Kurzy němčiny Brno

O kurzy němčiny zaznamenáváme v poslední době stále větší zájem. Němčina se stává stále více vyhledávaným jazykem, neboť si mnozí uvědomují, že znalost němčiny je v Evropě a celkově v pracovním světě velké plus. Následující čísla mluví za své: 88 miliónů občanů EU mají němčinu jako svůj mateřský jazyk, tím je němčina v Evropské unii nejčastěji mluvená rodná řeč; 90 % německy mluvících firem v ČR neustále hledá spolupracovníky, kteří mluví německy, a konečně např. ročně navštíví Českou republiku 2 milióny Němců a Rakušanů.

Všechny zmíněné fakty hrají ve prospěch účasti v některém z kurzů němčiny. Na výběr jsou kurzy němčiny několika úrovní. Všechny naše kurzy němčiny probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů. V nabídce jsou také velmi populární online kurzy němčiny, probíhající v programu Zoom. 

Pokud si nejste jisti svou úrovní, využijte náš online rozřazovací test z němčiny, případně sylaby kurzů níže.

Veřejné kurzy - kurzy němčiny Brno/ Online kurzy němčiny

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Němčina
Začátečníci 2
Pondělí 18:00 - 19:30
(Jakubská 1, Brno)
Iveta T.

08.07.2024
16.09.2024
33x
45 min.
3 100 Kč
Volná místa
Němčina
Začátečníci 3
Čtvrtek 16:15 - 17:45
(Jakubská 1, Brno)
Iva W.

11.07.2024
19.09.2024
22x
45 min.
3 100 Kč
Volná místa
Poznámka: Opakování učiva kurzu Začátečníci 2
Němčina
Mírně pokročilí
Pondělí 16:20 - 17:50
(Jakubská 1, Brno)
Iveta T.

08.07.2024
16.09.2024
22x
45 min.
3 100 Kč
Volná místa
Němčina
Mírně pokročilí
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
Iveta T.

22.07.2024
02.08.2024
40x
45 min.
5 500 Kč
Volná místa
Němčina
Středně pokročilí
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
05.08.2024
16.08.2024
40x
45 min.
5 500 Kč
Volná místa

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz němčiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

  Tento kurz německého jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy němčiny.

  Typ kurzu:

  Hodiny němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu umět představit sebe a lidi ve svém okolí
  • zvládnu vyplnit jednoduché formuláře
  • zvládnu se vyjádřit na jednoduchá témata v běžných situacích a říci, co se mi (ne)líbí
  • zvládnu požádat o informace přes telefon
  • budu umět jednoduchými větami a frázemi sdělit potřeby svému okolí
  • zvládnu komunikaci v obchodě a v restauraci
  • budu umět počítat od 0 do 1 000 000
  • zvládnu porozumět a odpovědět na inzerát
  • porozumím veřejným nápisům a reklamním sdělením
  • budu umět popsat svoje každodenní činnosti
  • zvládnu se zeptat, kde se co nachází
  • budu umět říci, kolik je hodin

   Z gramatiky zvládnu:

  • tvoření otázek (Was machst du?)
  • používání určitého a neurčitého členu (der/die/das; ein/eine/ein), nulový člen
  • tvoření množného čísla u podstatných jmen (Wohnungen, Tomaten)
  • časování sloves (pravidelná) a jejich zápor
  • zájmena (osobní - ich, du, er, ukazovací – dieser, přivlastňovací - mein)
  • zápory kein/keine a nicht
  • sloveso möchten
  • základní předložky (aus, in, ...)
  • příslovce místa (dort/hier)
  • slovesa s odlučitelnou předponou (Er steht früh auf.)Schritte 1

   Konverzační témata:

  • představení se (jméno, věk, povolání, odkud pocházím, koníčky)
  • já a moje rodina
  • jídlo a pití - návštěva restaurace, nakupování
  • popis místa bydliště
  • můj byt - nábytek, elektropřístroje
  • německy mluvící země a jejich tradice
  • můj den - dny v týdnu, časové údaje

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Schritte international 1 NEU Niveau A1/1 (lekce 1-5)
  • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů němčiny

 • Kurz němčiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

  Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají látku z kurzu předcházejícího, tj. Začátečníci 1.

  Typ kurzu:

  Hodiny němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • zvládnu požádat o informaci, s něčím souhlasit, něčemu/někomu odporovat a něco zamítnout
  • zvládnu vyjádřit možnosti a schopnosti, svůj úmysl a vůli něco udělat
  • budu umět hovořit o událostech a dějích, které se odehrály v minulosti
  • budu umět přijímat a odmítat návrhy, dávat rady a pokyny
  • dokážu vyplnit složitější formuláře
  • budu umět poprosit o vysvětlení
  • zvládnu základní komunikaci na cestách, zarezervuji si ubytování

   Z gramatiky zvládnu:

  • časování sloves (nepravidelná) - sehen, essen
  • skloňování podst. jmen ve 4. pádě (den Vater, einen Tee, keinen Saft)
  • modální slovesa (können, wollen, müssen, dürfen)
  • minulý čas Perfekt s haben a sein (ist gegangen, hat gewohnt)
  • minulý čas Präteritum sloves sein (war) a haben (hatte)
  • větný rámec (Ich muss schnell nach Hause laufen.)
  • nevyjádřený podmět „man
  • rozkazovací způsob (Rufen Sie mich an!)Schritte 1

   Konverzační témata:

  • počasí a jeho předpověď, roční období, světové strany
  • volný čas a záliby
  • svět práce a pracovní nabídky, povolání
  • telefonní rozhovor
  • cestování – rezervace a ubytování se v hotelu

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Schritte international 1 NEU Niveau A1/1 (lekce 6-7) + Schritte international 2 NEU Niveau A1/2 (lekce 8-9)
  • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů němčiny

 • Kurz němčiny - začátečníci 3 (úroveň A1, část 3.)

  Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Začátečníci 1 a 2.

  Typ kurzu:

  Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu umět někomu poradit
  • si zvládnu domluvit schůzku, příp. se objednat k lékaři
  • budu umět popsat své zdravotní problémy
  • se zvládnu zeptat na cestu a popsat ji někomu
  • budu umět požádat o informace na nádraží a radu/pomoc v obchodě
  • zvládnu si telefonicky objednat jídlo, překlad, opraváře
  • budu umět někomu popřát
  • napsat pozvánku, příp. na ni zareagovat

   Z gramatiky zvládnu:

  • přivlastňovací zájmena (dein, sein, ihr, unser)
  • modální sloveso „sollen
  • předložky se 3. a 4. pádem (an, auf, hinter, in, neben, unter,...)
  • zdvořilostní fráze s Konjunktiv II (würde, könnte)
  • slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými příponami (an-, aus-, auf-, zu- ...machen)
  • slovesa se 4. pádem (gefallen, gehören, stehen, ...)
  • sloveso „mögen
  • řadové číslovky (die erste, der zweite)
  • osobní zájmena ve 3. a 4. pádě (mir, dir x mich, dich)
  • stupňování (gut – besser – am besten)
  • spojka „denn
  • časování slovesa „werdenSchritte 2

   Konverzační témata:

  • lidské tělo a zdravotní stav
  • dopravní prostředky a jízdní řád
  • klientský servis
  • oblečení a móda - nakupování
  • záliby
  • svátky a slavnosti, pozvánky

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Schritte international 2 NEU Niveau A1/2 (lekce 10-14)
  • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů němčiny

 • Kurz němčiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

  Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 3, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku z kurzů Začátečníci 1, 2 a 3.

  Typ kurzu:

  Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu umět popsat složitější rodinné vztahy
  • dovedu vyprávět o svých zkušenostech a zážitcích z cest
  • budu schopen vyjádřit svůj postoj k určité situaci
  • dokážu zdvořile požádat o pomoc
  • zvládnu napsat dopis nebo e-mail
  • dovedu vést rozhovor v restauraci
  • dokážu vést telefonát na pracovišti a řešit pracovní korespondenci

   Z gramatiky zvládnu:

  • vedlejší věty se spojkou „weil
  • minulý čas Perfekt sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
  • 2. pád (Julias Mutter) a předložka von (der Vater von Julia)
  • předložky se 3. a 4. pádem (auf den Tisch - auf dem Tisch)
  • slovesa stellen x stehen, legen x liegen
  • směrová příslovce (rein, hinaus, runter, raus)
  • spojka „wenn
  • Konjunktiv II (sollte)
  • přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě (Meiner ist kaputt. Kann ich deinen haben?)Schritte 3

   Konverzační témata:

  • rodina a příbuzní
  • bydlení
  • cestování
  • dopisování
  • jídlo a pití
  • svět práce
  • dovolená, prázdniny

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Schritte international 3 NEU Niveau A2/1 (lekce 1-4)
  • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů němčiny

 • Kurz němčiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

  Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku daného kurzu (Mírně pokročilí 1).

  Typ kurzu:

  Hodiny němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu umět vyjádřit své pocity a názory
  • dokážu mluvit o svých zálibách
  • budu umět dávat rady a tipy, jak se udržet fit
  • zvládnu vyprávět o školním systému a vzpomínkách na školní léta
  • dokážu se zorientovat v kurzech dalšího vzdělávání
  • budu umět hovořit o svém současném zaměstnání a kariéře
  • dokážu vyjadřovat své nápady, návrhy a prosby a přání
  • zvládnu něco porovnat, popsat různé předměty

   Z gramatiky zvládnu:

  • zvratná slovesa (sich verabschieden)
  • slovesa s předložkami (bitten um, fragen nach)
  • zájmenná příslovce (Worauf? - Darauf)
  • minulý čas Präteritum modálních sloves (musste, konnte)
  • vedlejší věty se spojkou „dass
  • postavení více předmětů ve větě (Ich kaufe es ihm.)
  • Konjunktiv II (wäre, hätte, könnte, würde)
  • skloňování přídavných jmen po členu neurčitém (ein alter Mann)
  • stupňování přídavných jmen (klein, kleiner, am kleinsten)
  • srovnání pomocí „alsSchritte 3

   Konverzační témata:

  • sport a fitness
  • zdraví
  • škola a vzdělání, kurzy
  • svátky, slavnosti a dárky
  • víkend - volný čas, víkendové aktivity
  • zařizování bytu
  • nakupování a prodej různých předmětů, reklama, letáky

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Schritte international 3 NEU Niveau A2/1 (lekce 5-7), Schritte international 4 NEU Niveau A2/2 (lekce 8-9)
  • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů němčiny

 • Kurz němčiny - mírně pokročilí 3 (úroveň A2, část 3.)

  Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Mírně pokročilí 1 a 2.

  Typ kurzu:

  Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu umět požádat o informace na poště a informovat se v bance u přepážky
  • dokážu mluvit o službách, způsobech platby a otevřít si účet v bance
  • budu umět popsat cestu a navigovat druhého z bodu A do bodu B
  • porozumím i komplexnějším psaným a poslechovým textům   
  • zvládnu popsat nejrůznější produkty, dopravní situaci, počasí
  • se bez problémů zdvořile dovedu omluvit

   Z gramatiky zvládnu:

  • skloňování přídavných jmen po členu určitém (der junge Mann)
  • trpný rod v přítomné čase (Der Name wird hier aufgeklebt.)
  • spojka „deshalb
  • časové a místní předložky
  • skloňování přídavných jmen po členu nulovém (kleines Häuschen mit großem Balkon)
  • nepřímé otázky s was, wer, ob (Weißt du, was das heißt?)
  • sloveso „lassen
  • opakování: Perfekt a Präteritum, Konjunktiv II
  • opakování: hlavní a vedlejší věty, souřadné a podřadné spojky
  • opakování slovotvorby - přídavná a podstatná jména (složeniny, zdrobněliny atd.)Schritte 4

   Konverzační témata:

  • pošta a telefon
  • dopravní informace
  • počasí
  • cestování, cesta snů
  • finance
  • život, fáze života

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Schritte international 4 NEU Niveau A2/2 (lekce 10-14)
  • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů němčiny

 • Kurz němčiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

  Tento kurz němčiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 3, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzech Mírně pokročilí 1, 2 a 3.

  Typ kurzu:

  Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu umět používat všechny minulé časy
  • budu umět utvořit vztažné věty
  • umím utvořit a použít trpný rod s modálním slovesem
  • umím zkracovat německé věty pomocí infinitivu s zu

   Z gramatiky zvládnu:

  • vztažné věty
  • Konjunktiv II (nereálné podmínkové věty)
  • minulý čas Plusquamperfekt (Ich hatte trainiert.)
  • druhý pád (Der Rat eines Fachmanns)
  • trpný rod s modálním slovesem (Allergien können nachgewiesen werden.)
  • infinitiv s zuSchritte 5

   Konverzační témata:

  • štěstí v životě, životní sny
  • zábava
  • četba, filmy, hudba
  • zdravý životní styl
  • zaměstnání, brigáda, praxe
  • jazyky a pocity

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Schritte international 5 NEU Niveau B1/1 (lekce 1-4)
  • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů němčiny

 • Kurz němčiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

  Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probíranou v daném kurzu.

  Typ kurzu:

  Hodiny němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu umět používat všechny minulé časy
  • budu umět utvořit vztažné věty
  • umím utvořit a použít trpný rod s modálním slovesem
  • umím zkracovat německé věty pomocí infinitivu s zu
  • znám a umím používat dvojčlenné spojky (zwar….aber)
  • znám časovou souslednost v německém jazyce

   Z gramatiky zvládnu:

  • minulý čas Plusquamperfekt
  • trpný rod s modálním slovesem
  • infinitiv s um zu, statt zu, ohne zu
  • dvojčlenné spojky (je - desto, weder - noch)
  • nereálné přací věty s Konjuktivem II (Hätte ich doch bloß weitergeträumt!)
  • spojky als ob, während, nachdem, bevorSchritte 5

   Konverzační témata:

  • hledání nového zaměstnání
  • bydlení - vesnice X město
  • mezi přáteli
  • popis produktu
  • technika ve všedním životě

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Schritte international 5 NEU Niveau B1/1 (lekce 5-7), Schritte international 6 NEU Niveau B1/2 (lekce 8-9)
  • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů němčiny

 • Kurz němčiny - středně pokročilí 3 (úroveň B1, část 3.)

  Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku z kurzů Středně pokročilí 1 a 2.

  Typ kurzu:

  Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • rozumím hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné němčiny týkajících se běžných témat, se kterými se pravidelně setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd.
  • umím si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví německy
  • umím napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají
  • dokážu popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umím stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány

   Z gramatiky zvládnu:

  • budoucí čas werden + infinitiv
  • předložky innerhalb a außerhalb
  • spojky da, seitdem, bis, indem, ohne dass, außer
  • skloňování vystupňovaných přídavných jmen
  • tvoření přídavných jmen ze sloves
  • trpný rod v minulých časech
  • předložkové vazby sloves (denken an, warten auf)Schritte 6

   Konverzační témata:

  • reklama, komunikace a média
  • v cizině
  • politika a dějiny
  • Evropa
  • pomoc a rady
  • lidé

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Schritte international 6 Neu Niveau B1/2 (lekce 10-14)
  • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů němčiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma