Jazykové korektury - druhy korektur

V rámci korigování a úpravy textů v českém i cizím jazyce rozlišujeme několik typů jazykových korektur. 

Základní/gramatická/pravopisná korektura

Zahrnuje opravy gramatických a pravopisných chyb včetně překlepů (lexikální, morfologické a syntaktické chyby), dále opravu interpunkce a nejzákladnější stylistickou úpravu.
Tato korektura je vhodná pro texty, u kterých si chcete být jisti, že jsou gramaticky správné a bez překlepů.

Stylistická korektura

Kromě úpravy gramatiky a pravopisu zahrnuje stylistická korektura i rozsáhlejší stylistické úpravy. Jedná se o kontrolu textu z hlediska stylistické správnosti a vytříbenosti, aby text byl čtivý a dobře srozumitelný. Za účelem dosažení dobrého stylu je v případě potřeby upravována volba a pořadí slov ve větě (slovosled), jsou opraveny neobvyklé větné a předložkové vazby. Důraz se klade na sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v textu, rovněž jsou odstraněna nadbytečná slova. V rámci stylistické korektury cizojazyčného textu upravují korektoři text pro zamýšlený účel použití. Text musí co nejlépe odpovídat čtenářům v cílové zemi, příp. odborníkům v daném oboru. Stylistickou korekturu volte pro texty, které musí být jazykově správné, čtivé, perfektně srozumitelné a přehledné.

Předtisková korektura

Předtisková korektura se uplatňuje na závěr celého procesu korektury textu, tj. před tiskem nebo finální publikací na internetu. Nejprve provádíme zpravidla první čtení elektronického souboru. Poté jsou změny vysázeny do formátu pdf, který je určen k tisku - potažmo ke druhému čtení/předtiskové korektuře. Zde korektoři odstraňují typografické chyby, špatné formátování, zalomení textu, rozdělení slov na konci řádků, parchanty (sirotky, vdovy), špatně vložené obrázky, nesprávně použité znaky nebo diakritická znaménka. Předtiskovou korekturu doporučujeme pro každý dokument, který je určen k tištěné publikaci (propagační materiály, brožury aj.).

korektury