skloňování neurčitých a vztažných zájmen
 • dativ singuláru a jeho užití
 • instrumentál singuláru a jeho užití
 • lokál singuláru a jeho užitícesky krok za krokem 1

Konverzační témata:

 • výmluvy a přání
 • podrobný popis a charakteristika člověka
 • počasí
 • móda a oblečení
 • stěhujeme se
 • technologie a komunikace - telefonní dialogy a pravidla písemné korespondence
 • vztahy mezi lidmi
 • životní etapy a životopis

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Česky krok za krokem 1 (lekce 13 – 18)
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů češtiny

Kurz češtiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz češtiny je určen pro zájemce, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, nebo pro studenty, kteří mají zvládnuté pokročilejší základy (např. ovládají všechny časy v češtině, kondicionál, stupňování adjektiv a tvoření adverbií, použití dativu, instrumentálu a lokálu)

Typ kurzu:

 • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích
 • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, psaní, čtení a poslechová cvičení

Na konci kurzu:

 • budu schopen porozumět příkazům a zákazům i je sám dávat
 • budu umět požádat, udělit rady a pokyny
 • budu umět oslovit přátele, kolegy i členy rodiny stylově odlišnými způsoby
 • budu umět napsat a přečíst recept, vyjádřit počet, objem, váhy a míry
 • budu rozumět inzerátům s nabídkou práce a budu umět vést konverzaci při pracovním pohovoru
 • budu umět mluvit o tématech týkajících se kultury, literatury a umění
 • získám informace o základních českých reáliích, historii, geografii, kultuře a jazykovém rozrůznění

Z gramatiky zvládnu:

 • imperativ
 • věty se spojkami „aby“, „ať“, „že“
 • vokativ singuláru
 • deminutiva
 • genitiv partitivní a posesivní
 • genitiv plurálu a nominativ plurálu mužského životného rodu
 • stupňování adverbií
 • zájmeno „svůj“ a reflexivní zájmena „se“, „si“
 • trpný rod sloves – reflexivní pasivum
 • základní prvky obecné češtiny

cesky krok za krokem 1Konverzační témata:

 • rodiče a děti, výchova, příkazy a zákazy
 • vaření
 • zvířata
 • práce
 • kultura
 • české reálie

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Česky krok za krokem 1 (lekce 19 – 24)
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů češtiny

Kurz češtiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

Tento kurz českého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2 nebo pro ty, kteří mají dobrou znalost jazyka. Studenti ovládají všechny pády v jednotném čísle a slovesné časy, umí použít jednoduchý kondicionál, imperativ a rozumí použití imperfektivních a perfektivních sloves.

Typ kurzu:

 • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích
 • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení

Na konci kurzu:

 • budu umět představit sebe a své okolí a zvládnu pokročilé zdvořilostní fráze při seznamování
 • budu schopen vyplnit formulář, vytvořit vlastní strukturovaný životopis a napsat motivační dopis
 • budu schopen popsat svou rodinu a svoje okolí a vztahy mezi lidmi
 • budu schopen plynule komunikovat v restauraci, v supermarketu i v obchodě
 • budu schopen popsat svoje okolí, kde a jak bydlím a popsat cestu
 • porozumím inzerátům, budu schopen na ně zareagovat a vytvořit svůj vlastní
 • porozumím receptům a budu schopen je sám vytvořit
 • budu umět mluvit o své práci a zaměstnání
 • budu umět konverzovat na probraná témata a vyjádřit své názory a postoje za použití pokročilých frází a obratů
 • budu umět napsat delší texty na probraná témata

Z gramatiky zvládnu:

 • gramatické termíny, rod, deklinaci kdo, co, někdo, něco, nikdo, nic
 • rozdíly mezi spisovnou a obecnou češtinou
 • prepozice s místním významem
 • akuzativ, lokál, genitiv a instrumentál v jednotném čísle a základní formy těchto pádů v množném číslecesky krok za krokem

Konverzační témata:

 • představování a společenské fráze při seznamování
 • rodina a rodinné vztahy
 • restaurace, supermarket a obchod
 • bydlení: dům a byt, inzeráty
 • cestování a dovolená, rezervace hotelu a zájezdu
 • recepty
 • práce, strukturovaný životopis a motivační dopis

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Česky krok za krokem 2 (lekce 1-5)
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů češtiny

Kurz češtiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

Kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1 nebo pro ty, kteří mají dobrou znalost jazyka. Studenti mají základní znalost všech pádů v jednotném čísle substantiv, adjektiv a zájmen.

Typ kurzu:

 • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v různých situacích
 • důraz je kladen na nácvik konverzace, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení

Na konci kurzu:

 • budu umět prezentovat sebe a svoje názory, budu umět konstruktivně oponovat a diskutovat na různá témata
 • budu umět vyplnit a napsat žádosti a formuláře
 • budu vědět, jak vyřídit reklamaci a stížnost
 • budu rozumět návodům a manuálům
 • budu schopen mluvit o své kultuře, zvycích a tradicích
 • budu umět popsat sportovní aktivity, které mě zajímají

Z gramatiky zvládnu:

 • dativ singuláru u substantiv, adjektiv a zájmen a model pro dativ plurálu
 • nominativ a akuzativ plurálu u substantiv, adjektiv a zájmen
 • vid a významy předpon u sloves
 • čas a datum, časové spojky a výrazycesky krok za krokem

Konverzační témata:

 • narozeniny, svátky a výročí
 • lidé a věci
 • české a mezinárodní svátky a tradice
 • sport a hry
 • muži a ženy ve společnosti

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Česky krok za krokem 2 (lekce 6-10)
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů češtiny

Kurz češtiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

Kurz je určen pro studenty s velmi dobrou znalostí jazyka a pro ty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2.

Typ kurzu:

 • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v různých situacích
 • důraz je kladen na psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení a konverzaci
 • na této úrovni je kladen velký důraz na práci s textem a obohacování slovní zásoby

Na konci kurzu:

 • budu schopen vést pokročilý dialog u doktora, v nemocnici i v lékárně
 • budu schopen detailního popisu osob
 • budu rozumět novinovým článkům
 • budu umět popsat umělecké aktivity, které mě zajímají

Z gramatiky zvládnu:

 • genitiv a lokál plurálu u substantiv, adjektiv a zájmen
 • imperativ
 • objektové konstrukce s akuzativem a s dativem
 • komparaci adjektiv a adverbií
 • posesivní adjektiva a jejich deklinaci
 • kondicionál
 • předložková spojení s různými významycesky krok za krokem

Konverzační témata:

 • zdraví a životní styl
 • kultura a umění
 • u doktora, v nemocnici a v lékárně
 • podrobný popis vnitřní i vnější charakteristiky člověka
 • tisk, noviny a časopisy
 • společnost a její hodnoty

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Česky krok za krokem 2 (lekce 11-15)
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů češtiny

Kurz češtiny - pokročilí 2 (úroveň B2, část 2.)

Kurz je určen pro studenty s velmi dobrou znalostí jazyka a pro ty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 1.

Typ kurzu:

 •  lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v různých situacích
 •  důraz je kladen na psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení a konverzaci
 •  na této úrovni je kladen velký důraz na práci s textem a obohacování slovní zásoby

Na konci kurzu:

 •  budu schopen mluvit o všech tématech a vyjádřit se k nim
 •  zvládnu interpunkci, psaní i/y, s/z, pravopis a pravidla českého pravopisu
 •  budu mít komplexní znalost české gramatiky
 •  budu umět tvořit slova odvozováním a skládáním, budu znát zkratky a zkratková slova
 •  si osvojím pokročilou slovní zásobu, kterou budu schopen aktivně používat
 •  si obohatím slovní zásobu o synonyma a antonyma, která budu schopen vhodně užívat

Z gramatiky zvládnu:

 • spojky a spojovací výrazy
 • skloňování cizích a obtížných slov
 • skloňování číslovek
 • použití složitých souvětí
 • pasivum zvratné i opisné
 • reflexivní slovesa

cesky krok za krokemKonverzační témata:

 • ekologie a životní prostředí
 • počasí
 • obchodní dopisy a konverzace
 • móda a oblečení
 • pravidla silničního provozu, znalost dopravních značek
 • školství a vzdělání
 • další témata jsou vybrána na základě požadavků studentů; součástí hodin je četba novinových článků a povídek a následná debata k daným tématům

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Česky krok za krokem 2 (lekce 16-20)
 • materiály připravené lektorem, novinové články, česká beletrie (např. povídky Jana Nerudy) a odborné články

Zpět na výpis kurzů češtiny

Grafické znázornění systému kurzů češtiny pro cizince

Kurzy češtiny v Correctu se řídí Společným evropským referenčním rámcem. Využíváme 5 úrovní (A1-C1), viz obrázek.
system urovni CZ

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma