Kurzy norštiny Brno

Mezi severskými jazyky zaujímá norština velmi důležité místo. Toho jsme si vědomi, proto každoročně vypisujeme kurzy norštiny pro začátečníky i jiné úrovně. Kurzy norštiny jsou v nabídce jak v podzimním, tak jarním semestru. Všechny naše kurzy norského jazyka probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až maximálně 8 studentů ve skupince.
Níže naleznete zpracované sylaby našich kurzů norštiny, aby bylo jasné, co můžete od kurzů čekat.

Veřejné kurzy - kurzy norštiny Brno

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Norština
Začátečníci 2
Pondělí 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Martina F. S.
01.03.2021
21.06.2021
32x
45 min.
4 700 Kč
Volná místa

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT). 

Kurz norštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

Tento kurz norského jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy norštiny.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití norštiny v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti norských hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Norština (nejen) pro samouky

Na konci kurzu:

 • se zvládnu v jednoduchých frázích představit a vysvětlit, odkud pocházím, kde bydlím, co dělám či co studuji
 • se budu umět zeptat na cestu a budu schopen používat základní fráze spojené s cestováním a porozumět jim
 • budu umět představit členy své rodiny a základními frázemi popsat své zájmy a to, co pravidelně dělám
 • zvládnu základy norské výslovnosti a budu vědět, na co si při výslovnosti dávat pozor
 • zvládnu počítat do 1 000 000
 • budu vědět, že existuje více než jedna norština, ale od studia mě to neodradí :)
 • zvládnu základní zdvořilostní fráze
 • budu vědět něco nového o norské kultuře a mentalitě

 Z gramatiky zvládnu:

 • gramatické rody (en bil, ei bok, et barn)
 • určitý a neurčitý tvar podstatných jmen (en bil - bilen, ei bok - boka, et barn - barnet)
 • osobní zájmena společně s jejich předmětnými tvary (han - ham, hun - henne atd.)
 • základní slovesa v infinitivu a přítomném čase (å være - er, å bo - bor, å gå - går, å skrive - skriver atd.)
 • postavení slovesa v hlavní větě a otázce (Jeg leser ei bok. I dag leser jeg ei bok. Hva leser du?)
 • postavení záporu v hlavní a vedlejší větě (Jeg bor ikke i Brno. Han sier at han ikke kommer fra Brno.)
 • krátké odpovědi (Ja, det gjør jeg. Jo, det er hun. Nei, det kan hun ikke.)
 • způsobová slovesa v přítomném čase (kan, må, bør, skal, vil, får)
 • použití více sloves ve větě (Jeg liker å stå på ski. Man bør spise tran.)
 • množná čísla podstatných jmen a jejich tvoření (en bil - biler, et barn - barn)
 • dva způsoby přivlastňování (Elins avis, avisen til Elin)
 • příslovce místa a času (der, dit, nå, ofte, vanligvis)

Konverzační témata:

 • představení se
 • já a moje rodina
 • povolání
 • denní program
 • ukazování cesty
 • na návštěvě, na večírku

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Norština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Mikolášková L., Švejdová-Pinkasová I., 2007) - lekce 1 – 6
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů norštiny

Kurz norštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Tento kurz norského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně zájemcům o studium, kteří alespoň částečně ovládají základy norské výslovnosti a umí používat osobní a přivlastňovací zájmena, tvořit jednoduché věty a otázky, použít zápor v hlavní a vedlejší větě a vytvořit množné číslo pravidelných podstatných jmen. Zájemci by měli taktéž zvládat přivlastňování a přítomné tvary základních sloves. 

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití norštiny v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti norských hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Norština (nejen) pro samouky

Na konci kurzu:

 • zvládnu pohovořit o svých každodenních aktivitách v minulém čase
 • se budu schopen zapojit do konverzace s rodilým mluvčím, mluví-li partner pomalu a jasně a bere ohled na to, že jsem cizinec
 • zvládnu popsat svůj dům či byt a budu se schopen orientovat v inzerátech při hledání ubytování
 • budu schopen v základních frázích vyjádřit svoji nespokojenost či stížnost
 • bez problému zvládnu situace jako je nakupování, objednávka v restauraci a kavárně či nákup jízdenky
 • budu schopen vyjadřovat své názory a mínění
 • budu znát názvy ročních období, měsíců, částí dne, základních potravin a oděvů

Z gramatiky zvládnu:

 • reciproční slovesa (treffes, snakkes, sees, skrives)
 • minulý čas pravidelných, nepravidelných i způsobových sloves (arbeide - arbeidet, begynne - begynte, behøve - behøvde,bo - bodde, bli - ble, kunne - kunne)
 • nepravidelné množné číslo podstatných jmen (ei bok - bøker, en ting - ting, en baker - bakere atd.)
 • skloňování přídavných jmen (en pen bil - den pene bilen - pene biler - de pene bilene) včetně přídavného jména liten
 • přivlastňovací zájmena (min bil - bilen min, familien vår, deres barn atd.)
 • slovesa tro a synes
 • budoucí čas (Han skal flytte til Norge. Du vil sikkert like boka. Det kommer til å regne.)
 • neurčitá zájmena man a en
 • časové předložky om a i

 Konverzační témata:

 • stížnost, rezervace ubytování
 • vzhled, oblečení
 • pozvání
 • popis předmětů, nábytku a bytu
 • výuka v jazykovém kurzu
 • norská příroda

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Norština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Mikolášková L., Švejdová-Pinkasová I., 2007) - lekce 7 – 12
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů norštiny

Kurz norštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz norského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně zájemcům o studium, kteří ovládají základy norské výslovnosti, jsou schopni samostatně používat minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves a umějí vytvářet pravidelné i nepravidelné tvary množného čísla. Zájemci by měli taktéž umět používat budoucí čas, přivlastňovací a ukazovací zájmena a reciproční slovesa (treffes, skrives aj.). 

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití norštiny v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti norských hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Norština (nejen) pro samouky

Na konci kurzu:

 • zvládnu pohovořit o svých zálibách a koníčcích v přítomném, minulém a předpřítomném čase
 • se budu schopen zapojit do konverzace s rodilým mluvčím, bude-li partner mluvit pomalu a jasně
 • budu schopen konverzovat o počasí a cestování
 • zvládnu popsat své zdravotní problémy a dorozumět se u lékaře
 • budu bez problémů využívat větší množství frází a můj projev bude bohatší
 • budu mít větší přehled o norských reáliích, historii, kultuře a zvycích

 Z gramatiky zvládnu:

 • předpřítomný čas (Har du lest boka? Jeg har ikke lest den.)
 • stupňování přídavných jmen (billig - billigere - billigst, god - bedre - best atd.)
 • srovnávání (Marit er like gammel som Elin. Olav er eldst av alle.)
 • tvoření příslovci a jejich stupňování (lite - mindre - minst, fantastisk - mer fantastisk - mest fantastisk)
 • trpný rod (Bilen blir brukt. Middagen severes.)
 • S-slovesa (lykkes, trives, finnes, synes aj.)
 • předminulý čas (Anders hadde skrevet brevet før de kom.)
 • souslednost časů (Etter at Mari hadde lest avisen, gikk hun og la seg.)
 • vyjádření podmínky (Vi skal på tur hvis det ikke regner. Hvis det sluttet å regne, ville vi gå på tur)
 • užití předložek på, om, i aj.

 Konverzační témata:

 • světadíly a národnosti
 • na letišti, v turistických informacích
 • u lékaře
 • norské jídlo a tradiční pokrmy
 • Vikingové a norské pohádky

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Norština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Mikolášková L., Švejdová-Pinkasová I., 2007) - lekce 13 – 18
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů norštiny

Kurz norštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz norského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně zájemcům o studium, kteří bezpečně ovládají základy norské výslovnosti, jsou schopni samostatně používat předpřítomný, minulý a předminulý čas pravidelných i nepravidelných sloves a umějí vytvářet pravidelné i nepravidelné tvary množného čísla. Zájemci by měli taktéž umět stupňovat přídavná jména a příslovce, užívat trpný rod, S-slovesa a umět tvořit podmínkové věty.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Užití češtiny v hodinách je minimální. Důraz je kladen na plynulost projevu v norštině a samostatné vyjadřování bez gramatických chyb. Důležitou roli hrají čtení a poslechová cvičení.

Norština (nejen) pro samouky

Na konci kurzu:

 • zvládnu bez problémů pohovořit o své práci a budu schopen reagovat na otázky při přijímacím řízení, budu schopen napsat své vlastní CV v norštině
 • dokážu napsat dopis či e-mail
 • se budu schopen zapojit do konverzace s rodilým mluvčím, nebude-li partner mluvit silným dialektem
 • budu schopen konverzovat o českých a norských svátcích
 • budu mít bohatší slovní zásobu v oblastech nakupování, cestování atd.
 • zvládnu číst jednodušší originální texty z novin a časopisů
 • budu reagovat pohotověji v nenadálých situacích protože moje slovní zásoba bude bohatší a budu si více jistý tím, co chci říci
 • budu mít dobrý přehled o norských reáliích (královská rodina, státní svátky a zvyky, tradiční pokrmy, oblastni norska, turistické zajímavosti, dialekty aj.)

 Z gramatiky zvládnu:

 • fráze vyjadřující účel (for å, for at, slik at, så) a průvodní okolnosti (uten å, uten at)
 • vytýkání (Det var Olav jeg traff utenfor teateret. Hvor er det jeg skal vente på dere i morgen?)
 • infinitiv po slovesech smyslového vnímání (Jeg hørte ham komme.)
 • použití slovesa få (Du får begynne med en gang. Erik fikk søknaden skrevet.)
 • příčestí přítomné a minulé (Hun kom smilende mot oss. Vinduene er åpnet.)
 • minulý infinitiv (Hun ringte meg etter å ha lest artikkelen min.)
 • podmiňovací způsob minulý (Hun ville ikke ha spurt.)
 • přací věty (Bare hun skrev snart! Hadde jeg bare ikke lånt ham boka!)

 Konverzační témata:

 • tradiční norské jídlo
 • žádost o práci, CV, e-mail
 • norské kraje a jejich specifika
 • Vánoce, Velikonoce
 • počasí
 • Česká republika

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Norština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Mikolášková L., Švejdová-Pinkasová I., 2007) - lekce 19 – 22
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů norštiny

Kurz norštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

Tento kurz norského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně zájemcům o studium, kteří bezpečně ovládají norskou výslovnost, jsou schopni samostatně používat předpřítomný, minulý a předminulý čas pravidelných i nepravidelných sloves a umějí vytvářet pravidelné i nepravidelné tvary množného čísla. Kromě tvoření podmínkových vět by měli zájemci být schopni užívat příčestí přítomné a minulé (Hun kom smilende.), podmiňovací způsob minulý a přací věty.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Cílem kurzu je upevnit jazykové dovednosti získané v předchozích kurzech a zautomatizovat jejich použití. Důraz je kladen na plynulost projevu a samostatné vyjadřování bez gramatických chyb. Důležitou roli hrají čtení a poslechová cvičení. Podstatnou část výuky tvoří práce s norskými učebnicemi a originálními materiály (noviny, časopisy, videa aj.)

Norština (nejen) pro samouky

Na konci kurzu:

 • budu schopen bez problémů konverzovat na libovolné téma, budu schopen zapojit se do pracovního procesu v Norsku bez výraznějšího omezení
 • se nebudu bát zahájit konverzaci s rodilým mluvčím, protože moje slovní zásoba bude dostatečně bohatá na to, abych vyjádřil, co budu potřebovat
 • dokážu napsat rozsáhlejší dopis či e-mail
 • budu schopen konverzovat o české a norské historii, sociálním systému, školství, zdravotnictví, médiích aj.
 • zvládnu číst originální texty z novin a časopisů, mohu začít číst jednodušší odborné texty v norštině
 • si mohu přečíst jednodušší norskou beletrii a zvládnu se dívat na norské filmy s norskými titulky
 • budu mít dobrý přehled o norských reáliích (královská rodina, sociální systém, alkohol v Norsku, státní svátky a zvyky, tradiční pokrmy, oblastni norska, turistické zajímavosti, dialekty aj.)

 Z gramatiky zvládnu:

 • předložkové vazby a předložkové fráze se slovesy ha, få, gå, komme aj.
 • časové a místní předložky på, i, for, til aj.
 • pokročilejší pravidla užití neurčitého a určitého členu
 • základy nynorsk

 Konverzační témata:

 • norské a české školství
 • jídlo a zdraví
 • v zaměstnání
 • přistěhovalectví a jaké je to být cizincem v Norsku
 • média
 • norská historie

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Norština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Mikolášková L., Švejdová-Pinkasová I., 2007) - lekce 1 – 22
 • materiály připravené lektorem z norských učebnic Stein på stein a Her på berget (opakovací cvičení, tematická slovní zásoba, poslechová cvičení atd.)

Zpět na výpis kurzů norštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma