Kurzy finštiny Brno / online kurzy finštiny

Kurzy finštiny nepatří zrovna mezi nejpoptávanější kurzy v Brně, přesto se nám pravidelně daří kurzy finštiny jak v podzimním, tak jarním semestru otevřít. Připravili jsme pro vás kurz finštiny pro začátečníky i dalších úrovní.
Všechny naše kurzy finštiny probíhají v modrých učebnách v centru Brna na Jakubské 1 v počtu 4 až 8 studentů.

Pro výběr vhodného kurzu využijte zpracované sylaby jednotlivých kurzů finštiny níže.

Veřejné kurzy - kurzy finštiny Brno / online kurzy finštiny

Sezóna:Úroveň:

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT). 

 • Kurz finštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

  Tento kurz finského jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti hlásek, které se ve finštině vyslovují jinak než v češtině, mluvení, čtení a poslechová cvičení. Vyžaduje se pravidelná domácí příprava.

  Na konci kurzu:

  • budu umět pozdravit, představit se, poděkovat, omluvit se
  • dokážu se vyjádřit se na jednoduchá témata v běžných situacích
  • budu vědět něco nového o finské kultuře a mentalitě
  • jednoduchými větami a frázemi sdělím svoje potřeby svému okolí
  • budu rozumět orientačním a informačním tabulím
  • budu umět počítat od 0 – 1 000 000
  • budu rozumět časovým údajům (čas, datum, měsíce a roky)
  • dokážu vyjádřit, že něco mám, vlastním

  Z gramatiky zvládnu:

  • vokalickou harmonii: yö, kissa, yliopisto
  • základy střídání stupňů u sloves a jmen, tzv. k-p-t vaihtelu: kukka – kukan, katu – kadun
  • tvoření otázky pomocí -ko/kö nebo tázacího zájmena: Tuletko huomenna? Missä sinä asut?
  • časování sloves všech slovesných typů v přítomném a budoucím čase: minä puhun, sinä keskustelet, hän juo
  • slovesný zápor: minä en puhu, sinä et keskustele, hän ei juo
  • sloveso být a mít v kladné i záporné větě: minä olen – minä en ole, minulla on – minulla ei ole
  • zájmena (osobní, tázací, ukazovací, přivlastňovací): minä, sinä, hän, kuka, miksi, missä, minun, meidän
  • genitiv a partitiv singuláru: koira – koiran – koiraa
  • časové údaje (hodiny, měsíce a roky): kello on, tammikuu, helmikuu, 1874, 2017Suomenmestari1

  Konverzační témata:

  • představení se, pozdravy
  • země, jazyky, národnosti
  • počasí, roční období
  • rodina
  • vzhled
  • běžný den

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Suomen mestari 1 (lekce 1-5)
  • Suomen kielen tikapuut – k procvičení vybraných jevů
  • Finština pro samouky
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů finštiny

 • Kurz finštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

  Kurz je určen pro absolventy kurzu Začátečníci 1 a ty, kteří mají základní znalosti srovnatelné s látkou probíranou v předchozích kurzech a chtějí si je procvičit a rozšířit.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích a procvičování již naučených jevů. Důraz je kladen na správnou výslovnost, mluvení, psaní bez chyb, čtení a poslechová cvičení. Vyžaduje se pravidelná domácí příprava.

  Na konci kurzu:

  • poznám některé finské svátky a další zvyky, které Fini dodržují
  • poznám Helsinky
  • budu se umět zeptat se na cestu
  • naučím se říct datum a kdy mám narozeniny
  • budu umět vyjádřit svůj názor a zda se mi něco líbí/nelíbí
  • budu umět vytvořit složitější větné konstrukce a souvětí
  • poznám základy „puhekieli“ – mluvené finštiny

  Z gramatiky zvládnu:

  • lokální pády: talossa, talosta, taloon
  • hodiny: Kello on puoli kolme.
  • ukazovací zájmena: tämä, tuo, se
  • nominativ množného čísla: talo – talot, kukka – kukat
  • rozkazovací způsob v jednotném čísle: lue!, syö!, älä lue!, älä syö!
  • slovní typy -e, -nen, -i, -si, -in, -as/äs, -is: huone, suomalainen, nimi, uusi, puhelin, lounas, kaunis
  • partitiv množného čísla ve spojení s jídlem: juusto – juustoja, muna – munia, herne - herneitä
  • řadové číslovky, datum: ensimmäinen, toinen, kolmas
  • postpozice: edessä, takana, vieressä, edestä, eteen
  • objekt: Avaamme ikkunan.
  • střídání stupňů u sloves 3. a 4. typu: tavata – tapaan, jutella – juttelenSuomenmestari1

  Konverzační témata:

  • bydlení, vybavení bytu
  • dovolená, cestování
  • doprava
  • jídlo a pití
  • umístění předmětů, dotazy na cestu
  • práce, povolání

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Suomen mestari 1 (lekce 6-9)
  • Suomen kielen tikapuut – k procvičení vybraných jevů
  • Harjoitus tekee mestarin – k procvičení vybraných gramatických jevů
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů finštiny

 • Kurz finštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

  Kurz je určen pro absolventy kurzu Začátečníci 2 a ty, kteří mají znalosti srovnatelné s probíranou látkou v předchozích kurzech a chtějí si je rozšířit.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití probírané gramatiky v běžných, každodenních situacích. Neustále se navazuje na již probraná témata. Důraz je kladen na, mluvení, psaní bez chyb, čtení a poslechová cvičení. Vyžaduje se pravidelná domácí příprava.

  Na konci kurzu:

  • zjistím, proč Finové tolik milují svoji přírodu a saunu
  • budu umět všechny časové údaje jako jsou hodiny, data, roky
  • zvládnu říci, co jsem dělal včera nebo jindy v minulosti
  • budu umět popsat své pocity a své tělo, řeknu lékaři, co mě bolí
  • budu ovládat základy tvoření slov ve finštině
  • se bez problému dorozumím ve všech běžných situacích
  • budu umět popsat svoje okolí

  Z gramatiky zvládnu:

  • imperfektum – jednoduchý minulý čas v kladné i záporné větě: olen – olin, en ollut, sanon – sanoin, en sanonut
  • slovní typy -us/ys, -os/ös, -es: vastaus, kerros, vihannes
  • střídání stupňů u slovních typů -in, -e, -as/äs: soitin – soittimen, parveke – parvekkeen, hidas – hitaan
  • pasivum: puhutaan, menään, kirjoitetaan
  • objekt: Luin lehden aamulla. – Nyt minä luen lehteä.
  • vazba minun täytyy – muset: Minun täytyy opiskella. Meidän ei tarvitse mennä nukkumaan.
  • zájmeno joka – který: Hän on nainen, joka soittaa pianoa.
  • sloveso + -maan, -massa, -masta
  • 6. slovesná třída: vanheta – vanhenen
  • postpozice: päälle, jälkeen, päinSuomenmestari2

  Konverzační témata:

  • cestování
  • oblečení
  • zdraví a nemoci
  • příroda, zvířata
  • koníčky, volný čas

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Suomen mestari 2 (lekce 1-4)
  • Suomen kielen tikapuut – k procvičení vybraných jevů
  • Harjoitus tekee mestarin – k procvičení vybraných jevů
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů finštiny

 • Kurz finštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

  Kurz je určen pro absolventy kurzu Mírně pokročilí 1 a ty, kteří alespoň částečně ovládají látku probíranou v minulých kurzech.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na obsáhnutí širokých základů finské gramatiky a navázaní na témata probraná v předchozích kurzech. Důraz je kladen na používání jazyka v běžných situacích, čtení a poslechová cvičení. Vyžaduje se pravidelná domácí příprava.

  Na konci kurzu:

  • poznám všechna větší finská města a jejich významná místa
  • budu umět mluvit o budoucnosti, přítomnosti i minulosti pomocí všech finských časů
  • se naučím říci, že je něco moje, jinak než slovem „můj“
  • se budu umět vyjádřit o větším množství věcí najednou
  • budu umět říci, co je lepší nebo horší a srovnat o kolik
  • budu umět povídat i o složitějších tématech, např. vzdělávání

  Z gramatiky zvládnu:

  • perfektum – složený minulý čas v kladné i záporné větě: olen syönyt, en ole syönyt
  • slovní typy -ut/yt, -nut/nyt, -vus/vys: lyhyt – lyhyen, väsynyt – väsyneen, rakkaus – rakkauden
  • zájmena ei kukaan – nikdo, ei mikään – nic: Kukaan ei nähnyt minua. En halua syödä mitään.
  • plusquamperfektum: olin syönyt, en ollut syönyt
  • množné číslo všech zatím známých pádů: ravintola – ravintoloissa, osoite - osoitteisiin
  • zájmeno joku – někdo a jokin – nějaký: Joku on varastanut lasketteluvälineet. Se on jokin työkalu.Suomenmestari2

  Konverzační témata:

  • osobní doklady, formuláře
  • oslavy a zvyky
  • vztahy
  • vzdělávání a práce
  • nakupování

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Suomen mestari 2 (lekce 5-8)
  • Suomen kielen tikapuut – k procvičení vybraných jevů
  • Harjoitus tekee mestarin – k procvičení vybraných jevů
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů finštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma