Kurzy norštiny Brno / kurzy norštiny online

Mezi severskými jazyky zaujímá norština velmi důležité místo. Toho jsme si vědomi, proto každoročně vypisujeme kurzy norštiny pro začátečníky i jiné úrovně. Kurzy norštiny jsou v nabídce jak v podzimním, tak jarním semestru. Všechny naše kurzy norského jazyka probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až maximálně 8 studentů ve skupince.
Níže naleznete zpracované sylaby našich kurzů norštiny, aby bylo jasné, co můžete od kurzů čekat.

Veřejné kurzy - kurzy norštiny Brno / kurzy norštiny online

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Norština
Úplní začátečníci
Úterý 19:00 - 20:30
Online, uč.: Zoom H
Martina F. S.
03.10.2023
23.01.2024
32x
45 min.
5 400 Kč
Volná místa

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT). 

 • Kurz norštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

  Tento kurz norského jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy norštiny.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití norštiny v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti norských hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Norština (nejen) pro samouky

  Na konci kurzu:

  • se zvládnu v jednoduchých frázích představit a vysvětlit, odkud pocházím, kde bydlím, co dělám či co studuji
  • se budu umět zeptat na cestu a budu schopen používat základní fráze spojené s cestováním a porozumět jim
  • budu umět představit členy své rodiny a základními frázemi popsat své zájmy a to, co pravidelně dělám
  • zvládnu základy norské výslovnosti a budu vědět, na co si při výslovnosti dávat pozor
  • zvládnu počítat do 1 000 000
  • budu vědět, že existuje více než jedna norština, ale od studia mě to neodradí :)
  • zvládnu základní zdvořilostní fráze
  • budu vědět něco nového o norské kultuře a mentalitě

   Z gramatiky zvládnu:

  • gramatické rody (en bil, ei bok, et barn)
  • určitý a neurčitý tvar podstatných jmen (en bil - bilen, ei bok - boka, et barn - barnet)
  • osobní zájmena společně s jejich předmětnými tvary (han - ham, hun - henne atd.)
  • základní slovesa v infinitivu a přítomném čase (å være - er, å bo - bor, å gå - går, å skrive - skriver atd.)
  • postavení slovesa v hlavní větě a otázce (Jeg leser ei bok. I dag leser jeg ei bok. Hva leser du?)
  • postavení záporu v hlavní a vedlejší větě (Jeg bor ikke i Brno. Han sier at han ikke kommer fra Brno.)
  • krátké odpovědi (Ja, det gjør jeg. Jo, det er hun. Nei, det kan hun ikke.)
  • způsobová slovesa v přítomném čase (kan, må, bør, skal, vil, får)
  • použití více sloves ve větě (Jeg liker å stå på ski. Man bør spise tran.)
  • množná čísla podstatných jmen a jejich tvoření (en bil - biler, et barn - barn)
  • dva způsoby přivlastňování (Elins avis, avisen til Elin)
  • příslovce místa a času (der, dit, nå, ofte, vanligvis)

  Konverzační témata:

  • představení se
  • já a moje rodina
  • povolání
  • denní program
  • ukazování cesty
  • na návštěvě, na večírku

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Norština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Mikolášková L., Švejdová-Pinkasová I., 2007) - lekce 1 – 6
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů norštiny

 • Kurz norštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

  Tento kurz norského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně zájemcům o studium, kteří alespoň částečně ovládají základy norské výslovnosti a umí používat osobní a přivlastňovací zájmena, tvořit jednoduché věty a otázky, použít zápor v hlavní a vedlejší větě a vytvořit množné číslo pravidelných podstatných jmen. Zájemci by měli taktéž zvládat přivlastňování a přítomné tvary základních sloves. 

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití norštiny v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti norských hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Norština (nejen) pro samouky

  Na konci kurzu:

  • zvládnu pohovořit o svých každodenních aktivitách v minulém čase
  • se budu schopen zapojit do konverzace s rodilým mluvčím, mluví-li partner pomalu a jasně a bere ohled na to, že jsem cizinec
  • zvládnu popsat svůj dům či byt a budu se schopen orientovat v inzerátech při hledání ubytování
  • budu schopen v základních frázích vyjádřit svoji nespokojenost či stížnost
  • bez problému zvládnu situace jako je nakupování, objednávka v restauraci a kavárně či nákup jízdenky
  • budu schopen vyjadřovat své názory a mínění
  • budu znát názvy ročních období, měsíců, částí dne, základních potravin a oděvů

  Z gramatiky zvládnu:

  • reciproční slovesa (treffes, snakkes, sees, skrives)
  • minulý čas pravidelných, nepravidelných i způsobových sloves (arbeide - arbeidet, begynne - begynte, behøve - behøvde,bo - bodde, bli - ble, kunne - kunne)
  • nepravidelné množné číslo podstatných jmen (ei bok - bøker, en ting - ting, en baker - bakere atd.)
  • skloňování přídavných jmen (en pen bil - den pene bilen - pene biler - de pene bilene) včetně přídavného jména liten
  • přivlastňovací zájmena (min bil - bilen min, familien vår, deres barn atd.)
  • slovesa tro a synes
  • budoucí čas (Han skal flytte til Norge. Du vil sikkert like boka. Det kommer til å regne.)
  • neurčitá zájmena man a en
  • časové předložky om a i

   Konverzační témata:

  • stížnost, rezervace ubytování
  • vzhled, oblečení
  • pozvání
  • popis předmětů, nábytku a bytu
  • výuka v jazykovém kurzu
  • norská příroda

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Norština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Mikolášková L., Švejdová-Pinkasová I., 2007) - lekce 7 – 12
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů norštiny

 • Kurz norštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

  Tento kurz norského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně zájemcům o studium, kteří ovládají základy norské výslovnosti, jsou schopni samostatně používat minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves a umějí vytvářet pravidelné i nepravidelné tvary množného čísla. Zájemci by měli taktéž umět používat budoucí čas, přivlastňovací a ukazovací zájmena a reciproční slovesa (treffes, skrives aj.). 

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití norštiny v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti norských hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Norština (nejen) pro samouky

  Na konci kurzu:

  • zvládnu pohovořit o svých zálibách a koníčcích v přítomném, minulém a předpřítomném čase
  • se budu schopen zapojit do konverzace s rodilým mluvčím, bude-li partner mluvit pomalu a jasně
  • budu schopen konverzovat o počasí a cestování
  • zvládnu popsat své zdravotní problémy a dorozumět se u lékaře
  • budu bez problémů využívat větší množství frází a můj projev bude bohatší
  • budu mít větší přehled o norských reáliích, historii, kultuře a zvycích

   Z gramatiky zvládnu:

  • předpřítomný čas (Har du lest boka? Jeg har ikke lest den.)
  • stupňování přídavných jmen (billig - billigere - billigst, god - bedre - best atd.)
  • srovnávání (Marit er like gammel som Elin. Olav er eldst av alle.)
  • tvoření příslovci a jejich stupňování (lite - mindre - minst, fantastisk - mer fantastisk - mest fantastisk)
  • trpný rod (Bilen blir brukt. Middagen severes.)
  • S-slovesa (lykkes, trives, finnes, synes aj.)
  • předminulý čas (Anders hadde skrevet brevet før de kom.)
  • souslednost časů (Etter at Mari hadde lest avisen, gikk hun og la seg.)
  • vyjádření podmínky (Vi skal på tur hvis det ikke regner. Hvis det sluttet å regne, ville vi gå på tur)
  • užití předložek på, om, i aj.

   Konverzační témata:

  • světadíly a národnosti
  • na letišti, v turistických informacích
  • u lékaře
  • norské jídlo a tradiční pokrmy
  • Vikingové a norské pohádky

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Norština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Mikolášková L., Švejdová-Pinkasová I., 2007) - lekce 13 – 18
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů norštiny

 • Kurz norštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

  Tento kurz norského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně zájemcům o studium, kteří bezpečně ovládají základy norské výslovnosti, jsou schopni samostatně používat předpřítomný, minulý a předminulý čas pravidelných i nepravidelných sloves a umějí vytvářet pravidelné i nepravidelné tvary množného čísla. Zájemci by měli taktéž umět stupňovat přídavná jména a příslovce, užívat trpný rod, S-slovesa a umět tvořit podmínkové věty.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Užití češtiny v hodinách je minimální. Důraz je kladen na plynulost projevu v norštině a samostatné vyjadřování bez gramatických chyb. Důležitou roli hrají čtení a poslechová cvičení.

  Norština (nejen) pro samouky

  Na konci kurzu:

  • zvládnu bez problémů pohovořit o své práci a budu schopen reagovat na otázky při přijímacím řízení, budu schopen napsat své vlastní CV v norštině
  • dokážu napsat dopis či e-mail
  • se budu schopen zapojit do konverzace s rodilým mluvčím, nebude-li partner mluvit silným dialektem
  • budu schopen konverzovat o českých a norských svátcích
  • budu mít bohatší slovní zásobu v oblastech nakupování, cestování atd.
  • zvládnu číst jednodušší originální texty z novin a časopisů
  • budu reagovat pohotověji v nenadálých situacích protože moje slovní zásoba bude bohatší a budu si více jistý tím, co chci říci
  • budu mít dobrý přehled o norských reáliích (královská rodina, státní svátky a zvyky, tradiční pokrmy, oblastni norska, turistické zajímavosti, dialekty aj.)

   Z gramatiky zvládnu:

  • fráze vyjadřující účel (for å, for at, slik at, så) a průvodní okolnosti (uten å, uten at)
  • vytýkání (Det var Olav jeg traff utenfor teateret. Hvor er det jeg skal vente på dere i morgen?)
  • infinitiv po slovesech smyslového vnímání (Jeg hørte ham komme.)
  • použití slovesa få (Du får begynne med en gang. Erik fikk søknaden skrevet.)
  • příčestí přítomné a minulé (Hun kom smilende mot oss. Vinduene er åpnet.)
  • minulý infinitiv (Hun ringte meg etter å ha lest artikkelen min.)
  • podmiňovací způsob minulý (Hun ville ikke ha spurt.)
  • přací věty (Bare hun skrev snart! Hadde jeg bare ikke lånt ham boka!)

   Konverzační témata:

  • tradiční norské jídlo
  • žádost o práci, CV, e-mail
  • norské kraje a jejich specifika
  • Vánoce, Velikonoce
  • počasí
  • Česká republika

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Norština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Mikolášková L., Švejdová-Pinkasová I., 2007) - lekce 19 – 22
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů norštiny

 • Kurz norštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

  Tento kurz norského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně zájemcům o studium, kteří bezpečně ovládají norskou výslovnost, jsou schopni samostatně používat předpřítomný, minulý a předminulý čas pravidelných i nepravidelných sloves a umějí vytvářet pravidelné i nepravidelné tvary množného čísla. Kromě tvoření podmínkových vět by měli zájemci být schopni užívat příčestí přítomné a minulé (Hun kom smilende.), podmiňovací způsob minulý a přací věty.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Cílem kurzu je upevnit jazykové dovednosti získané v předchozích kurzech a zautomatizovat jejich použití. Důraz je kladen na plynulost projevu a samostatné vyjadřování bez gramatických chyb. Důležitou roli hrají čtení a poslechová cvičení. Podstatnou část výuky tvoří práce s norskými učebnicemi a originálními materiály (noviny, časopisy, videa aj.)

  Norština (nejen) pro samouky

  Na konci kurzu:

  • budu schopen bez problémů konverzovat na libovolné téma, budu schopen zapojit se do pracovního procesu v Norsku bez výraznějšího omezení
  • se nebudu bát zahájit konverzaci s rodilým mluvčím, protože moje slovní zásoba bude dostatečně bohatá na to, abych vyjádřil, co budu potřebovat
  • dokážu napsat rozsáhlejší dopis či e-mail
  • budu schopen konverzovat o české a norské historii, sociálním systému, školství, zdravotnictví, médiích aj.
  • zvládnu číst originální texty z novin a časopisů, mohu začít číst jednodušší odborné texty v norštině
  • si mohu přečíst jednodušší norskou beletrii a zvládnu se dívat na norské filmy s norskými titulky
  • budu mít dobrý přehled o norských reáliích (královská rodina, sociální systém, alkohol v Norsku, státní svátky a zvyky, tradiční pokrmy, oblastni norska, turistické zajímavosti, dialekty aj.)

   Z gramatiky zvládnu:

  • předložkové vazby a předložkové fráze se slovesy ha, få, gå, komme aj.
  • časové a místní předložky på, i, for, til aj.
  • pokročilejší pravidla užití neurčitého a určitého členu
  • základy nynorsk

   Konverzační témata:

  • norské a české školství
  • jídlo a zdraví
  • v zaměstnání
  • přistěhovalectví a jaké je to být cizincem v Norsku
  • média
  • norská historie

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Norština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Mikolášková L., Švejdová-Pinkasová I., 2007) - lekce 1 – 22
  • materiály připravené lektorem z norských učebnic Stein på stein a Her på berget (opakovací cvičení, tematická slovní zásoba, poslechová cvičení atd.)

  Zpět na výpis kurzů norštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma