Kurzy italštiny Brno

Naučte se italsky v některém z našich kurzů italštiny. Připravili jsme pro vás kurzy italského jazyka několika úrovní, všechny naše kurzy italštiny probíhají v modrých učebnách v samém centru Brna v počtu 4 až 8 studentů. V nabídce jsou také velmi populární online kurzy italštiny.

Pokud nepokračujete ve studiu v některém z navazujících kurzů, udělejte si pro správné určení úrovně a výběr vhodného kurzu italštiny náš online rozřazovací test, případně využijte sylaby jednotlivých kurzů italštiny níže.

Veřejné kurzy - kurzy italštiny Brno/ Online kurzy italštiny

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Italština
Úplní začátečníci
Středa 17:00 - 19:15
(Kozí 2, Brno)
Michaela B.
14.07.2021
29.09.2021
33x
45 min.
3 800 Kč
Volná místa
Italština
Středně pokročilí
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Kozí 2, Brno)
09.08.2021
20.08.2021
40x
45 min.
4 400 Kč
Volná místa

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz italštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

  Tento kurz italštiny je určen pro úplné začátečníky a také pro ty, kteří mají minimální znalosti a chtějí si osvěžit naprosté základy tohoto jazyka.

  Typ kurzu:

  Lekce italštiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné italské výslovnosti a osvojování si nových slov a jejich použití v jednoduchých větách.

  Učebnice současné italštiny

  Na konci kurzu:

  • budu umět pozdravit, představit se, navázat kontakt, poprosit, poděkovat
  • budu schopen orientovat se v jídelním lístku a objednat si jídlo
  • budu umět pozvat někoho k nějaké činnosti, přijmout a odmítnout pozvání
  • se dokážu zeptat na čas/hodinu a na informace ohledně otevírací doby, jízdních řádů, televizního programu
  • se zvládnu zeptat na cestu a zároveň ji popsat druhé osobě
  • budu schopen poskytnout základní informace o své osobě, práci, zálibách

  Z gramatiky zvládnu:

  • zájmena osobní (io - já)
  • použití členu určitého (il/lo/l’/la) a neurčitého (un/uno/una/un’)
  • gramatický rod (la ragazza/il ragazzo)
  • množné číslo podstatných a přídavných jmen (le ragazze italiane/i ragazzi italiani)
  • časování pravidelných sloves I., II. a III. třídy (parlare – mluvit, prendere – vzít, dormire - spát)
  • některá nepravidelná slovesa (essere - být, avere - mít, andare - jít, fare - dělat, dare - dát, uscire – jít ven)
  • modální slovesa (potere – moci)
  • tvoření otázky a záporu (Non parlo italiano. - Nemluvím italsky. / Parli italiano? – Mluvíš italsky?)
  • spojení předložek se členem určitým (di + il = del, di + la = della, ...)
  • základní číslovky 1 – 100

  Konverzační témata:

  • pozdravy a představení se
  • země, jazyky a národnosti
  • v restauraci (italské jídlo a pití)
  • volný čas, záliby

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 1-4
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

  Tento kurz italského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Začátečníci 1 (základy italské výslovnosti, osobní a přivlastňovací zájmena, člen určitý a neurčitý, množné číslo podstatných a přídavných jmen, časování sloves I., II. a III. třídy, časování modálních a základních nepravidelných sloves, spojení předložek se členem určitým).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných situacích, ve kterých se student může při cestách do Itálie ocitnout. Důraz je kladen především na rozvoj komunikačních dovedností, dále pak na mluvení a psaní bez gramatických chyb a nácvik poslechu.

  Učebnice současné italštiny

  Na konci kurzu:

  • budu schopen promluvit o své rodině
  • dokážu porozumět italským inzerátům, zvládnu sestavit jednoduchý inzerát (hledání práce/bydlení)
  • budu umět podrobně popsat svůj dům včetně rozmístění nábytku
  • dokážu si objednat lístky (do divadla, kina) a jízdenky (přes internet, telefonicky)
  • se budu schopen orientovat v nabídce cestovních kanceláří, vybrat si dovolenou
  • zvládnu zatelefonovat do hotelu, zamluvit si pokoj
  • budu schopen porozumět běžným hlášením na nádraží/na letišti
  • dokážu detailně popsat svou denní rutinu, každodenní činnosti
  • budu umět vyjadřovat děje, které se staly v minulosti

  Z gramatiky zvládnu:

  • přivlastňovací zájmena (mio - můj) a zájmeno tutto (tutta la classe/tutto il mondo/tutti e due i ragazzi)
  • tázací zájmena quale, che, come (Qual’è la tua macchina? - Které je tvoje auto?/Com’è la tua macchina? – Jaké je tvoje auto?/Che macchina hai? – Co máš za auto?)
  • tvoření záporu pomocí non...più, mai, niente, nulla, nessuno (Non dico più nulla. – Už nic neřeknu./Non arriva mai tardi a lezione. – Nikdy nepřijde pozdě na hodinu.)
  • časování nepravidelných sloves sapere – vědět, bere - pít, venire – přijít
  • modální slovesa volere – chtít, dovere – muset
  • zájmena osobní přízvučná (io - me, tu – te, ...) a nepřízvučná (io – mi, tu – ti, ...)
  • tvoření zdrobnělin pomocí přípon (casa – casetta, piccolo - piccolino)
  • trpný rod tvořený zvratným zájmenem si (Si va. – Jde se./Si mangia. – Jí se.)
  • zvratná slovesa (chiamarsi – jmenovat se, alzarsi – vstávat, ...)
  • tvoření příslovcí z přídavného jména (vero – veramente, generale - generalmente)
  • minulý čas složený – il passato prossimo (ho parlato – mluvil jsem, sono andato – šel jsem)
  • základní číslovky 1 – 1000, řadové číslovky 1 – 10
  • měsíce a data

  Konverzační témata:

  • rodina
  • každodenní činnosti
  • bydlení (různé typy bydlení, nábytek, jazyk inzerátů)
  • cestování, dopravní prostředky (na nádraží, na letišti)
  • dovolená, ubytování

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 5-8
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

  Tento kurz italštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Začátečníci 1 a 2 (základy italské výslovnosti, osobní, přivlastňovací a tázací zájmena, přízvučná a nepřízvučná zájmena, použití členů určitých a neurčitých, časování pravidelných, nepravidelných a modálních sloves, trpný rod, zvratná slovesa a složený minulý čas - passato prossimo).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných komunikačních situacích a na rozšíření stávající slovní zásoby. Kromě gramatické správnosti je důraz kladen také na nácvik správné výslovnosti, intonace a plynulost projevu.

  Učebnice současné italštiny

  Na konci kurzu:

  • zvládnu vést telefonický rozhovor, objednat se u lékaře, domluvit si schůzku
  • budu schopen nakupovat v různých typech obchodů, zeptat se na informace ohledně zboží
  • budu umět popsat děje odehrávající se v minulosti a rozlišovat přitom mezi složeným časem (passato prossimo) a imperfektem
  • zvládnu se orientovat mezi nejvýznamnějšími představiteli italské kinematografie
  • dokážu vyjádřit své preference, říct co se mi líbí a co ne
  • budu schopen vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas s názory ostatních ve formální i neformální situaci
  • budu umět popsat počasí typické pro určité roční období, mluvit o aktuálním počasí
  • dokážu mluvit o svých plánech do budoucna

  Z gramatiky zvládnu:

  • příčestí minulé ve spojení s předmětem přímým (L’ho salutato. – Pozdravil jsem ho./L’ho salutata. – Pozdravil jsem ji.)
  • použití zájmenné částice ne (Ne parlo. - Mluvím o něm./Che cosa ne dici? – Co tomu říkáš?)
  • procenta a výrazy množství (un chilo, un etto, un litro, ...)
  • imperfektum – minulý čas (parlavo – mluvil jsem, facevo – dělal jsem)
  • krácení vět předmětných a účelových infinitivem (Ti prego di tornare. – Prosím tě, aby ses vrátil./Sono in Italia per il lavoro. – Jsem v Itálii kvůli práci.)
  • budoucí čas pravidelných a nepravidelných sloves (parlare – parlerò, essere - sarò)
  • podmínkové souvětí I. typu (Se pioverà, resterò a casa. – Jestli bude pršet, zůstanu doma.)

  Konverzační témata:

  • telefonování
  • nakupování
  • oblečení
  • ovoce a zelenina
  • kultura (divadlo, filmy, hudba)
  • počasí
  • roční období a měsíce roku

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 9-12
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

  Tento kurz italského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Mírně pokročilí 1 (osobní, přivlastňovací a tázací zájmena, přízvučná a nepřízvučná zájmena, použití členů určitých a neurčitých, časování pravidelných, nepravidelných a modálních sloves, trpný rod, zvratná slovesa, minulé časy – passato prossimo a imperfetto, budoucí čas, příčestí minulé s předmětem přímým, podmínkové souvětí I. typu).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka nejen v běžných komunikačních situacích, ale také v situacích, které vyžadují erudovanější ústní nebo písemný projev. Kromě rozšiřování stávající slovní zásoby je důraz kladen také na gramatickou správnost, výslovnost, intonaci a plynulost projevu.

  Učebnice současné italštiny

  Na konci kurzu:

  • budu schopen popsat rozdíly ve školním systému Itálie a ČR
  • zvládnu vyprávět o svém životě a napsat svůj životopis
  • dokážu diskutovat o výhodách a nevýhodách života ve městě a na venkově
  • dokážu se orientovat v jízdních řádech, najít vhodný spoj, koupit lístek přes internet
  • budu schopen vyřídit si základní věci na italském úřadě/v bance/na poště
  • dokážu pojmenovat základní ikony na počítači, následovat instrukce ohledně práce na počítači
  • zvládnu podat informace o svém zdravotním stavu, popsat své zdravotní problémy
  • budu umět vyjádřit své názory a postoje a volit k tomu výrazy vhodné pro danou komunikační situaci

  Z gramatiky zvládnu:

  • použití zájmenné částice ci (Ci vado domani. – Jdu tam zítra./Non ci credo. - Nevěřím tomu.)
  • podmiňovací způsob přítomný (parlare - parlerei) a minulý (parlare - avrei parlato)
  • minulý infinitiv po předložkách dopo, di, senza, per (Mi dispiace di non averti chiamato. – Je mi líto, že jsem ti nezavolal.)
  • pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných jmen a příslovcí (veloce – più veloce - il più veloce/buono – migliore - ottimo)
  • imperativ – rozkazovací způsob (parlare: parla – mluv, parli – mluvte, non parlare - nemluv)
  • neosobní slovesné tvary (occorre, basta, bisogna)
  • konjunktiv přítomný (parlare - parli) a minulý (parlare – abbia parlato)
  • faktitivní sloveso fare (mi ha fatto ridere. – Rozesmál mne.)
  • dvojí rod některých podstatných jmen (il dito – le dita)

  Konverzační témata:

  • vzdělání, škola, školní systém v Itálii a v ČR
  • život ve městě a na venkově
  • cestování
  • u lékaře, zdraví, zdravotní problémy
  • další témata dle přání a zájmů studentů

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 13-16
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

  Tento kurz italštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurzy Mírně pokročilí 1 a 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daných kurzech (přízvučná a nepřízvučná zájmena, časování pravidelných, nepravidelných a modálních sloves, trpný rod, zvratná slovesa, minulé časy – passato prossimo a imperfetto, budoucí čas, příčestí minulé s předmětem přímým, podmínkové souvětí I. typu, podmiňovací způsob přítomný a minulý, minulý infinitiv, pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných jmen a příslovcí, imperativ, konjunktiv přítomný a minulý).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka nejen v běžných komunikačních situacích, ale také v situacích, které vyžadují erudovanější ústní nebo písemný projev. Kromě rozšiřování stávající slovní zásoby je důraz kladen také na gramatickou správnost, výslovnost, intonaci a plynulost projevu.

  Učebnice současné italštiny

  Na konci kurzu:

  • budu dokážu porozumět sportovním zprávám, popsat oblíbené sporty
  • zvládnu popsat nejdůležitější památky v mém městě
  • budu schopen se orientovat v mapě města, zeptat se na informace ohledně památek, dopravy
  • budu umět objednat si stůl v restauraci, objednat si jídlo, pochválit nebo stěžovat si na jídlo/servis
  • dokážu se orientovat v jídelním lístku, popsat typická italská jídla
  • budu mít základní přehled o italském politickém systému a politických stranách
  • díky konjunktivům budu schopen vyjádřit své postoje v různých situacích (domněnku, předpoklad, nejistotu, vůli, přání, nutnost)

  Z gramatiky zvládnu:

  • dělivý člen (Ci sono dei ragazzi. – Jsou tady nějací kluci.)
  • vztažná zájmena (È lo sport di cui si parla molto. – Je to sport, o kterém se hodně mluví./È l’amico a cui ho telefonato. – Je to kamarád, kterému jsem volal.)
  • trpný rod (Le lettere sono già spedite. – Dopisy už jsou odeslány.)
  • il gerundio presente - přechodník přítomný (parlare - parlando)
  • konjunktiv imperfekta pravidelných a nepravidelných italských sloves (parlare – parlassi, fare - facessi)
  • podmínková souvětí I., II. a III. typu (Se parlerò bene l’taliano, potrò lavorare in una banca italiana./Se parlassi bene l’italiano, potrei lavorare in una banca italiana./Se avessi parlato bene l’italiano, avrei potuto lavorare in una banca italiana.)
  • konjunktiv trapassata (parlare – avessi parlato)
  • časová souslednost (Mi ha scritto che stava male. – Napsal, že mu není dobře./Mi ha detto che sarebbe tornato il giorno dopo. – Řekl mi, že přijede následující den.)

  Konverzační témata:

  • popis vlastností, horoskopy
  • sport
  • ve městě
  • v restauraci
  • typické italské jídlo a pití
  • politický systém v Itálii a v ČR
  • další témata dle přání a zájmů studentů

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 17-20
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

  Tento kurz italštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v Učebnici současné italštiny (1. díl).

  Typ kurzu:

  Lekce italštiny jsou zaměřeny na využití jazyka pro práci a studium, například pro získání zaměstnání či absolvování zahraniční stáže. Důraz je kladen na osvojení hovorových vazeb nutných pro plynulou konverzaci a různých rčení, jakož i na slovní zásobu spojenou s italským univerzitním prostředím a pracovním trhem.

  Na konci kurzu:

  • budu umět plynule hovořit s přáteli a zapojit se do konverzace ve skupině
  • napsat CV a průvodní dopis
  • budu rozumět vysokoškolskému systému hodnocení a vysokoškolským titulům
  • budu schopen absolvovat pracovní pohovor
  • budu umět správně v kontextu použít různé konverzační vazby a italská rčení
  • umím povyprávět i sepsat delší příběh, který se odehrál v minulosti
  • budu umět správně sestavit složitější souvětí

  Z gramatiky zvládnu:

  • osobní zájmena prostá i spojená (Gliel’ho detto. Puoi prestarmela?)
  • použití částic „ci“ a „ne“ (Vuoi parlarne? Non ce l’ho.)
  • rozkazovací způsob a jeho spojení se zájmenem (Fammi sapere! Non prestargliela!)
  • zájmenná slovesa (andarsene, farcela, infischiarsene…)
  • zájmena vztažná (che, cui, il/la quale, colui/coloro che)
  • gerundium v průběhové vazbě (sto scendendo, stavo parlando…)
  • vyjádření úmyslu (sto per andarmene, stavo per uscire)Progetto Italiano

  Konverzační témata:

  • život na univerzitě a zkoušky
  • novinky mezi známými a adekvátní reakce (Ma dai! Chi l’avrebbe mai detto? Ma va!)
  • finance a pracovní trh

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuovo Progetto Italiano 2 (lekce 1-3)
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 • Kurz italštiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

  Tento kurz italštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2, případně o zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probíranou v prvních třech lekcích učebnice Nuovo Progetto Italiano 2.

  Typ kurzu:

  Lekce italštiny jsou zaměřeny na komunikaci spojenou s turismem a průvodcovstvím. Důraz je kladen na kultivovaný slovní i písemný projev, orientaci v italské geografii a historii i jejich kulturních aspektech a porozumění složitějšímu literárnímu textu.

  Na konci kurzu:

  • budu umět hovořit o italských městech a památkách
  • dokážu vyřešit veškeré potřeby s ubytováním
  • se budu zběžně orientovat v italské kultuře a historii
  • zvládnu být průvodcem malé skupině turistů
  • budu schopen vyjádřit své preference a názory
  • budu schopen převyprávět či napsat krátký literární útvar (např. pohádku či oblíbenou epizodu z knížky)

  Z gramatiky zvládnu:

  • většinu gramatiky srovnání: komparativy, superlativy a příslušné předložky/spojky (Milano è più grande di Ravenna, sono più barese che italiana, Toscana è il migliore paese del mondo, Firenze è bellissima)
  • passato remoto a trapassato remoto (Romolo uccise Remo, Augusto fu il primo imperatore romano)
  • konjunktiv přítomný a minulý (Penso che lui venga con noi, credo che se ne siano andati)
  • skladbu vět vedlejších s konjunktivyProgetto Italiano

  Konverzační témata:

  • turismus a cestování po Itálii
  • kulturní aspekty italské geografie
  • pohádky, příběhy, mytologie
  • životní styl a zdraví

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Nuovo Progetto Italiano 2 (lekce 4-6)
  • Gutenbergova čítanka současné italské prózy
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů italštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma