Kurzy portugalštiny Brno

Kurzy portugalštiny se řadí mezi méně vyhledávané kurzy, přesto nelze říci, že by o portugalštinu nebyl zájem. Proto jsme pro vás připravili kurzy portugalštiny pro začátečníky i navazující kurzy dalších úrovní. V našich kurzech portugalštiny vyučujeme evropskou variantu portugalštiny. Všechny naše kurzy portugalštiny probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů.
Pro výběr kurzu odpovídající Vaší úrovni využijte zpracované sylaby jednotlivých kurzů portugalštiny níže.

Veřejné kurzy - kurzy portugalštiny Brno

Sezóna:Úroveň:

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

Kurz portugalštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

Tento kurz portugalštiny je určen pro úplné začátečníky a také pro ty, kteří mají minimální znalosti a chtějí si osvěžit naprosté základy tohoto jazyka.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné portugalské výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

portugalstina-leda

Na konci kurzu:

 • se budu umět představit a vyjádřit se na jednoduchá témata v běžných situacích
 • budu znát základní návyky Portugalců a částečně i jejich kulturu (jídlo, hudbu apod.)
 • jednoduchými větami a frázemi budu schopen sdělit svoje potřeby svému okolí
 • zvládnu si objednat v restauraci a komunikovat po telefonu
 • budu umět vyjádřit své plány do budoucna, děje, co se v současnosti odehrávají, i to, co se právě událo
 • budu schopen stručně mluvit o sobě i o ostatních, zvládnu popsat svůj dům
 • budu umět názvy potravin a také počítat od 0 – 20

 Z gramatiky zvládnu:

 • použití členů (určitých: o/a/os/as, neurčitých: um/uma)
 • gramatický rod (ženský: a casa – dům; mužský: o livro – kniha)
 • časování všech pravidelných a několika základních nepravidelných sloves (ter – mít, poder – moci, ir – jít, querer – chtít, fazer – dělat, trazer – nést, dizer – říci)
 • tvoření záporu i otázky (Não falo português. – Nemluvím portugalsky. / Falas português? – Mluvíš portugalsky?)
 • použití všech čtyř sloves s významem „být“ (ser, estar, há, ficar)
 • stahování členů s předložkami (a+o = ao hotel – do hotelu, de + o = do hotel – z hotelu)
 • přechylování podstatných a přídavných jmen (o gato – kocour, a gata – kočka; bonito – hezký, bonita – hezká)
 • tvoření pravidelného množného čísla (os gatos – kocouři, as gatas – kočky)
 • zájmena osobní (eu – já), přivlastňovací (meu – můj), nepřízvučná 3. a 4. pádu
 • přítomný čas průběhový (Estou a ler. – Právě čtu.)
 • blízkou budoucnost (Vou ler. – Hodlám číst.)
 • právě ukončenou minulost (Acabo de ler o livro. – Právě jsem přečetl tu knihu.)
 • počítání 1 – 20
 • tvoření příslovcí (típico – typický → tipicamente – typicky)

 Konverzační témata:

 • představení sebe i druhých
 • země a národnosti
 • typický český i portugalský dům, jeho části i vybavení
 • typické české i portugalské jídlo a pití
 • v restauraci
 • telefonní rozhovor
 • další témata na přání studentů (rodina, vzhled, vlastnosti, lidské tělo, orientace ve městě, cestování, sporty apod.)

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Portugalština (nakladatelství LEDA, Jindrová J.; lekce 1 – 6)
 • Gramática activa 1 (nakladatelství LIDEL; vybrané kapitoly na důkladnější procvičení a zautomatizování gramatických jevů z učebnice Portugalština)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů portugalštiny

Kurz portugalštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Tento kurz portugalštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1 (A1-), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 1).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, se kterými se student v Portugalsku může setkat. Kromě správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na porozumění rodilým mluvčím z nahrávek a na konverzaci.

portugalstina-leda

Na konci kurzu:

 • budu mít informace o zámořské historii Portugalska, jeho koloniích i o širokém použití portugalštiny ve světě
 • budu mít povědomí o nejdůležitějších osobnostech Portugalska
 • budu umět vyjadřovat děje, které se staly v minulosti
 • budu schopen tvořit souvislé věty i souvětí
 • zvládnu situace jako ptaní se na cestu, na čas, budu schopen popsat lékaři své zdravotní problémy
 • budu umět hovořit o své rodině
 • zvládnu i složitější početní úkony
 • budu umět srovnávat věci a vyjádřit tak na ně svůj názor

 Z gramatiky zvládnu:

 • minulý čas jednoduchý pravidelných i nepravidelných sloves (Chegou ontem. – Přišel včera.)
 • nepravidelné množné číslo (o som → os sons, o sol → os sóis, a lição – as lições)
 • číslovky do 1000 a početní úkony, řadové číslovky 1 – 10 (primeiro – první)
 • nepravidelnosti při používání zájmen 3. a 4. pádu
 • vazby sloves fazer, estar, mudar, começar, precisar, ajudar, mudar atd.
 • časování zvratných sloves (chamar-se – jmenovat se)
 • časování dalších nepravidelných sloves (ver – vidět, vir – přijít, cair – spadnout, saber – vědět, umět, ler – číst, pedir – žádat, prosit, sentir – cítit, medir – měřit, doer – bolet)
 • ukazovací zájmena (este – tento) a příslovce místa (aqui – tady)
 • zájmena vztažná (que – který), neurčitá (alguém – někdo) a záporná (ninguém – nikdo)
 • rozkazovací způsob (fala – mluv)
 • hodiny a určování času, dny v týdnu, měsíce, roční období, datum
 • pravidelné i nepravidelné stupňování přídavných jmen (agradável → mais agradável, o mais agradável) i příslovcí (agradavelmente → mais agradavelmente → o mais agradavelmente)
 • srovnávání (A Júlia é tão boa como o Miguel. – Julie je tak hodná jako Michal.)
 • infinitiv osobní (existující jen v portugalštině) (Dizemos precisarem do livro. – Říkáme, že potřebují tu knihu.)

 Konverzační témata:

 • zámořské objevy Portugalska
 • studentský život
 • rodina
 • orientace ve městě
 • hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období
 • v ordinaci u lékaře
 • lidské tělo
 • další témata na přání studentů (cestování, sporty, počasí, zvířata, povolání, oblečení, vzhled, vlastnosti apod.)

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Portugalština (nakladatelství LEDA, Jindrová J.; lekce 7 – 11)
 • Gramática activa 1 (nakladatelství LIDEL; vybrané kapitoly na důkladnější procvičení a zautomatizování gramatických jevů z učebnice Portugalština)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů portugalštiny

Kurz portugalštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz portugalštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2 (A1+), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 2).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla brazilské varianty portugalštiny. 

portugalstina-leda

Na konci kurzu:

 • budu mít informace o Lisabonu
 • dozvím se více o Brazílii (o městech i přírodě)
 • budu umět popsat děje, které se staly v minulosti pomocí všech minulých časů
 • budu schopen hovořit o blízké i vzdálenější budoucnosti
 • budu umět vyjadřovat expresivněji své dojmy a potřeby díky zdrobnělinám a podmiňovacímu způsobu
 • ve vyjadřování se více odpoutám od české struktury věty díky používání dalších vazeb, přechodníků i trpného rodu
 • budu schopen převyprávět něčí myšlenky díky souslednosti časové
 • zvládnu situace spojené s nepříjemnostmi při cestování (ztráta pasu, krádež, očkování apod.)
 • budu umět rozlišovat spisovný a hovorový jazyk

 Z gramatiky zvládnu:

 • další minulý čas imperfektum, jeho tvoření i použití (Era jovem. – Byla mladá.) v kontrastu s minulým časem jednoduchým (Chegou ontem. – Přišel včera.)
 • zdrobněliny (casinha – domeček)
 • přechodníky, v portugalštině velmi používané (Tendo tempo, viaja. – Když má čas, cestuje.)
 • tvoření i použití minulého příčestí trpného (Já está feito. – Už je to hotové.)
 • trpný rod, mnohem používanější než v češtině (A casa foi construída. – Dům byl postaven.)
 • minulý čas složený (Ultimamente não me tenho sentido muito bem. – Poslední dobou se necítím moc dobře.)
 • budoucí čas (Falarei com ela. – Promluvím si s ní.)
 • podmiňovací způsob (Falaria com ela. – Promluvil bych si s ní.)
 • předminulý čas (Disseram que não falaram com elas ontem. – Řekli, že s nimi nemluvili včera.)
 • souslednost časová (Diz que chove. – Říká, že prší. → Disse que chovia. – Řekl, že prší.)
 • další vazby sloves ficar, estar, pensar i předložkové vazby
 • časování dalších nepravidelných sloves (subir – stoupat, dar – dát, construir – stavět, passsear – procházet se, fugir – utéct, mentir – lhát, perder – ztratit, pôr – položit, dormir – spát, ouvir – slyšet, repetir – opakovat, chatear – obtěžovat atd.)

 Konverzační témata:

 • cestování: Lisabon, Brazílie
 • balení, příprava na cesty
 • životní styl
 • další témata na přání studentů (sporty, počasí, zvířata, příroda, povolání, oblečení, vzhled, vlastnosti, vzdělání, kultura, nakupování, antonyma apod.)

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Portugalština (nakladatelství LEDA, Jindrová J.; lekce 12 – 15)
 • Gramática activa 1 a 2 (nakladatelství LIDEL; vybrané kapitoly pro důkladnější procvičení a zautomatizování gramatických jevů z učebnice Portugalština)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, případně texty z brazilské varianty portugalštiny apod.)

Zpět na výpis kurzů portugalštiny

Kurz portugalštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz portugalštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1 (A2-), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 1).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta a to jak po ústní, tak i písemné stránce. Kromě procvičování správného užívání gramatiky a prohlubování jejích pravidel je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby, převážně dle přání a potřeb studentů. Dle zájmu je také možné zapojovat pravidla brazilské varianty portugalštiny.

portugalstina-leda

Na konci kurzu:

 • budu mít informace o Kapverdách
 • si budu schopen domluvit ubytování dle svých požadavků
 • budu umět vyjadřovat své postoje v různých situacích: dojmy, obavy, domněnky, přání, radost, smutek, lítost, hodnocení, pravděpodobnost, pochybnost apod. díky konjunktivu, a to v přítomném a budoucím čase
 • se mi výrazně rozšíří slovní zásoba díky předponám připojeným ke slovům, které již znám

 Z gramatiky zvládnu:

 • infinitiv minulý (Depois de ter feito o jantar, comeu-o. – Poté, co si připravil večeři, snědl ji.)
 • pomnožná podstatná jména (as férias – prázdniny)
 • tvoření i použití konjunktivu v přítomném (Espero que não seja verdade. – Doufám, že to není pravda.) a budoucím čase (Se tivermos tempo, vamos preparar o jantar. – Jestli budeme mít čas, připravíme večeři), a to v hlavních i v různých typech vedlejších vět (podmínkových, časových, předmětových, přípustkových a účelových)
 • všechny používané řadové číslovky
 • pochopit vztahy mezi jednotlivými slovními druhy se stejným kořenem a budu tak schopen odvozovat různá slova (contente – spokojený descontente – nespokojený)
 • další vazby sloves acertar, ficar, consultar, servir, hesitar i předložkové vazby
 • časování dalších nepravidelných sloves (condizer – ladit s, rir – smát se, vestir – obléknout se, despir – svléci se, descobrir – objevit, preferir – upřednostňovat, proibir – zakázat, convencer – přesvědčit, servir – sloužit atd.)

 Konverzační témata:

 • oblečení, nakupování v obchodním centru
 • Kapverdské ostrovy
 • pravidla psaní oficiálních i soukromých dopisů
 • v hotelu (zařizování ubytování a potřebných náležitostí)
 • další témata na přání studentů (sporty, počasí, zvířata, příroda, povolání, vzhled, vlastnosti, vzdělání, kultura, antonyma apod.)

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Portugalština (nakladatelství LEDA, Jindrová J.; lekce 16 – 19)
 • Gramática activa 1 a 2 (nakladatelství LIDEL; vybrané kapitoly pro důkladnější procvičení a zautomatizování gramatických jevů z učebnice Portugalština)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, případně texty z brazilské varianty portugalštiny apod.)

Zpět na výpis kurzů portugalštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma